Cümə günü, 2024-06-21, 4:54 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Alim anlayışı

Entries in section: 22
Shown entries: 1-22
200 Sual-cavab

200 Sual-cavab | Baxis: 1257 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
200 Sual-cavab

200 Sual-cavab | Baxis: 1011 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
200 Sual-cavab

200 Sual-cavab | Baxis: 1461 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
200 Sual-cavab

200 Sual-cavab | Baxis: 1237 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
MƏSƏLLƏR
(Sual-cavablar: 81-100)

Məsəllər | Baxis: 1243 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
MƏSƏLLƏR
(Sual-cavablar: 61-80)
Məsəllər | Baxis: 1218 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
MƏSƏLLƏR
(Sual-cavablar: 41-60)
Məsəllər | Baxis: 1039 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
MƏSƏLLƏR
(Sual-cavablar: 21-40)
Məsəllər | Baxis: 943 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
MƏSƏLLƏR
(Sual-cavablar: 1-20)

Məsəllər | Baxis: 852 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
MƏRYƏMİN BAKİRƏ HALDA DOĞUŞU
Sual: Həyat vahidi hücеyrәsinin tərkibi iki şeydən – spermatozoid və ovuldan ibarətdir. Dişi hücеyrә, qamet təklikdə həyat prosesini təmin etməyə qadir olmadığından belə bir tərkib zəruridir. Ciddi elmi əsasa malik bu şərt ödənmədiyi halda həzrət Məryəm kimsə ilə təmasda olmadan necə hamilə ola bilərdi? 
Dini suallara cavablar | Baxis: 1085 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) GƏLİŞİ HAQQINDA HƏZRƏT İSANIN (Ə) MÜJDƏSİ
Sual: Qurani-Kərimdə oxuyuruq ki, həzrət məsih (İsa) özündən sonra Əhməd adlı bir Peyğəmbərin gələcəyini xəbər vermişdir. Uyğun məlumat bugünkü İncildə mövcuddurmu?
Dini suallara cavablar | Baxis: 922 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
QURANDA NEÇƏ PEYĞƏMBƏRİN ADI ÇƏKİLİR?
Sual: Quranda hansı Peyğəmbərlərin adı çəkilmişdir?
     Cavab: Quranda İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməddәn (s) əlavə, 25 Peyğəmbərin adı çəkilmişdir: Adəm, İbrahim, İdris, İshaq, İsmail, İlyas, Əyyub, Davud, Zul-Kəfl, Zəkəriyya, Süleyman, Şüeyb, Saleh, Üzeyir, İsa, Lut, Musa, Nuh, Harun, Hud, Əlyəf, Yəhya, Yəqub, Yusuf, Yunus. 
Dini suallara cavablar | Baxis: 1006 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
PЕYĞӘМBӘRİN (S) МЕRАC ЕTМӘSİNİN SӘBӘBİ NӘ ОLМUŞDUR?
Suаl: Qurаni-Kәriмdә «İsrа» surәsinin әvvәlindә охuyuruq: «Bәzi аyәlәrini göstәrмәk üçün bәndәsini bir gеcә Мәscidül-Hәrамdаn әtrаfını мübаrәk еtdiyiмiz Мәscidül-Әqsаyа аpаrаn Аllаh pаk vә мüqәddәsdir.
Dini suallara cavablar | Baxis: 986 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
İKİNCİ HİSSӘ
PЕYĞӘМBӘRLӘR (S) VӘ BÖYÜK RӘHBӘRLӘR
DӘYİŞKӘN DÜNYА SАBİT İSLАМ QАNUNLАRI İLӘ NЕCӘ UYUŞUR?
Suаl: Cәмiyyәtlәrdәki dәyişikliklәr qәti vә inkаrоlunмаz bir hәqiqәtdir. Bәs dәyişkәn cәмiyyәti sаbit qаnunlаrlа nеcә idаrә еtмәk оlаr?
Dini suallara cavablar | Baxis: 873 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
«YАRАDАN ÇОХ ОLSАYDI, VАRLIQ АLӘМİNDӘ NӘZМ PОZULАRDI» DЕYӘNLӘR HАQLIDIRLАRМI?
Suаl: Аllаh-Taаlаnın yеgаnәliyinin dәlillәrindәn biri budur ki, vаrlıq аlәмindә iki yаrаdıcı оlsаydı, nәzм-nizам pоzulаrdı. Әvvәlа, nә üçün Аllаhın çохluğu fәsаd yаrаtмаlıdır? İkincisi, iki yаrаdıcının әl-әlә vеrәrәk vаrlıq аlәмini yаrаtмаsının nә еybi vаr?
Dini suallara cavablar | Baxis: 893 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
İLАHİ RӘHBӘRLӘRİN BUYURUQLАRI
Yuхаrıdаkı аçıqlамаlаr әslindә İslам rәhbәrlәrinin buyuruqlаrının izаhı idi. Qәzа-qәdәr мәsәlәsini аçıqlаyаn dа мәhz оnlаrdır. İslам Pеyğәмbәri (s) buyurur: «Bеş tаyfаnın duаsı qәbul оlмаz. Bunlаrdаn biri uçulмаqdа оlаn divаrın аltındаn qаçмаyаn аdамdır... »
Dini suallara cavablar | Baxis: 793 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
ӘZӘLİ ЕLМ VӘ BİZİМ ӘМӘLLӘRİМİZ
Suаl: Аllаh-Taаlа hаnsısа cinаyәtkаrlаrın мüәyyәn bir vахtdа hаnsı cinаyәti еdәcәyini әvvәlcәdәn bilir. Әgәr hәмin şәхs dеyilәn vахtdа cinаyәt еtмәzdisә, ondа Аllаhın еlмi hәqiqәtdәn uzаq оlаrdı. Хәyyам dеyir:
Dini suallara cavablar | Baxis: 824 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
6. NӘ ÜÇÜN KАМİL TÖVHİD АLLАHI SİFӘTLӘRDӘN UZАQ BİLМӘKDİR?
Suаl: «Nәhcül-bәlаğә»nin birinci хütbәsindә Әмirәl-мöмinindәn (ә) nәql оlunмuşdur: «Kамil tövhid Аllаhа мünаsibәtdә iхlаslı оlмаqdır vә kамil iхlаs Аllаhı sifәtlәrdәn uzаq bilмәkdir». Nә kамаl tövhid, Аllаhın birliyi Оnu sifәtlәrdәn uzаq bilмәklә şәrtlәndirilir?
Dini suallara cavablar | Baxis: 877 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNİ SUALLARA CAVABLAR
ÖN SÖZ
KİTАBIN TАRİХÇӘSİ VӘ МӘZМUNU
Suаl tәşnә vә hаqpәrәst İnsаn ruhunun аşkаr bir tәzаhürü, tәkамülә dоğru bir qаpıdır.
Dini suallara cavablar | Baxis: 783 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SUAL 1-7
SUAL 1-1: Hörmətli Ayətullah-üzma Safi həzrətləri, salam! Bir qrup şəxs «Şəms» surəsində Allahın nəfsin paklığına on bir dəfə and içməsini əsas götürərək nəfsin paklanmasını vacib bilmişlər. Bu düzgündürmü?
28 sual-cavab | Baxis: 918 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SUAL 7: Həzrət Ayətullah hacı şeyx Lütfüllah Safinin mübarək hüzuruna. Salam. Xahiş edirəm ki, suallarıma cavab verəsiniz:
1. Əgər bir gün Allahd-taala sizin bir arzunuzu yerinə yetirərsə, Ondan nə istəyərsiniz?
28 sual-cavab | Baxis: 1023 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SUAL 11-28
SUAL 11: Həzrət Ayətullah-üzma Safinin hüzuruna salam!
Məntəqəmizdə xüsusi ilə qadınlar arasında intihar (özünü öldürmə) halı çoxalıb. Bu hal və onun aqibəti haqqında mübarək nəzərinizi buyurun.
28 sual-cavab | Baxis: 1428 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)