Cümə axşamı, 2024-02-29, 2:49 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əqidə

Entries in section: 308
Shown entries: 101-150
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 »

QURANDA NİFAQ VƏ İKİÜZLÜLÜK
Bu məsələ ilə əlaqədar Qurani-kərimdə bir çox incəliklər bəyan olunmuşdur. Biz onların bir neçəsini qeyd etməklə kifayətlənirik:
1-Quranda "ikiüzlülük” küfrü gizlətmək və imanı aşkar etmək mənası daşıyır. Yəni münafiqlər zahirdə (Allaha peyğəmbərlərə) şəhadət verir, batində isə (onları) inkar edirlər.("Münafiqun” surəsi, ayə: 1-3; "Ali-İmran” surəsi, ayə: 167; "Əl-mizan”, 9-cu cild, səh. 325 və 19-cu cild, səh. 278. )
2-Quran baxımından ikiüzlülüyün əsas amili nadanlıqdır.("Tövbə” surəsi, ayə: 97. )
Əqidə | Baxis: 730 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QURANDA İMAN
Qurani-kərimdə qeyd olunan imanın bütün yönləri haqda çox danışmaq olar. Lakin biz bu bəhsin incə nöqtələrinə işarə etməklə kifayətlənirik:
1-Quran baxımından iman insanın ixtiyari işlərindən biridir. Məlum olduğu kimi, Allah tərəfindən hansısa bir əmr insanın qüdrətinə, nəticədə onun ixtiyari olmasına bağlıdır.
Əqidə | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MÖMİNLƏRİN MƏQAMLARI
Qurani-kərimdə müxtəlif məqamlara işarə olunmuşdur. Möminlər bu məqamlara malik olmaqda azaddır. "Möminlərin dərəcələri” bu məqamlardandır. Bu məqamların geniş şəkildə izahı və onlara malik olmaq yolları barəsində söhbət etmək bizim bu kitabın həcminə uyğun gəlmədiyindən Quran baxımından möminlərin bəzi məqamlarına qısa şəkildə işarə etməklə kifayətlənirik:
Əqidə | Baxis: 672 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İSLAMIN MƏNASI
Qurani-kərimin bəzi ayələrində "İslam” və ondan düzələn digər sözlərdən istifadə olunmuşdur.("Ali-İmran” surəsi, ayə: 19 və 85; "Bəqərə” surəsi, ayə: 28; "Hücurat” surəsi, ayə: 14; "Zuxruf” surəsi, ayə: 69 və s.)
İslam dedikdə bəzən insanı Allah-taalaya tam təslim etmək istəyən ilahi dinlərin, bəzən Allahın yeganəliyi və Onun rəsulu həzrət Məhəmmədin (s) haqq olmasına dildə şəhadət vermək, bəzən də iman nəzərdə tutulur.("Yunis” surəsi, ayə: 84. )
Əqidə | Baxis: 661 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏQİDƏLƏRİN AŞKARLANMASI
Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurmuşdur: "Möminin əqidəsi (imanı), kafirin inkarı (küfrü) onların rəftar və əməllərində müşahidə olunur.”("Üsuli-kafi”, 1-ci cild, səh. 76. )
İnsanların əməl və rəftarları Allaha, vəhyə, risalətə və dini məsələlərə mərifət əsasında aşkarlanır və onların əqidələrini göstərir.
İndi isə Qurani-kərim baxımından münafiqlərin, kafirlərin və möminlərin əməl və rəftarlarının xüsusiyyətlərinə diqqət yetirin:
Əqidə | Baxis: 679 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KAMİL İMAN VƏ YƏQİNİN (SEYRİ–SÜLUKUN) MƏRHƏLƏLƏRİ
Qeyd etdiyimizsuala cavabın aydın olması üçün bir neçə nöqtəyə diqqət yetirmək lazımdır:
1-Bəndənin Allah dərgahına yüksəlişi (seyri-süluku) üfüqi yox, şaquli bir seyrdir. Şaquli dedikdə, təbii müstəvidə yox, ilahi müstəvidəki məna nəzərdə tutulur. Yəni, üstün məkana yox, üstün məqama nail olmaq.
Tövhid | Baxis: 689 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAHIN ZATI HAQQINDA ANLAYIŞ

Bəşər cəmiyyəti Allahın gözlə görünməyən zatını dərk etməyə qadir deyil. Bu barədə fikirləşən, heyrət və sərgərdanlıqdan, azğınlıqdan başqa bir şey qazanmaz.
"Qeybi huviyyət”, "qeybi zat”, "zat məqamı”, "zat mərtəbəsi”, bəzən də ("ünəqa” və "qeybül-qüyub” – "qeyblərin qeybi” kimi) başqa sözlərlə ifadə olunan ilahi zat mütləq varlıqdır.
Tövhid | Baxis: 851 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAH CİSM VƏ MADDİ DEYİLDİR
Maddi və cismani varlıq məkana malikdir, hiss olunur. Buna günəşi, ayı, ağacı, havanı, işığı... misal göstərmək olar. Allah maddi deyil; çünki maddi varlıqlar məhduddur, nə qədər böyük olsalar da, sonsuz deyillər. Ən böyük kəhkəşanlar sona çatır və onlardan böyüyünü təsəvvür etmək olar. Lakin Allah qeyri-məhdud, sonsuz və mütləq kamaldır. Əks təqdirdə O möhtac və naqis olar.
Tövhid | Baxis: 627 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İLAHİ SİFƏTLƏRİN DƏRKİ
Əsassual bundan ibarətdir: İnsan əqli Allahın zatının hansı sifətlərə malik olduğunu başa düşməyə qadirdirmi? Onun zatına hansı sifətlər layiqdir, hansı sifətlər layiq deyil? Görəsən, insan əqli ilahi sifətləri dərk etməyə qadirdirmi? Əgər insan bu barədə fikirləşsə, müəyyən bir nəticəyə nail ola bilərmi?
Tövhid | Baxis: 592 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZƏRURİ VARLIĞIN (ALLAHIN) MÜTLƏQ KAMİL OLMASI
"Vücud” sübutunda qeyd olunduğu kimi, mümkün varlıqlar öz varlıqlarını yalnız "zəruri varlıq”dan (Allahdan) alırlar. Bəs nə üçün "zəruri varlıq” mütləq kamil olmalıdır? O zat bütün varlıqların yaranmasına səbəb olduğu, eyni zamanda Özünün heç bir yaradanı olmadığı halda naqis ola bilməzmi? Nə üçün zamandan kənarda – mücərrəd varlıqlar üçün belə – hərəkət və dəyişiklik qeyri-mümkündür?
Tövhid | Baxis: 691 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ŞEYTANLARI TƏNƏSİ

Cəhənnəm əhli şeytanların tənəsinə hədəf olmaq qorxusundan öz nalələrini alçaldarlar. "İbrahim” surəsində (ayə 22) buyurulur: "Şeytan belə deyəcək: "Allah sizə doğru Vədə vermişdi. Mən də sizə Vədə vermişdim, amma Vədəmə xilaf çıxdım. Əslində mənim sizin üzərinizdə heç bir hakimiyyətim yox idi
Ədl | Baxis: 630 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAHI GÖRMƏK OLARMI?

Bə'zi şəxslərin, xüsusilə də dinsizlərin iddiasına görə, insanın görmədiyi bir şeyə iman gətirib ona ibadət etməsi ağılsızlıqdır.
Bu suala da bir neçə mərhələdə belə cavab vermək olar:
Birinci: Birinci sualın cavabında qeyd etdiyimiz kimi, Allah təala cisim deyil və yalnız maddi olan şeylər gözlə görünüb, hiss ilə dərk oluna bilər.
Tövhid | Baxis: 760 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÖLÜM

VƏHYDƏN BAŞQA YOL YOXDUR"Məad” «əvd» kökündən olub "qayıtmaq” mənasını verir. Çünki ruh ikinci dəfə bədənə qaytarılır. Məad müqəddəs İslam dininin əsaslarındandır. Buna inanmaq vacibdir ki, hər bir insan ölümdən sonra yenidən dirilir və əqidəsinin, əməllərinin əvəzini alır.
Məad | Baxis: 802 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İLK MƏNZİL – ÖLÜM 
Ölümün həqiqəti-ruhun bədənlə əlaqəsinin qırılmasıdır. Ruhun bədənlə əlaqəsini çox şeyə oxşatmışlar. Bəziləri bu əlaqəni gəmi və gəminin sükançısının əlaqəsi ilə müqayisə etmişlər ki, ölüm gəmini gəmiçinin ixtiyarından çıxarır.
Deyirik, "mənim ayağım”, "mənim əlim”, "mənim gözlərim.” Amma əsl "mən” ayaq deyil, əl deyil, göz deyil, qulaq deyil. (Yəni, insan ayağını, əlini itirməklə "mən”i itməz-red.)
Məad | Baxis: 812 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzqil nədən ibrət alır?

Davuddan tərki-övla baş verdikdə onun dağlarda və səhralarda əlacsız və ağlar gəzdiyi nəql olunur. Bir gün bir dağa çatdı. Oradakı mağarada abid Həzqil adlı bir peyğəmbər var idi. Həzqil dağların və heyvanların səsini eşitdikdə onun Həzrət Davud (ə) olduğunu bildi. Çünki Davud (ə) Zəbur oxuduqda hamı onunla birlikdə nalə çəkirdi.
Nübüvvət | Baxis: 696 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-30 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İnsanların bəziləri niyə məadı qəbul etmir?

Quranın nəzərinə görə məada inanmamağın bir neçə səbəbi vardır.

1. Elmi şübhələr.

Elmi şübhə odur ki, necə Allah dağılmış sümükləri toplayacaq və ona həyat verəcəkdir? İnsan ölən zaman bədəni tamamilə dağılır və torpağa qarışır. "Və deyirdilər: «Məgər biz ölüb torpaq və sümük parçaları olduqdan sonra doğrudanmı dirildiləcəyik?!» Bizim ata-babalarımız da (dirildiləcəklər)?””.
Məad | Baxis: 794 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Axiret aleminin merheleleri

Axiret alemine aid olan bir sira movzulardan sonra onun merheleleri haqda danishmaq munasib olardi:
1- Olum:
Olum ruhun temamile bedenden ayrilmasina deyilir ki, her bir insan muxtelif xestelikler, hadiseler ve s... sebeblerden bu dunyadan kochecek ve dunyada etdiyi emellere gore Allah qarshisinda hazir olacaqdir. Bir sira revayetlere esasen olum, mo'min ve yaxshi emel sahibleri uchun asan, kafirler ve gunahkarlar uchun ise chetin ve agir olacaqdir.
Məad | Baxis: 1716 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Axiret aleminin keyfiyyeti

Be'zileri Axiret aleminin cismani, digerleri ise ruhani oldugunu iddia etmishler ki, bir sira Qur'an ayeleri, hemchinin revayetlere esasen Axiret alemi hem cismani hem de ruhani olacaqdir.
Chunki bir sira Qur'an ayeleri Axiretde el ve ayaqlarin shehadet vermesi ve beden uzvlerinin dil achib, danishmasindan xeber verir.
Məad | Baxis: 810 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÖLÜMÜN MAHİYYƏTİ

ölüm nədir? ölüm fəna və yoxluq deməkdir, ya dəyişkənlik və bir aləmdən başqa bir aləmə köçmək?
Bu sual daim bəşəriyyətin diqqət mərkəzində olmuş və olmaqdadır və hər bir şəxs bu sualın cavabını birbaşa tapmağa və ya verilmiş cavablara iman gətirməyə meyl edir.
Biz müsəlmanlar Qurana iman gətirdiyimiz üçün bu sualın cavabını məhz buradan əldə edirik və orada deyilənlərə iman gətiririk.
Məad | Baxis: 880 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Axiret aleminin barede bir neche soz

1-Me'lum oldugu kimi, dunyada yaxshi emel sahibi olan mo'minler ebedi olaraq cennetde, kafirler ve mushrikler ise ebedi olaraq Cehennemde qalacaqdir.
Amma gunahkar muselmanlar muveqqeti cehennem ezabindan sonra Cennete aparilacaq ve ebedi olaraq orada qalacaqlar.
Məad | Baxis: 837 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAHIN FELSEFI ISBATI

Allahın fəlsəfi dəlil ilə isbat edilməsinə başlamazdan əvvəl fəlsəfi dəlil, onun elmi dəlillə olan fərqi, həmçinin qismlərini bəyan edirik. Ümumiyyətlə, dəlillər üç növdür: riyazi, fəlsəfi və elmi.
Riyazi dəlillər yalnız riyaziyyatda və suri məntiqdə istifadə olunur. Bu dəlillər həmişə tənaqüzün (pradoksun) olmaması prinsipinə əsaslanır.
Əqaid | Baxis: 991 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

Qəlbin "səkinə” halı sadəcə arxayınlıqdırmı?
Quran-i Kərimdə insan qəlbinin "səkinə” halı haqqında söz açılır. Ayələrə nəzər salaq:
Tövbə, 40:
Əgər siz kömək etməsəniz, (bilin ki,) Allah ona artıq kömək göstərmişdir.
Ədl | Baxis: 713 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Əli (ə) "Cəməl” döyüşündən sonrakı səhnələrdə

Cəmadiül-əvvəl ayının 10-da, hicri-qəməri təqvimi ilə ilə 36-cı ildə "Nakisin” döyüşü ("Cəməl” döyüşü) baş vermişdir.


Cəməl döyüşü sona çatandan sonra, İmam (ə) Zübeyrin qılıncını görəndə buyurdu: «Bu qılınc dəfələrlə qəm-qüssəni Rəsulullahın çöhrəsindən silmişdir».
İmamət | Baxis: 769 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Axirətdə insanın dadına çatacaq 2 şey


Əbu Əyyub Ənsari nəql edir: "Peyğəmbərdən (s) eşitmişəm ki, buyurub: "İlahi itaət libasını əyninizə geyinin və havayi-nəfsinizlə müxalifət paltarını canınıza geyinin. Axirəti özünüz üçün edin. Bilin ki, siz tezliklə köçəcəksiniz. Allaha tərəf gedəcəksiniz.
Məad | Baxis: 902 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 3.5/2 | Serhler(0)

Allahi yad etmeyin fezileti


" Mustedrekul vesail" ve " Xilas" kitablarinda revayetdir ki,Allahi harada yad etseniz O sizinledir.

Peygember (s) Buyurmusdur: Ummetin arasinda bir kisi gorurem ki, seytanlar onu ehate etmisdir. O Allahi yad etmekle seytanlardan nicat tapir.
Əqaid | Baxis: 891 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

Allahin elmi ve qudreti.

Allahin elmi, onun zati ile eyni olmasi baximindan ezeli sonsuzdur. Allah teala zatinda olan elmden elave, onun zatindan kenar olan, bu ve ya basqa kulli ve cuzi seylere de, ister bas vermesinden once olsun, ister bas verdikden sonra, agahdir. Bu meseleni Qurani Kerim vurgulayaraq buyurur: " Heqiqeten Allah her seyi bilendir!"
Əqaid | Baxis: 1451 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

TÖVHİD
Allah axtarışı.
Nə üçün dünyanı yaradan haqqında fikirləşir və axtarış aparırıq?
Biz insanların hamısının qəlbində (elmə məhəbbət) və varlıq aləmini tanımaq istəyi vardır
Bütün insanlar bilmək istəyirlər ki, öz kəhkaşanları ilə birgə ucsuz-bucaqsız asiman, öz gözəllikləri ilə geniş yer kürəsi, cürbəcür məxluqlar, gözəl quşlar, müxtəlif balıqlar,
Əqaid | Baxis: 1018 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

Insan bədəninə başçılıq edən üzv
İnsan kəlləsinin içində rəngi kül rənginə bənzər, «beyin» adlanan bir üzv var. Beyin insan bədənin ən mühüm və incə üzvüdür. Çünki o, bütün qüvvə və hissiyatla başçılıq edir. İnsanın bütün iradə və istəyi ondan asılıdır.
Beynin əhəmiyyətli, incə və zərif üzv olması barədə baş vermiş əhvalatı sizin nəzərinizə catdırırıq.
Əqaid | Baxis: 930 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yerin ve goyun yaradilisi

Hemd olsun hec bir natiqin vesf ve medh ede bilmediyi Allaha! O Allaha ki, onun nifaq etdiyi ne'metleri saymaq isteyenler, sayib qurtara bilmez, calisib cehd gosterseler dene'metlerinin haqqini qaytara shukrunu bele eda ede bilmezler.
Əqaid | Baxis: 782 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Imam Sadiq (e) -la bir sohbet.
Materialist baxislara malik olan Ebu Shakir Disani xidmet gostermek serefine nail oldu.
O, Imama bele soyledi;
-Allahin varligini menim ucun subut et!
Bu suali ederken yaxinliqda balaca bir ushaq elinde yumurta oynadirdi.Hezret Imam (e) yumurtani ushagin elinden aldi,uzunu Ebu Shakire tutub dedi:
Əqaid | Baxis: 1000 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dildə Аllаhı inkаr еdənlərin
özləri də ruhən Аllаhа imаn
bаğlаmışlаr.


Şübhəsiz, müvəffəqiyyət və qələbələr insаnlаrdа (хüsusən çıхаrı оlmаyаn insаnlаrdа) qürur və təkəbbür əmələ gətirir. Bu qürur insаnın hər şеyi unutmаsınа səbəb оlur. Həttа, iş о yеrə çаtır ki, insаn öz fitrətində оlаnlаrı dа unudur. Lаkin vəziyyət dəyişdikdə, çətinliklər insаnа üz vеrdikdə qürur pərdələri аrаdаn qаlхır, tövhid- Аllаhа pərəstiş nişаnələri аşkаr оlur.
Əqaid | Baxis: 717 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Tanrının varlığına inam fitrətimizdədir

İnsanın uşaqlıq dövrü başa çatdıqda, yaxşılıqları və pislikləri ayırd etmək həddinə yetişdikdə öz vicdanına üz tutur və bununla da aşağıdakı cəhətləri özü üçün müəyyənləşdirir: o, doğru danışmağı, ədalət və insaflı olmağı, insanpərvərliyi, insanlara xidmət göstərməyi və başqa bu kimi bəyənilmiş sifətləri xoşlayır, yəni bu sifətlərin yaxşı simasını dərk edir.
Əqaid | Baxis: 870 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahu Ekber
ALLAH tek, vahid ve her sheye qadirdir.
Heqiqeten, Rebbimiz goyleri, Yeri, Guneshi, Ayi, butun kainati, umumen canli alemi alti gune yaratmish, gece ile gunduzun bir - birini evezlemesini nizamlamish, onlari buruyen Guneshi, Ayi ve ulduzlari emrine tabe etmishdir.
ALLAH suda ve quruda ne varsa hamisini bilir.
Əqaid | Baxis: 1348 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahshunasliq, Allahin lutf ve ezemeti
-1. Resuli-ekrem (s.e.s.) buyurur: Ey camaat, heqiqeten menden sonra hech bir peyghember, sizden sonra hech bir ummet olmayacaq. Agah olun ve oz Allahiniza Ibadet edIn, besh vaxtda namaz qilib Ramazan ayinin orucunu tutun, Rebbinizin beytinin heccine gedin, mal-dovletinizin zekatini semimi qelbden verin ve oz veliyyi-emrlerinize
Əqaid | Baxis: 840 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İbadətin təsirləri

İbadət, dinin əsası və İlahi məktəblərin ayrılmaz hissəsidir. Dinin sütunu etiqad sahəsində tövhiddirsə, əxlaqi yüksəliş baxımından ibadətdir. İbadətsiz həqiqi din heç vaxt mövcud olmamışdır və bütün peyğəmbərlərin müştərək risaləti (peyğəmbərlik missiyası) məhz insanlar arasında bəndəlik ruhiyyəsini yaratmaq, bu ruhiyyəni genişləndirərək dərinləşdirmək və insanları Allahdan qeyrisinə ibadət etməkdən çəkindirmək olmuşdur.
Əqaid | Baxis: 777 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allaha iman
-1. Imam Sadiq eleyhissalam buyurur: Atam oz atasindan bele neql edir ki, kufelilerden bir nefer Huseyn ibni Eli eleyhissalama yazdi: Ey menim agham, dunya ve axiretin en xeyirli emeli baresinde mene xeber ver. Hezret cavabinda yazdi: Bismillahir-rehmanir-rehim. Amma senin meselene geldikde ise, bilmelisen ki, heqiqeten her kes Allahin razilighini camaatin qezebi muqabilinde elde etmek istese, Allah onu camaatin ishlerinden ehtiyacsiz eder.
Əqaid | Baxis: 864 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘ᾿NASI VӘ YARANMA TARİXİ


Şiə sözünün mə᾿nası lüğət kitablarında tabe, ardıcıl kimi göstərilmişdir.
Әrəb dilində «şiətur-rəcul» sözü deyildikdə, o kişinin arxasıyca gedən, ona tabe olan mə᾿nası nəzərdə tutulur.
Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mə᾿nası haqda belə yazırlar:
Əqaid | Baxis: 946 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Аllаhın ədаləti və insаnlаrın cəhənnəmdə əbədi qаlmаsı məsələsi

Bildiyimiz kimi, Qurаnın bir çох аyələrində Аllаh kаfir və bir sırа günаhkаr insаnlаrа Cəhənnəmdə əbədi qаlаcаqlаrını vəd еtmişdir. Məsələn, «Tövbə» surəsinin 68-ci аyəsində dеyilir: Yəni, «Аllаh münаfiq kişi və qаdınlаrа, kаfirlərə içində əbədi qаlаcаqlаrı cəhənnəm оdu vəd еtmişdir.»
Əqaid | Baxis: 689 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dünya həyatı əslində çox qısadır

İnsanların böyük əksəriyyəti dünyaya heç vaxt ölməyəcəklərmiş kimi bağlıdırlar və buna görə din əxlaqını yaşamaqdan, axirət həyatını və ölümü düşünməkdən qaçarlar. Halbuki, çox möhkəm bağlandıqları dünya həyatı qısa və keçi-cidir. Ən uzun yaşayan insan belə bir gün mütləq ölüb gedəcəkdir. Bundan başqa, dünya həyatı göründüyü qədər də uzun deyil.
Əqaid | Baxis: 924 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmanın əsasları

İmanın neçə sütunu vardır? Həzrət Peyğəmbərin (s) buyuruqlarını qəbul etmək dinin sütun-larındandır. Bu buyuruqların ən mühümü «üsuli-din», yəni dinin əsasını təşkil edən tovhid (Allahın birliyi), nübüvvət (peyğəmbərlik) və məad (ölümdən sonra həyat) inamlarıdır.
Əqaid | Baxis: 906 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allah bütün kamal sifətlərə malikdir

Kamal nədir? Bir ev o zaman kamil olur ki, ailənin məişət ehtiyaclarının hamısını tə`min edə bilsin. Hər hansı bir mənzil oturub-durmaq, qonaqları qəbul etmək, yemək bişirmək, həmçinin ayaqyolu, hamam və s. şeylərə malik olsa, kamil sayılır; həmin evdə gündəlik tələbatı ödəmək üçün lazım olan avadanlıqlardan nə qədər çatışmırsa, bir o qədər naqis sayılır.
Əqaid | Baxis: 739 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

VARLIQ
Mütləq və mümkün varlıqlar arasında fərq

Mütləq və mümkün


Mütləq varlıq dedikdə Allahın əbədi və əzəli zatı nəzərdə tutulur. Mütləq varlığın ən başlıca xüsusiyyəti öz-özünə var olub başqa bir varlığa etiyac duymamasıdır.
Əqaid | Baxis: 788 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri
Heyvanların yaranışı


Indi də heyvanların bədəninə nəzər sal. Onların bədəni insanda olduğu kimi ətdən, sümükdən, damar və əsəblərdən təşkil tapmışdır. Həmçinin onlara göz və qulaq da verilmişdir ki, insanın ehtiyaclarını ödəsin. Əgər heyvanlar kar və kor olsaydılar, insan onlardan bəhrələnə bilməzdi. Amma onlara fikir və ağıl verilsəydi, insanın yüklədiyi ağır yükləri aparmaqdan imtina edərdilər.
Əqaid | Baxis: 821 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri
Şəkk əhlinin yaranışın səbəbləri haqqındakı xəbərsizliyi

Ey Müfəzzəl! Şəkk edənlər yaranışın mənasını və səbəbini bilmədilər və o, vaxt ki, ağılları və fikirləri Allah-təalanın hikmətinin dərk etməkdə aciz qaldı, onlar hər şeyi inkar etdilər. Onlar hətta allahı da inkar etməyə əl atdılar.
Əqaid | Baxis: 814 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranda fürui din ayələri (3)

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).
Əqaid | Baxis: 848 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranda fürui din ayələri (2)

(Fərz, vacib) namazlara, (xüsusilə) orta namaza (günortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın (namaza durun).
Əqaid | Baxis: 857 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranda fürui din ayələri (1)

Qurani Kərimin möcüzələrindən biri budur ki, onun hər bir kəlməsinin çoxlu mənaları var.Ona görə də Quranı həm tərcümə və həm də təfsir edirlər. Tərcümə Quran ayələrinin bir-bir ərəb dilindən hər hansı bir dilə çevrilməsinə deyilir. Təfsir isə onların açıqlanması, izahı deməkdir. Alimlər Qurani Kərimi iki variantda təfsir edirlər. Bunun birinə tərtibi, digərinə isə mövzui təfsir deyilir.
Əqaid | Baxis: 949 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Əlinin (ə) cavanlara 7 əməli tövsiyəsi!

İmam Əli (ə) buyurur: "Agah olun! Xətalar və günahlar üsyankar at kimidilər ki, günahkarlar ona miniblər. Onları cəhənnəmin dibinə yıxar. Təqva isə aram minik kimidir ki, sahibləri ona minərlər və yüyənləri əllərindədir. Onları behiştə qədər aparar”.
İmamət | Baxis: 955 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(6)

Həzrət Peyğəmbərdən (s) maraqlı məlumatlar

Əbuzər deyir: "Bir gün Peyğəmbər (s) məsciddə oturmuşdu. Məscidə daxil oldum. Fürsəti qənimət bilib həzrətə (s) yaxınlaşdım. Üzünü mənə tutub buyurdu:

–Əbuzər, məscidin təhiyyəti var.
Nübüvvət | Baxis: 713 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Yerlə səma arasında namaz qılan şeytan

"Biharul-Ənvar” da İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, qədim zamanlarda ibadət və itaətə çox bağlı olan bir abid var idi. O, ibadət və itaətində çox çalışqan olduğundan şeytan onda süstlük yarada bilmirdi. Bir gün İblis nərə çəkib övladlarını ətrafına toplayıb deyir: - Bu abidin əlindən aciz qalmışam. Siz bir çarə yolu bilirsinizmi? Biri deyir:
Əqidə | Baxis: 854 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-308