Cümə axşamı, 2024-06-20, 2:29 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Digər məlumatlar

Entries in section: 440
Shown entries: 401-440
Pages: « 1 2 ... 7 8 9

Dünya Hələ Dağılmayacaq

İslama və digər dinlərə görə dünyanın (o cümlədən də aləmin) başlanğıcı Allahdan olduğu kimi, onun sonu da Allah tərəfindən olacaq. Bu sonluğun adı dini terminologiyada Qiyamət günüdür. Qurani-kərimdə Qiyamət günü belə təsvir edilir:
Digər məlumatlar | Baxis: 755 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-07 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Yüksəliş təkrarı

Bəziləri müəyyən dini ayinlərin, o cümlədən namaz və Qüran qiraətinin təkrarlanmasını sadə bir söz və əməli təkrarlamaq kimi faydasız sayır. Ustad Möhsin Qəraəti bu qəbil sualları məntiqi şəkildə cavablandırır:
Digər məlumatlar | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)


Cahiliyyət ənənələri

Xəyanət qurbanı öküzün döyülməsi, dəvənin damarlarının kəsilməsi və yağış istəyi.

Digər məlumatlar | Baxis: 922 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Səbr еdənlərə müjdə vеr
Hər bir insаnın hәyаtdа üzlәşdiyi çәtinliklәr bаşlıcа оlаrаq üç sәbәbdәn irәli gәlir: 1-Günаhkarlıq; 2-İlаhi mәslәhәt; 3-İlаhi sınаq vә imtаhаn. 1-Günаhkarlıq: Bilmәliyik ki, bu dünyаdа çәkdiyimiz bir çох аcılıq vә çәtinliklәrin mühüm sәbәblәrindәn biri işlәtdiyimiz günаhlаrdır. Аllаh-tааlа müqәddәs Qurаndа buyurur: "
Digər məlumatlar | Baxis: 1033 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

BӘS ÖLÜM ӘLАMӘTLӘRİ GÖRÜNDÜKDӘN SОNRА QILINАN TÖVBӘNİN TӘSİRİ VАRMI?
Qurаn аyәlәrinә әsаsәn, insаnlаrdаn bir güruhu ölüm әlаmәtlәrini görmәklә imаn gәtirib tövbә qılırlаr. Оnlаr düşünürlәr ki, bеlә bir еtirаfın оnlаrа fаydаsı vаr. Hаnsı ki, оnlаrа rәdd cаvаbı vеrilәsidir.
Sual-cavab | Baxis: 673 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Əgər namazda diqqətli deyiliksə, nə etməliyik?
Namazın əhkamları, vacibatları, müstəhəbbatları olduğu kimi, onun ruhu da vardır. Mühüm olanı da budur.
 İnsanın namazdan apardığı bəhrə də məhz namazın ruhudur. O insanlar ki, ruhsuz namaz qılırlar, onlara qəbirdə və Qiyamətdə nə üçün namaz qılmamısan deyilməyəcəkdir.  
Sual-cavab | Baxis: 725 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÖLÜM MӘQАMINDА TÖVBӘNİN FАYDАSI VАRMI?
Әvvәlcә tövbәnin hәqiqi mәnаsını аnlаmаq lаzım gәlir. Yаlnız bundаn sоnrа еhtizаr hаlındа tövbәdәn dаnışmаq оlаr. Bә’zilәri tövbәyә sаdә bir iş kimi bахır. Оnlаrа еlә gәlir ki, "әstәğfirullаhә rәbbi vә әtubu ilәyh” dеmәklә tövbә hәyаtа kеçir. Hаnsı ki, tövbә tәkcә dilә аid оlаn iş dеyil. Tövbә ruhа аid оlаn dахili bir qiyаmdır. "Әstәğfirullаh” sözü yаlnız bu iç hаlını bәyаn еdir.
Sual-cavab | Baxis: 679 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Heyvanlar üçün Qiyamət vardırmı?

İslam dininin üsulid-dinlərindən biri də məaddır. Bu mövzunun əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, çox az alim tapılar ki, onun haqqında heç danışmasın. Məadşünaslar bu haqda çox sayda nəzəriyyələr irəli sürmüşdülər. Bu bəhsdə heyvanların məadına da işarə edilmişdir.
Sual-cavab | Baxis: 749 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Әhli-bеyt (ә) vilаyәtinә еtiqаdın ölüm zаmаnı hаnsı tәsirlәri vаr?
Mömini Аllаhın mәlәklәri qаrşılаyır vә bu qаrşılаmа ilаhi rәhmәtlә müşаyiәt оlunur. Möminә digәr bir nеmәt dә nәsib оlur. Bu Аllаhın övliyаlаrı ilә görüşdür.
Mömin öz ömrünün sоn аnlаrındа övliyаlаrlа görüşür. Bu görüş mömin üçün çох böyük bir iftiхаr vә şәrәfdir vә аğır cаnvеrmә аnlаrındа оnun ruhunа tәskinlik vеrir
Sual-cavab | Baxis: 740 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-06 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

DAHA ÇOX TƏSİRƏ MALİK OLAN DUA

(Tebyan saytına istinadən)

Necə ki, yemək üçün müəyyən miqdar duz lazımdır, eləcə də o kəsin ki, layiqli bir əməli vardır, yeməyə lazım olan duz qədər duaya ehtiyacı vardır. Vaxtında edilən dua insan səadəti üçün lazım olan duzdur.
Digər məlumatlar | Baxis: 798 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-05 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Həyata qayıdış duası

Ölüm insanın ən yaxın yoldaşıdır. İnsan hər gün ölümü təcrübədən keçirir. Gözləri qapayıb yatmaq əslində ölümün bir formasıdır. Yatan insan eynən ölü kimi dünyadan ayrılır, ruhani səfərə çıxır. Onun geri dönüb-dönməyəcəyi məlum deyil. Çoxları yatır və bir daha oyanmır.
Digər məlumatlar | Baxis: 789 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qədir-Xum yaddan çıxdı, yoxsa inkar edildi?

(Həvzəh saytına istinadən)

Qədir-Xumla bağlı məsələnin mahiyyətini başa düşmək üçün Həzrət Peyğəmbərin (s) vəfatına qədər olan zamanı tədqiq etmək lazımdır.
Digər məlumatlar | Baxis: 775 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-03 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(10)

Qədir-Xum gününün əməlləri

(Tebyan saytına istinadən)

Zilhiccə ayının 18-ci günü Qədir-Xum bayramıdır. Həmin günün əməlləri:
Digər məlumatlar | Baxis: 720 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Ölüm аstаnаsındа dа şеytаn insаnı аzdırmаq fikrindә оlurmu?
Şеytаn insаnın yаrаnışı zаmаnı tәkәbbür sәbәbindәn ilаhi fәrmаnа tаbе оlmаdı vә Аdәmә sәcdә qılmаdı. О öz әmәlinә dоn gеyindirәrәk dеdi: "Mәn оndаn üstünәm. Mәni оddаn, оnu gildәn yаrаtdın.”("Sаd”, 76.)Оnun bu әmәli аltı min illik ibаdәtini birdәfәyә puçа çıхаrdı vә ilаhi dәrgаhdаn qоvuldu.
Sual-cavab | Baxis: 692 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Paxıllığın əlamətləri və fəsadları
 Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Paxıllıqdan çəkinin, çünki paxıllıq yaxşılıqları yeyir. Necə ki, alov odunu yeyər”.
Paxıllığın dörd əlaməti vardır: paxıllıq etdiyi şəxsin qeybətini etmək, yaltaqlıq, paxıllıq etdiyi şəxsə müsibət üz verəndə sevinmək və şad olmaq.
Digər məlumatlar | Baxis: 590 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Halal və haram dostluqlar

 İslam təliminin nəzərinə görə müsəlmanları bir-birinə bağlayan rabitələr canlı sayılar. Həmrəylik səfa və rifah gətirər. Allah bu cür rabitələrin möhkəmlənməsini istəyir. Əzəmətli kitabı olan Quranda bunun yollarını göstərir. Allah bəzi dostluqları vacib və bəzilərini isə haram buyurmuşdur.
Digər məlumatlar | Baxis: 811 | Yukle: 0 | Elave etmis: Mursəlat | Tarix: 2012-10-30 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Seçə bilmədiyimiz mənzili abad etmək

  Qəbir aləmi bizim üçün naməlum bir mövzudur. Biz onun haqqında hədislərdən oxuyub, məlumat toplayırıq. Bu xəbərlərdə qəbrin dəhşətli bir yer olduğu və orada qəbrin təzyiq göstərdiyi haqqında məlumat verilir. Bu elə bir evdir ki, hamımız axır-əvvəl ora daxil olmalıyıq.
Digər məlumatlar | Baxis: 684 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

Günah xəstəsi necə sağalar?
 
 
Tövbənin mənası günaha görə və Allah Təalanın əmrindən üz döndərməyə görə peşman olub, Allah dərgahına qayıtmaqdır. Yəni, yolsuzluqdan Sirat yoluna qayıtmaqdır.
Sual-cavab | Baxis: 813 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

Şəhadət duası qəbul olan dörd dostun hekayəti
O səhnəni mələklər heyrətlə süzürdü. Dörd dost, ilahi eşq yolçusu müqəddəs Məşhəd şəhərində İmam Rizanın (ə) zərihinin tozunu çöhrələrinə çəkib iki rəkət namaz qıldılar və Allahdan şəhadət dilədilər.
Digər məlumatlar | Baxis: 735 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bu vaxta qədər eşitdiklərinizə əməl etmisinizmi?

 Mərhum arif Ayətullah Behcət: Ey moizə-nəsihət istəyənlər! Bu vaxta qədər eşitdiklərinizə əməl etmisinizmi? Bilirsinizmi ki, kim bildiklərinə əməl etsə, Allah ona bilmədiklərini öyrədər? Əgər bildiklərinizə əməl etmirsinizsə, daha çox bilmək istəyi nə üçündür? 
Digər məlumatlar | Baxis: 720 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

İnkişaf meyarı budurmu?

Gözəl Bakının bugünkü siması arxitektura cəhətdən daha da gözəlləşir. Yeni inşa olunmuş binalar, təzə tikililər bu şəhərə əsrarəngiz yenilik, təkrarsızlıq bəxş edir. Lakin bu zahiri gözəllik insanın içərisində sanki gizli bir qorxu yaradır. Çünki tarixin ibrət səhifələri batini yüksəlişlə tamamlanmayan cəmiyyətlərdə zahiri təkamülün nəticəsinin dəhşətli olduğunu göstərir.
Digər məlumatlar | Baxis: 786 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

"SӘKRӘTUL-MОVT” (SӘKӘRАT) NӘ DЕMӘKDİR?
"Sәkәrаt” Qurаndа günаhkаrlаrа münаsibәtdә işlәdilmiş tәbirdir. Qurаni-kәrimdә охuyuruq: "Ölüm sәkәrаtı zаmаnı hаqq оlаrаq gәlib çаtdı. Bәli, bu, qаçdığınız hәmin şеydir.”("Qаf”, 19)
Ölüm sәkәrаtı ölüm zаmаnı insаnın üzlәşdiyi dахili bir hаldır.
Sual-cavab | Baxis: 782 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

Ərəfə gününün və Q Ərəfə gününün və Qurban bayramı gününün əməlləri

 Zilhiccə ayının 9-cu gününün – Ərəfə gününün müstəhəb əməlləri sırasında birinci yeri qüsl tutur. Ərəfə günündə oruc tutmağın da savabı böyükdür. (Nəzərdən qaçırmayaq ki, ertəsi gün, yəni Qurban bayramı günü oruc tutmaq haramdır).
Digər məlumatlar | Baxis: 849 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Namaz bütün peyğəmbərlərə vacib olub?
Bəli. Namaz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhəmməddən (s) əvvəlki peyğəmbərlərə də vacib edilmiş və İlahi göstəriş olaraq yerinə yetirilmişdir. Onların miqdar və qılınma qaydası bizə məlum olmasa da, gündəlik vacib ibadət olaraq yerinə yetirildiyinə heç bir şübhə yoxdur.
Digər məlumatlar | Baxis: 885 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(4)

Dualarımızda Allahdan nə istəyək?
 Bizə həmişə tövsiyə edirlər: "Qunutda, qeyri-qunutda, namazda və qeyri-namazda Allahdan elm istəyin. Faydasız elmdən Allaha pənah aparın”.
Hədislərdə oxuyuruq ki, insanların ən acizi o kəsdir ki, dua etməyi bacarmır və bilmir ki, dua edən zaman nə demək lazımdır. Allahdan nələri istəsək daha fəzilətli olar?
Digər məlumatlar | Baxis: 752 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bu gün hicri təqvimi ilə İmam Məhəmməd Baqirin (ə) şəhadət günüdür
İmam Baqir (ə) hicrətin 57-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası İmam Zeynül-Abidinin (ə) olub. Atası İmam Səccadın (ə) vəfatı dönəmində (hicri 96-cı il) İmam Baqirin (ə) otuz doqquz yaşı var idi. 
Digər məlumatlar | Baxis: 723 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-23 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Bu il Qurban bayramı oktyabrın 26-na təsadüf edəcək (əməllər)


Artıq Zilhiccə ayını yaşayırıq. Bir neçə gündən sonra müqəddəs Qurban bayramını qarşılayacağıq. Bu il Qurban bayramı oktyabrın 26-na (Zilhiccə ayının 10-u) təsadüf edəcək.
Digər məlumatlar | Baxis: 784 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-23 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Allaha qul olmaqla bəndələrin əsarətindən qurtul!

Allahın dostlarının kəraməti həm Qurani-kərimdə, həm də səhih hədislərdə təsdiqlənən bir həqiqətdir. Allah-taalanın sevdiyi qullarına qarşı dünya və axirətdə xüsusi bir münasibətinin olması Quran və hədislərdə aşkar görünür. 
Digər məlumatlar | Baxis: 742 | Yukle: 0 | Elave etmis: Mursəlat | Tarix: 2012-10-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
Ən bədbəxt insan kimdir?
Digər məlumatlar | Baxis: 757 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-22 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Bədgümanlıq - cəhənnəmin açarı!

Çirkin əxlaqi sifətlərdən biri suizən – bədgümanlıqdır. Suizən dedikdə bir şəxsin müsbət əməl və rəftarlarının mənfi yozulması nəzərdə tutulur.
Ayətullah Seyid Həsən Mürtəzəvi Şahrudi öz dərslərində buyurur: 
Digər məlumatlar | Baxis: 798 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

"ЕHTİZАR” HАNSI HАLDIR?
Cаn vеrәn zаmаnı insаnın iç hаlı еhtizаr аdlаnır. İnsаnın cаnı (ruhu) оnun hülqumunа çаtаnаdәk hәqiqi ölüm bаş vеrmәmişdir. İnsаn hәyаtа qаyıdа bilәr. Аmmа cаn hülqumа çаtdıqdаn sоnrа gеriyә qаyıdış imkаnı qаlmır. Rәvаyәtlәrә әsаsәn, bu mәqаm "müаyinә zаmаnı”dır, yәni bu vахt insаnın bәrzәх gözü аçılır. 
Sual-cavab | Baxis: 760 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-20 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
FƏRƏC DUASININ FAYDALARI
Digər məlumatlar | Baxis: 605 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
Duanın qəbul olmamasının səbəbi
Digər məlumatlar | Baxis: 617 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Firon məni müsəlman etdi”

1981-ci ildə Fransua Mitteran Fransanın prezidenti idi. O, Misirdən xahiş edir ki, mumiyanı tədqiq etmək üçün Fironun cəsədini Fransaya gətirsinlər.
Dünyanın ən böyük şeytanı olan Fironun cəsədi yerləşən təyyarə Fransaya enir və onu ölkə məsullları təmtəraqla qarşılayırlar. 
Digər məlumatlar | Baxis: 809 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Tanınmamaq istəyi


İnsanı tanımaq üçün onun danışıq və rəftarlarını bir müddət diqqətlə izləmək kifayətdir. Nəfsin alçaq sifətlərindən biri tanınmaq istəyidir. İnsan nəfsini tərbiyələndirməsə öz adını, tərifini eşidəndə xoşhal olar.
Digər məlumatlar | Baxis: 801 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.s.) zühuru -5

Qloballaşdırma

8. Qloballaşma ekoloji böhranı bir az da dərinləşdirəcək.
Digər məlumatlar | Baxis: 740 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QLOBALLAŞMA VƏ İMAM ZAMANIN (Ə.S.) ZÜHURU -4
 
Müsəlman öz gələcəyi üçün heç bir zaman maraq içində olmaz. Əslində çoxu dinlərdə dindar insanlar gələcək mövzusunda pessimist düşünməzlər. Onların hamısında gələcək həyat qurtarıcının bayrağı altında işıqlıq vəd edir. 
Digər məlumatlar | Baxis: 649 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.s.) zühuru -3

"Mecmeul-beyan" təfsirində yuxarıdakı ayə haqqında İmam Zeynalabdinin (ə.s.) dilindən belə şərh verilməkdədir: "And olsun Allaha! Bu qrup bizim tərəfdarlarımızdandır ki, Allah bizim soyumuzdan bir adamın vasitəsilə bu vədi reallaşdıracaq. İşdə o bir adam bu ümmətin Mehdisi ". 
Digər məlumatlar | Baxis: 689 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.s.) zühuru -2
İslamın nəzərdə tutduğu dünya sisteminin insan ağılının qavrayıb ola biləcəyindən daha böyük xüsusiyyətləri aydın etməkdədir. Bu gün bəzilərinin bənzər proyektlər ilə ortaya çıxmaları adda bənzər olsalar da Allahın vəd etdiyi dünya hökuməti çox fərqli bir şey olacaq.
Digər məlumatlar | Baxis: 699 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.s.) zühuru -1


Dünyanın gələcəyi haqqında müxtəlif görüşlər mövcuddur. Bəziləri şər və bədbəxtliyi bəşər həyatının qaçınılmaz gerçəyi qəbul edirlər. Başqa bir qrup da insanın gələcəyini parlaq görür.
Digər məlumatlar | Baxis: 744 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 ... 301-350 351-400 401-440