Cümə axşamı, 2024-02-29, 9:12 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əhli-Bəyt » Peyğəmbərlər

Yəhya peyğəmbər (ə)
2013-08-05, 11:00 PM
Yəhya peyğəmbər (ə)

 
Məryəm oğlu İsa doğuldu. Möcüzəli uşaq dünyaya gəldi... Allah tərəfindən əzəmət və rəhmətli bir vucud... Məryəmin paklığına inananlar, uşağın danışdığını və Allahın rəhmətindən xəbər verdiyini gördükdə məsələyə inanıb, iman gətirdilər. 
O zaman yəhudi cəmiyyəti fəsad, yalan və dünyapərəstlikdə qərq olmuşdu. Tövratın sözlərinin çox az bir hissəsi qalmışdı. Yəhudilər Allahın kəlamını dəyişdirmişdilər. 
Onlar bu işi öz mənafeləri və tamahkarlıqları üçün etmişdilər. 
Yəhudilər maddi varlıqlardan başqa heç bir şeyə iman gətirməyən cəmiyyətə çevrilmişdilər. Kasıb və yoxsullar daha da kasıb, varlılar isə daha da varlı olurdular. Qızıl və cəvahiratdən başqa orada müqəddəs bir şey yox idi. 
MİSİRƏ DOĞRU 
O şəhərdə bir qiyam baş verdi. Beşiyində danışan uşaq qəribə bir uşaq idi. 
Zamanın hökuməti tərəfindən bir nümayəndə gəlib, o qəribə uşaq barəsində sual-cavab etməyə başladı: Beşiyində söz danışan, insanlara öz peyğəmbərliyini və onları zülmdən qurtaracağını xəbər verən körpə barəsində. 
Roma paytaxtının hökuməti nigaranlıq hiss etdi. O, şəhərlərdə nə baş verdiyini bilmək istəyirdi. 
Hətta Zəkəriyya da yəhudilərin hiylə və məkrlərində kənarda qalmadı. Onun əleyhinə planlar cızıb, Roma hökmranını onu öldürməyə təhrik etdilər. 
Yəhudilər ürəklərində insanlara kin və düşmənçilik bəsləyirdilər. Onlar yalnız özlərini sevirdilər. Hər dəfə peyğəmbər gəlib, onlara nəsihət edərək düzgün yola dəvət etsəydi, onun əleyhinə hiylə qurar və onun qətlinə plan hazırlayırdılar. 
Onların qəlbində Babilin əsarəti zamanından, yəni Buxtun-nəsrin Fələstini işğal etdiyi və yəhudiləri əsir edərək Babilə apardığı zamandan böyük kin-küdurət var idi. O zamandan dünyaya hakim olmaq üçün plan çəkirdilər. Onlar Tilmut adlı bir kitab yazdılar və dedilər: 
«Bu kitabın hörmət və müqəddəsliyi Tövratdan üstündür». 
Hətta Tövrat da onların məkr və hiylələrindən uzaq qalmadı. Onlar ilahi kəlamı və Allahın elçisi olan Musanın şəriətini dəyişdirdilər. 
Ona görə də İsa atasız doğuldu. O, atasız doğuldu ki, bir möcüzə olaraq, Bəni-İsraili düzgün yola dəvət etsin. 
Yəhudilər, peyğəmbərlərin insanların xeyrini istədiklərini bildikləri halda, onları yalançı adlandırırdılar. 
Məryəm uşağı üçün qorxdu. Yəhudilərin məkr və hiyləsindən çəkindi. O, Roma dövlətinin nümayəndəsi tədqiqat aparmaq üçün gəldiyi zaman Misrə qaçmaq fikrinə düşdü. 
Bir gecə Məryəm İsa Ruhullahı - o əzəmətli vücudu götürüb, öz vətənini tərk edərək, Misrə yollandı. Onlar uzun illər orada yaşadılar. 
SƏMAVİ KİTAB 
Zəkəriyyanın oğlu Yəhya hələ uşaq ikən hamını təəccübə salırdı. İnsan ona baxdıqda çöhrəsində iman nurunu görürdü. Onun gözlərində peyğəmbərlərin əzəmət və vüqarı parlayırdı. 
Bir gün uşaqlar onun yanına gəlib, dedilər: 
-Gəl birgə oynayaq. 
O isə ədəblə cavab verdi: 
-Mən oynamaq üçün yaranmamışam. 
Həmin uşaqlıq çağından çox şeyləri dərk edirdi: Məryəm möcüzə uşağı ilə nə üçün qaçdı? Niyə yəhudilər cəhalət, nadanlıq və azğınlıqda qərq olublar? Niyə kafir romalılar onlara hakim olublar? 
Bütün bunlar ona görə idi ki, Bəni-İsrail haqq dindən uzaqlaşmışdı. 
Çünki, onlar peyğəmbərlərə kafir olmuş və öz şəxsiyyətlərinə pərəstişə düçar olmuşdular. 
Yəhya böyüyüb, igid bir cavana çevrildi. O, açıq-aşkar deyirdi: 
«Kimin iki paltarı varsa, onların birini paltarı olmayana versin! 
Xörəyi olanlar aclara yemək versinlər! 
Heç kəsə zülm etməyin və heç kəsə böhtan atmayın! 
Allahın yolu aydın və düzdür. Ondan azmayın!» 
HERODİS 
O zamanlar Şamda Romanın Herodis adlı hakimi hökmranlıq edirdi. O, bütpərəst və fasiq bir insan idi. 
Herodisin qardaşının gözəl bir həyat yoldaşı vardı. Herodis onu zorla özünə yoldaş etmək üçün qardaşından aldı. Heç kəs onun bu işinə etiraz etmədi. Yalnız Yəhya qəsb edən insana dedi: 
-Bu iş düzgün deyil! Sən belə bir iş görə bilməzsən! 
Yəhya sakit qalmadı. Herodisi pis işlərinə görə ittiham edərək ifşa edirdi. 
Herodis Allahın peyğəmbərini həbs etmək fərmanını verdi. Məmurları onu tutdular. Onu zindana saldıqları zaman qorxmadı. Heç kəsə kömək üçün müraciət etmədi. O, şücaətli və qəhrəman bir insan idi. Zindanda da fəryad edərək deyirdi: 
«Məndən sonra daha güclü birisi gələcəkdir. Onun dövründə rəhmət hər yeri bürüyəcək. Zanbaq gülləri çiçəklənəcək. Kor gözlər işıqlanıb, günəşi görəcək və kar qulaqlar eşidəcəkdir. 
BAYRAM MƏCLİSİ 
Herodis böyük bir bayram məclisi qurmuşdu. O məclisdə qadınlar rəqs edir, kişilər şərab içirdilər. Kasıb və yoxsul insanlar sarayın bayırında acından ah-nalə edirdilər. Onlar zülm altında əziyyət çəkir və soyuqdan titrəyirdilər. 
Məhrum və yoxsul camaat çılpaq idi. Onların bədənlərini örtmək üçün heç bir paltarları yox idi. Amma, hakim Herodis əyninə ipək paltar geyinmiş, qızıl, gümüş və qiymətli bəzək daşları ilə bəzənmiş taxt üzərində oturmuşdu. 
Zindanın divarları arxasından isə Yəhyanın səsi ucalırdı: 
-Ey Herodis! Ey zalım! Ey işğalçı! Ərli bir qadınla evlənmək sənə halal deyil. 
Bayram salonu cavan qız və kişilərlə dolu idi. Avaz və musiqi səsi ucalırdı. 
Herodis taxt üzərində oturmuşdu. Yeni həyat yoldaşı onun yanında idi. Onun gözlərindən hiylə, fəsad və şər qığılcımları saçırdı. 
Herodis uzun müddət saxlanmış şərab camlarını başına çəkirdi. Bu zaman saraya rəngli ipək paltarları ilə öyünən gözəl bir qız daxil oldu. 
Birdən Herodis ayağa qalxdı. O, yeni yoldaşına müracit edərək dedi: 
-Qızın çox gözəldir. 
O qadın hiyləgərliklə dedi: 
-Qızım Salumi sənin üçün rəqs edəcəkdir. 
Hakim məst halda dedi: 
-Mənim üçün? 
-Hə, sənin üçün. 
Salumi yaxınlaşdı. İşvə və nazla dedi: 
-Mən sənin üçün rəqs edəcəyəm. 
Hakim qışqırdı: 
-Məmləkətimin yarısını sənə bağışlayıram. 
-Yox. Mən nə qədər istəsəm. 
-Nə qədər istəsən sənə verəcəyəm. 
Salumi çılpaq ayaqları ilə oynamağa başladı. 
-Herodis ona vurulmuşdu. O, şərab camlarını başına çəkirdi. 
Yəhudi qadın dedi: 
-Salumini sənə verirəm. 
Herodis şadlıqdan dəli olmuşdu. 
Salumi yaxınlaşdı. O dedi: 
-Nəyi mən istəsəm? 
Herodis ona vurğunluqla qışqırdı: 
-Nə istəyirsən de! Məmləkətimin yarısını sənə bağışlayıram. 
Salumi əfi ilan kimi burula-burula oynadığı halda dedi: 
-Mən Yəhyanın başını istəyirəm: Zəkəriyya oğlu Yəhyanın. 
-Yox! Yox! Başqa nə istəyirsən istə. Tax-tacımı sənə verərəm. 
Anası fəsad və şərlə dedi: 
-Yəhya sənə Salumi ilə evlənməyə icazə verməyəcək. 
-Yəhya mənim səadətimin qarşısını alacaq? 
-Hə! Yəhya. 
Salumi dedi: 
-İstəyirəm mənim üçün qızıl bir teştdə Yəhyanın başını gətirəsən. 
Herodis əl çalır və şadlıq edirdi. Gözləri şərlə qaynayırdı. Avaz və musiqi dayandı. 
Herodis qışqırdı: 
-O məhbusu mənim yanıma gətirin! Yəhyanı bura gətirin! 
Balaca qızlar salondan qaçdılar. Bayram salonu dəhşətli bir məhkəməyə çevrildi. 
Məmurlar Yəhyanı gətirdilər. Onu zəncirlə bağlamışdılar. Çöhrəsi səmavi nurla parlayırdı. Ağ bulud parçası kimi işıq saçırdı. 
Herodis qışqırdı: 
-Mən bu qadınla evlənirəm. Mən bu məmləkətin hökmranıyam. 

Yəhya qəzəblə buyurdu: 
-Belə bir iş sənin üçün halal deyil. 
Herodis qışqırdı: 
-Tezliklə bu qadının qızı ilə də evlənəcəyəm. Salumi ilə evlənəcəyəm. 
Yəhya qışqırdı: 
-Olmaz! Kişi ərli qadınla evlənə bilməz. Kişi öz qadınının qızı ilə evlənə bilməz. 
Herodis kinlə qışqırdı: 
-Başını bədənindən ayıracağam ki, səsin kəsilsin. 
Yəhya elə qışqırdı ki, sarayın divarları lərzəyə düşdü: 
-Sənin üçün halal deyil. Sənin icazən yoxdur. 
Herodis qışqırdı:
 
Həzrəti Yəhyanın başının dəfn olunduğu yer 
-Cəllad, cəld onun boynunu vur! 
Beləliklə zülm qılıncı Allahın peyğəmbərinin başını kəsmək üçün havaya qalxdı. Dəhşətli bir hadisə baş verdi: Yəhyanın başı mərmər daşlar üstündə dığırlandı. Amma, hələ də ondan səs eşidilirdi: 
-Sənin üçün halal deyil. Sənin üçün halal deyil. Sənin üçün ha lal de yil... 
Herodis qorxdu. Üzünü adamlarına tutub, məşəlləri söndürmələrini və onun yanına gəlmələrini əmr etdi. 
Yəhya şəhid oldu. Amma, sözləri hələ də sarayın içində və şəhərdə eşidilirdi. 
Yəhya özündən sonra gələcək peyğəmbərlər barəsində xəbər vermişdi. O, həzrət İsanın peyğəmbərliyini təsdiq edən və onun gəlməsini xəbər verən ilk insan idi. 
Allah-təala Quranda buyurmuşdur: 
«Salam olsun ona (Yəhyaya), doğulduğu, dünyadan getdiyi və diriləcəyi gün». 
Həzrət Məhəmməd peyğəmbər (s) bu barədə buyurmuşdur: 
«Qiyamət günü heç kəs Allahla günahsız halda görüşməyəcəkdir, Zəkəriyya oğlu Yəhyadan başqa». 
Həmçinin buyurmuşdur: 
«Zəkəriyya oğlu Yəhyadan başqa, Adəmin övladları arasında günah və ya günah fikri etməyən bir kəs yoxdur». 
Həzrət İsa Məsih Yəhyanın şəhid olmasını eşitdikdə çox qəmgin olub buyurdu: 
«Zəkəriyya oğlu Yəhyadan üstün bir kəs anasından doğulmamışdır». 
MƏSİHİN QAYIDIŞI 
Herodis öldü. Amma, fəsad və şər işləri hələ də davam edirdi. Yəhudilər azğınlıq içində idilər. 
Məryəm oğlu İsa Fələstinə qayıtmaq qərarına gəldi. O, əziz anası ilə birgə bu gün Nasirə adlanan Əl-cəlil dağlıq məntəqəsində bir kənddə sakin oldu. Orada vəhy mələyi ona nazil olub, ilahi risalətin təbliğinə fərman verdi. 
Seyyid Kamal
Category: Peyğəmbərlər | Added by: Ənfal
Views: 1062 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]