Çərşənbə axşamı, 2023-12-05, 7:51 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın » Ailə xoşbəxtliyi

Entries in category: 235
Shown entries: 51-100
Pages: « 1 2 3 4 5 »

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis

Həyat yoldaşını tanımağa çalışmalı

Hər bir insanın özünəməxsus vərdişləri və şəxsiyyəti vardır. Onun bu şəxsiyyəti həyatı boyu formalaşmışdır. Bu vərdişlər onun əqidəsinin təməlini təşkil edir. "De: «Hər bir kəs öz vəziyyəti və nəfsi quruluşu əsasında davranır (çünki əməllərin mənşəyi insanın təbiəti və ya vərdişləridir). Lakin sizin Rəbbiniz (saf təbiəti əsasında) daha doğru yolda olanın halını daha yaxşı bilir». ("İsra” 84).

Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 923 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-14 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Ərlə rəftarda İslamın tövsiyələri

İslam təlimlərini nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, qadın üçün ərin razılığını qazanmaqdan mühüm bir iş yoxdur. Yəni kişi qadına hörmət göstərib, onunla xoş rəftar etməyə vəzifəli olduğu kimi, qadın da ərin razılığını təmin etməyə vəzifəlidir. Belə ki, qadının əri ilə xoş rəftarı və onu razı salması - cihad sayılmışdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 995 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-23 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

Işləyən analar və körpənin dövrü ehtiyacları

Tam da bu nöqtədə işləyən anaların zehinlərinə ilişən əhəmiyyətli bir suala cavab vermək lazımdır. Günümüz ictimai həyatı, ananı da iş həyatına sürüyür və ana daha yeni doğan körpəsini qundaqda buraxaraq bir neçə ay icazə aldığı işinin başına dönmək məcburiyyətində qalır
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 831 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏXLAQ UYĞUNLUĞU


Ailə qurmaq vəzifəsi çətin olub onları yerinə yetirmək daha ağırdır. Belə ki, ilk növbədə gözəl əxlaq, mənzil tədarükü, əxlaq uyğunluğunu və s. tələb edir. Eləcə də süstlük, zəiflik və müxtəlif çatışmazlıqlar yaradır ki, bu da bəzən ədəb qaydalarının pozulmasına gətirib çıxarır. Ailə işlərinin idarə olunması bərabərliyə riayət edərək ictimai ağıla sahib olmaq, mehr-məhəbbət, mehribanlıq, elm və siyasət tələb edir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 881 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ӘR-АRVАD RАBİTӘLӘRİ 

İnsаn hәyаtının әsаs yönümlәrindәn biri оnun әtrаfdаkılаrlа rаbitәsidir. Bizim әtrаfdаkılаrlа әlаqә növümüz ruhumuzun vә şәхsiyyәtimizin хüsusiyyәtlәrinin göstәricisidir. Bunа görә dә psiхоlоqlаr insаnlаrı öyrәnәrkәn оnlаrın rаbitә növünü nәzәrdәn kеçirirlәr.
İnsаnlаrın bir-birlәri ilә әlаqәlәri müхtәlif yоllаrlа gеrçәklәşir. Әlаqәdәki çаtışmаzlıq prоblеmlәr yаrаdır vә әlаqәlәrin kәsilmәsi ilә nәticәlәnir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 797 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HAQQIN İBADƏT VƏ BƏNDƏLİYİNİN ƏZƏMƏTLİ MƏQAMI

İnsan ‒ istər qadın, istərsə də kişi - eyni şəxsiyyətə, eyni varlığa malikdirlər. Mənəvi məqamlara yetmək və insani keyfiyyətlər kəsb etməkdə onlar arasında heç bir fərq mövcud deyil. Onlar batini istək və fitri cazibə ilə, əql, nübuvvət, imamət və bəşər müəllimlərinin vasitəsi ilə Haqqın malikiyyətini qəbul edər və ona tabe olarlarsa, tağut, həva-həvəs, şeytani cərəyan və mədəniyyətlərin kölgəsinə çevrilməkdən amanda qalarlar
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 747 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

LƏYAQƏTLİ QADININ SİFƏTLƏRİ


Ötən səhifələrdə ləyaqətli qadınların iki xüsusiyyətinə işarə olundu, beləliklə söhbətimizi onların başqa sifətlərini saymaqla davam etdiririk.

Ləyaqətli qadının digər gözəl və təqdirəlayiq sifətlərindən biri budur ki, öz ərini bütün dünyaya belə dəyişməsin. Bu məsələ bir neçə surətdə isbata yetir:
Birinci: Qohum-əqrəba və ya tanışlardan bəzisinin qadınının ərinə qarşı onun ardınca xoşagəlməz sözlər danışarsa qadın tam cəsarət, cürət və ədəblə öz ərinin tərəfini saxlamalıdır.

Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 910 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

QADIN VƏ KİŞİ HÜQUQU

Ötən səhifələrdə işarə olunduğu kimi, kişinin qadın üzərindəki haqqı təkcə ər-arvad münasibətlərində xülasə olunur. Bişirmək, yumaq və s. kimi camaat arasında məlum olan vəzifələr kişilərin haqqı deyil, qadınların əxlaqi vəzifələrindəndir. Buna misal olaraq İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 797 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KİŞİNİN HÜQUQU

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) kişinin qadın üzərindəki hüququnu o həzrətdən sual etmiş bir qadına cavab olaraq belə buyurmuşdur:
1-Kişi hər zaman hər növ ləzzət və bəhrə aparmaq haqqına malikdir;
2-Kişinin icazəsi olmadan qadın onun malından istifadə edə bilməz;
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 755 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

AİLƏNİN İNTİZAMINDAKI MÜHÜM AMİLLƏR

Ailə intizamında ər-arvad münasibətlərində iki mühüm amil mövcuddur:
Birinci amil: iki nəfər arasındakı hakim qanunlar, yəni arvadın ərinə və ya əksinə olan münasibətlər.
İkinci amil isə birincidən daha mühüm və incədir: qarşılıqlı anlaşma, bir-birini düşünmək, mehribanlıq, səfa və səmimiyyət.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 691 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADINLARDA BƏYƏNİLƏN SİFƏTLƏR

Qadında üç sifət: paxıllıq, qorxu və təkəbbür olmalıdır. İmam Əli (əleyhissalam) qadınlara yaraşan sifətlər barəsində belə buyurur:: "Qadındakı ən yaxşı sifətlər kişilərdə ən pis sayılan xasiyyətlərdir ki, təkəbbür, paxıllıq və qorxudan ibarətdir. Qadın təkəbbürlü olarsa, ərindən başqasına heç vaxt təslim olmaz.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 863 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

ӘDӘB ÜÇÜN YАRDIM DİLӘYӘK


Mühüm mәsәlәlәrdәn biri dә әdәb qаydаlаrınа riаyәt еtmәkdir. İnsаnın dахili kаmilliyi nә qәdәr аrtаrsа, оnun әdәbi, hәyаsı vә iffәti dә аrtаr.

Mövlәvinin bu misrаlаrı әslindә ruhi, mә`nәvi tәkаmül üçün rәmzi bir аçаrdır. Dini rәvаyәtlәrdә dә bu sаhә ilә bаğlı tә`kidli tövsiyәlәr vаrdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 723 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

АĞIL VӘ HİSSLӘR АRАSINDАKI DАİMİ DАRTIŞMА
Qаdının psiхоlоji хüsusiyyәtlәri ilә bаğlı аrаşdırılmаsı mәsәlәlәrdәn biri hiss vә аğıl аrаsındаkı rаbitәdir. Bә`zәn qıcıqlаnmış hisslәr pis fikirlәr yаrаdır.
Şübhәsiz ki, duyumsuz hәyаt quru vә lәzzәtsizdir. Hәyаtın dаdı insаndаkı mәrhәmәt, sеvgi hisslәrindәn аsılıdır. Аli hisslәr bә`zәn аğıldаn yох, insаn vücudundаkı bаşqа yönümlәrdәn qаynаqlаnır, insаnın ruhunа vә qәlbinә sәfа vеrir, оnu dаhа üstün аlәmlәrlә tаnış еdir. Аmmа bеlә bir nöqtә şübhә dоğurmur:
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 715 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QАDIN VӘ KİŞİNİN BİR-BİRİNӘ İKİLİ MÜNАSİBӘTİ
Qаdın vә kişi аrаsındаkı fәrqlәrә sәbәb оlаn әsаs zәmin оnlаrın bir-birinә qаrşı hisslәridir. Yә`ni kişinin qаdınа qаrşı hisslәri qаdının kişiyә qаrşı hisslәrindәn fәrqlәnir. Аilә hаqqındа dаnışаrkәn bu mәsәlәyә diqqәt çох mühümdür. Müştәrәk аilә qurmаq fikrindә оlаn qаdın vә kişi bu sаhәyә lаzımıncа diqqәt yеtirmәlidirlәr ki, хоşbәхt hәyаt qurа bilsinlәr.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 729 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İZDİVAC YOLUNUN PROBLEM VƏ MANEƏLƏRİ
İZDİVAC MƏSƏLƏSİNİ ÇƏTİNLƏŞDİRMƏK

Oğlan və qızın izdivaca olan ehtiyacı təbii və zati bir ehtiyacdır. Şəhvət qərizəsinin hücumundan özünü uzun müddət qorumaq oğlan və qız üçün olduqca çətindir.
Bəzən müddətin çoxluğu izdivaca ehtiyacı olanın məhv olmasına gətirib çıxarır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 769 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həyat yoldaşıyla daha gözəl ünsiyyətə çatmağın yolları


Uğurlu nikah və sağlam həyat bir çox fərdi və ictimai işlərin bünövrəsidir. Əgər evlilik uğurludursa, bundan həm ər-arvad, həm də övladlar ruhi bəhrə alırlar. Rahatlıq və əminlik, qarşılıqlı dostluq və səmimiyyət, həyata ümid-bu hisslər məhz ailədə vücuda gəlir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 794 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Övladlarınızı evləndirin

Valideynlərin övladın üzərində haqqı olduğu kimi, övladlarında valideynlərin üzərində haqqı vardır. İslam peyğəmbəri (s) bu hüquqların ən mühümlərini üç cümlədə bəyan etmişdir ki, onlardan biri də, övladı evləndirməkdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 728 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİN VƏ DİNDARLIQ
Müqəddəs İslam dini etiqadi, əxlaqi və əməli bir quruluşdur. İslamda əqidə qəlbin Haqqa bağlılığı, qiyamətə, mələklərə, peyğəmbərlərə və Qurana inamından ibarətdir.
İslamda əxlaq təvazö, ədəb, səbir, helm, hövsələ, dözüm, mehribanlıq, səmimiyyət, ədalət, kərəm, səxavət və s. kimi xüsusiyyətlərdən ibarətdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 976 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÖZÜNƏ UYĞUN HƏYAT YOLDAŞI
Din və dindarlıq haqqında danışdıqdan sonra izdivacın çox mühüm şərtlərindən olan tərəflərin bir-birinə tay olmaları məsələsinə diqqət yetirmək zəruridir. Rəvayətlərdə bu məna «kufuv» sözü ilə ifadə edilmişdir. «Kufuv» sözünün hərfi mənası «oxşarlıq», «bənzərlik» deməkdir. İzdivac məsələsində isə bundan məqsəd, qızla oğlanın zahiri və batini baxımdan bir-biri ilə bənzərliyidir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 762 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏZRƏT SƏCCADIN (Ə) «BƏNZƏRLİK» HAQQINDA NƏZƏRİ
Həzrət imam Baqir (ə) buyurur: «Atam Zeynəl-Abidin (ə) həcc miqatlarından birində bir xanımla rastlaşdı. Onun əxlaqı atamı özünə cəlb etdi. Həzrət (ə) onun ailəli olub-olmadığını soruşduqda, «Ailəli deyil»-deyə cavab verdilər. Atam qadının əsil-nəsəbi haqqında axtarış aparmadan ona elçilik etdi.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 665 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BİR NEÇƏ ŞƏXSƏ QIZ VERMƏYİN
İlahi maarifdə qeyd olunur ki, övlad Allahın əmanəti, Haqqın neməti, Pərvərdigarın bəxşişidir. Ulu Tanrının əmanətini qorumaq, ona yetirincə dini tərbiyə vermək, izdivac zamanı isə onun üçün yaxşı, pak və pakizə həyat yoldaşı seçməkdir.
Ər evinə gedən qız həyat yoldaşı və onun ailəsinin təsiri altına düşür.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 673 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

BU QADINLARLA AİLƏ QURMAYIN
Müqəddəs İslam dini bir neçə zümrəyə, o cümlədən fasiqlərə, axmaqlara, pis əxlaqlılara, şərabxorlara qız verməyi qadağan edərək qadının izzət və hörmətini qoruduğu kimi, mömin cavanlara da ilahi şərtlərlə uyuşmayan qadınları almağı qadağan etmişdir. Bu mövzuda da çox mötəbər kitablarda olduqca mühüm rəvayətlər qeyd olunmuşdur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 812 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏYAT YOLDAŞI SEÇMƏYİN YOLU
NAQİS HAQQIN RƏHMƏTİNDƏN MƏHRUMDUR

Həzrət Peyğəmbər (s) bir rəvayətdə buyurur: «Naqis Allahın rəhmətindən uzaqdır».
Naqis gözəl əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmayan, əməlisaleh olmayan və mərifət kəsb etməyən şəxsdir. Belə ki, yemək, yatmaq və şəhvani ləzzətdən qeyri bir şeyə fikir vermir.
Bəli, insan həqiqətlərə, mənəvi məqamlara yetişməyə qadirdir
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 926 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İZDİVAC ÜÇÜN DANIŞIQ APARMAQ
Müsəlman və mömin əhali arasında belə bir adət var: Oğlan və qızın ailələri (qarşılıqlı) araşdırmalarını başa vurduqdan sonra izdivac, mehr, nikah və toy mərasimləri üçün bir-birləri üçün məsləhətləşirlər.
Ailələr çalışmalıdırlar ki, məsləhətləşmələri, oğlan və qız haqqındakı sual-cavabları müqəddəs şəriət çərçivəsində, ağıla müvafiq şəkildə həyata keçirilsin və hər bir sözlərində tam doğruluğa riayət edilsin.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1010 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

MEHR VƏ KƏBİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ ZƏRURƏTİ

Ailələr arasında baş verən səmimi danışıqdan sonra oğlan və qız İslam prinsipləri əsasında, ifrat və təfritə yol vermədən mehr haqqında razılığa gəlməlidirlər. Əlbəttə, mehr məsələsini nə qədər asanlaşdırıb onun miqdarını orta səviyyədə saxlasalar, bir o qədər Haqqın razılığına səbəb olar.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 661 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA AİLƏ TƏRBYƏSİ

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

İSLAMDA AİLƏ TƏRBYƏSİ

İSLAMIN TAPŞIRIQLARI

CAVANLARA
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 657 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həyat yoldaşının haqqı
  Allah Təala buyurur: "Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı və sizin aranızda (ər-arvadın, yaxud insanların arasında) dostluq əlaqəsi, batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün (Allahın tovhidi, qüdrəti və hikmətinə dair) nişanələr vardır”. ("Rum” 21).
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1156 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-10 | Reytinq: 3.5/2 | Serhler(2)

İşləyən qadınların ikiqat məsuliyyəti

Əksər hallarda işləyən qadınlar ailədəki məsuliyyətlərin ağırlığından, gündəlik işlərdən iztiraba düşür və stress keçirirlər.
Stress bədənin təhlükəyə qarşı reaksiyası və əks-əməlidir. İnsan stress keçirən zaman bədənin metabolizmi mübarizəyə hazırlaşır və adrenalin istehsal edir. Bu da şəxsin gücünü və reaskiyasını artırır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 734 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kişilər qadınları niyə döyürlər?

Bu cür danışığı və hərəkətləri ilə qarşınsıdakı insana təzyiq göstərməyə meyilli insanların düzəlməsi çox nadir halda baş verir

Yaşadığımız dövrdə qadına qarşı mənəvi və fiziki şiddət, təzyiq günü-gündən azalmaq əvəzinə artmaqdadır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 779 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(2)

Boşanmanın əsl səbəbi nədir?

Ailədə sağlam mühitin olması çox əhəmiyyətlidir. Qarşılıqlı hörmət, nəzakət övladların tərbiyəsində böyük rol oynayır. Əgər belə bir ailəyə sahibsinizsə, xırda anlaşılmazlıqlara güzəşt edərək onu qoruyun. Amma çox vaxt bu mühafizə də yetərli olmur. Boşanmaya gətirib çıxaran əsas amillərin bir neçəsini nəzərinizə çatdırmaq istərdik:
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 831 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İZDİVAC ÜÇÜN DANIŞIQ APARMAQ
Müsəlman və mömin əhali arasında belə bir adət var: Oğlan və qızın ailələri (qarşılıqlı) araşdırmalarını başa vurduqdan sonra izdivac, mehr, nikah və toy mərasimləri üçün bir-birləri üçün məsləhətləşirlər.
Ailələr çalışmalıdırlar ki, məsləhətləşmələri, oğlan və qız haqqındakı sual-cavabları müqəddəs şəriət çərçivəsində, ağıla müvafiq şəkildə həyata keçirilsin və hər bir sözlərində tam doğruluğa riayət edilsin.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1158 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MEHR VƏ KƏBİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ ZƏRURƏTİ
Ailələr arasında baş verən səmimi danışıqdan sonra oğlan və qız İslam prinsipləri əsasında, ifrat və təfritə yol vermədən mehr haqqında razılığa gəlməlidirlər. Əlbəttə, mehr məsələsini nə qədər asanlaşdırıb onun miqdarını orta səviyyədə saxlasalar, bir o qədər Haqqın razılığına səbəb olar.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 819 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

GƏLİNİN CEHİZİ
Müsəlman və möminlər arasında belə bir adət vardır. Atalıq, böyüklük, məhəbbət üzündən ailənin böyüyü, qızın himayəçisi öz övladına cehiz verir.
Bu məsələdə oğlanın və qızın ailəsinə xatırladılmalıdır ki, ənbiya və imamların əxlaqi xüsusiyyəti, Allahın böyük əhəmiyyət verdiyi qənaətə riayət olunsun. Qızın ailəsinin gücü çatdığı qədər göndərdiyi cehizi qənaət, məhəbbət gözü ilə qəbul etsinlər
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 817 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

TOYUN VAXT VƏ ADƏTLƏRİ

Bəzi ailələr nikah və toyun tələb etdiyi hər bir işi görmək üçün icazə olunduğunu zənn edirlər. Öz övladlarının nikah və toy mərasimləri zamanı onların özlərinin, dostlarının və qohumlarının istəyi ilə ilahi qadağalara əl atır və bununla məclisdən, qurulan büsatdan daha çox ləzzət almağı düşünürlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 737 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZİFAF ƏNƏNƏLƏRİ
Quranda və rəvayətlərdə zifaf haqqında bəzi məsələlərə toxunulmuşdur ki, onlara riayət etmək qadının, kişinin və onların gələcək övladlarının xeyrinədir.
Bu mövzuda əxlaqi tələblərdən biri budur ki, gəlin evə gəldikdə bəy onun ayaqqabılarını çıxarıb, ayağını yusun. Onun suyunu evin qapısından mümkün olan yerə qədər səpsin.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 780 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

AİLƏ QURULUŞUNDA SAĞLAMLIQ
İSLAMDA SƏHİYYƏ VƏ TƏMİZLİYİN DƏYƏRİ

İzdivacın ilk mərhələsi sona yetdikdən sonra gənc ər və arvad son dərəcə eşq və məhəbbət sayəsində öz birgə yaşayışlarına başladıqda, həyatın təməlini təşkil edən bir neçə məsələyə diqqət yetirməlidirlər. Belə ki, bu məsələlərə qətiyyən etinasızlıq etmək olmaz.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1768 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAM VƏ BƏŞƏR TARİXİNDƏ QADININ YERİ
AZĞIN İNSANIN QADIN HAQQINDA YANLIŞ TƏSƏVVÜRÜ

Təkəbbürlə yaşayan, Haqq təlimlərindən uzaq düşən millətlər dünya və insana aid məsələlərdə yanlış təsəvvürlərə malikdirlər. Onlar bir çox vaxtlar varlıq aləmi, məxluqat haqqında həqiqətdən uzaq fikirlər yürütmüşlər. Bununla da, özlərinə və başqalarına böyük bir zülm etmiş və tarix səhifələrinə alçaqlıq, rəzillik, səviyyəsizlik yazmışlar.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1224 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

AİLƏ TƏŞKİLİ
Qadın öz təravətli dövrünü azad cəmiyyətin restoranlarında, parklarında, kazinolarında xərcləyir və bir də onda ayılır ki, ətrafda kimsə yoxdur. Onu yalnız keçmiş xatirələrdən ləzzət almaq üçün yada salırlar.
Kişi də eyni həyat tərzini yaşayır. Hər bağçadan bir gül dərib, cinsi qüvvəsini sağa-sola xərcləyir. Bir müddət sonra "azad” kişidə ümumiyyətlə, qadın cinsinə maraq qalmır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 758 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QАDINLА KİŞİ АRАSINDАKI FӘRQLӘR
QАDIN VӘ KİŞİNİN VАHİD ХİLQӘTİ 

Şübhәsiz ki, bәşәri хüsusiyyәtlәr bахımındаn qаdın vә kişi bir-birindәn fәrqlәnmir. Yә`ni оnlаrın hәr ikisi insаndır vә vаhid insаni хüsusiyyәtlәrә mаlikdirlәr. Оnlаrın biri о birindәn üstün vә yа аlçаq dеyil. Bә`zi fәlsәfi cәrәyаnlаr, mәktәblәr vә mәzhәblәr qаdını ikinci dәrәcәli mövcud sаyır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 795 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏYAT YOLDAŞI SEÇMƏYİN İNSANİ VƏ İSLAMİ ŞƏRTLƏRİ
1. Əziz valideynlər izdivacdan öncə qız və oğlanın bir-birini görməsinə şərait yaratmalıdırlar. Burada əqd oxunması, məhrəmlik əldə olunması lazım deyil. Bu İslamın icazə verdiyi, İslam fiqhinin heç bir qadağa qoymadığı bir həqiqətdir. Bu görüş hər iki tərəf üçün zəruridir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 765 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADININ İFFƏTİ VƏ HİCABI
HİCABIN MƏNFƏƏTLƏRİ

Qadının gözəlliyini örtən, onu tərbiyəsiz və aludə insanların baxışlarından qoruyan örtük və ya hicab Qurandan qaynaqlanan ilahi bir göstərişdir.
Hicabın ən gözəl nümunəsi Zəhra (s.ə) yadigarı olan çadra elm və tərəqqi üçün heç bir maneə törətmir. Əksinə, bir çox təhlükələrdən qoruyur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1651 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QƏRB ZİYALILARININ HAZIRKI QƏRB CƏMİYYƏTİNİN DÜŞDÜYÜ VƏZİYYƏTƏ BAXIŞI
İngiltərənin keçmiş baş nazirlərindən biri məqalələrinin birində yazır: «Mən bir çox dəliliyə səbəb olacaq əməllərə qurşanmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmışam. Lakin onlardan birindən çəkinmək üçün çox çalışıram.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 697 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QURAN BAXIMINDAN QADININ MƏHRƏMLƏRİ
Hidayət və səadət qaynağı, dünya və axirət xeyrinin qarantı olan Allah kitabı qadına məhrəm olanları bir ayədə tanıtdırır. Bununla da qadınlara kimin qarşısında azad, kimin qarşısında isə zinətlərini örtməli olduqlarını aydınlaşdırır:
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 672 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏQİQƏTLƏR QAYNAĞI OLAN QƏLB
İslam qaynaqlarında qəlb «Allahın hərəmi», «çeşmə», «iman», «padşah» və «qab» kimi ifadələrlə yad edilmişdir. O sağlam, xəstə, pak, xəbis, yumşaq, nurani, kor, ölü, qəsavətli, möhürlənmiş kimi sifətlərlə vəsf edilmişdir. Bu ifadələr Quranda, həmçinin «Kafi», «Şafi», «Tuhəful-uqul» və s. kitablarda qeyd olunmuş və hər birinin mənası açıqlanmışdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 729 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QİYAMƏT ƏZABI
Sabahın odu, cəhalətin törətdikləri fəsadın, əxlaqi azğınlıqların alovlandırdığı bir oddur. Allah-təala istədiyi adama məcburi şəkildə əzab vermir. Qarşılaşacağımız əzab od şəklində zühur edən qeyri-insani keyfiyyətlərimiz, əxlaqi azğınlıqlarımızdır. Əgər günah, küfr, Haqqa qarşı inad olmasaydı, bərzəx, qiyamət əzabı da olmayacaqdı.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 657 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏMƏLİSALEH ATA-ANALAR
Əxlaqi keyfiyyətlərlə zinətlənmiş valideynlər bir-birlərinə və övladlarına qarşı əmin-amanlıq və təskinlik qaynağı, tərəqqi amilidirlər. Onlar öz övladlarına qarşı heç bir zaman etinasızlıq göstərmir, onların bütün ehtiyaclarını ödəyirlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 894 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-04 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Həyat yoldaşı ilə münasibətlərin soyumaması üçün tövsiyələr
Əgər həyat yoldaşınızın rəftarlarının dəyişdiyini və əvvəlki kimi olmadığını hiss edirsinizsə, o sizin yanınızda sevinmirsə, rabitəni kəsmək yerinə səy edin ki, bu vəziyyəti düzgün dərk edəsiniz. Olduğunuz vəziyyətə bir əl gəzdirin.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1195 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA
QADIN VƏ KİŞİ AZADLIĞI
İNSANIN AZADLIĞI


İnsanın yaranışı onun həyati məsələlərdə müstəqilliyi və seçimdə ixtiyarı əsasındadır. Heç bir şəxsin digərini qul şəklinə salıb, ondan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə haqqı yoxdur. Hər bir insanın azadlığını, hürriyyətini, müstəqilliyini və ixtiyarını əlindən almaq çox böyük bir günah, qatı cinayət və insanlığa xəyanətdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 727 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

LƏYAQƏTLİ VƏ KƏRAMƏTLİ HƏYAT YOLDAŞI

Hicrətin 60-cı ilində Züheyr ibn Qin Bəcəli öz tərəfdarlarından bir neçəsi ilə birgə həcc səfərinə gedir və Həcc əməllərini yerinə yetirir. Züheyrin başçılıq etdiyi bu kiçik karvan öz evindən Allah evinə gəlmiş, indi də Allah evindən öz evinə qayıdırdı. Züheyr də beləcə öz evinə qayıtdığını düşünürdü.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 636 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İZDİVACDA QADIN VƏ KİŞİNİN AZADLIĞI

Valideynlər diqqət yetirməlidirlər ki, həyat yoldaşı seçmək hüququ İslamın göstərdiyi şəkildə övladın özünə aiddir. Valideynlərin, övladını onun bəyənmədiyi bir qızla evləndirməyə haqqı yoxdur. Onlar qızlarını da zorla onun bəyənmədiyi bir şəxsə ərə verə bilməzlər. Çünki övladları izdivac məsələsində Haqq tərəfindən verilmiş bir azadlığa malikdirlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 667 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 101-150 151-200 201-235