Bazar günü, 2024-02-25, 8:44 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Əsas səhifə » 2012 » Iyun » 7 » Şeytan
6:47 PM
Şeytan
Şeytan
Qurani-kərimdə haqqında bəhs edilən varlıqlar arasında şeytan özəlliklə fərqlənir və burada həmin varlıq barəsində bəhs edilir, onun xüsusiyyətləri izah edilir.
Şeytan barəsində sorulan ilk məsələ onun cinsi ilə bağlıdır: yəni görəsən şeytan hansı qism və ya hansı növ varlığa aid edilir? Bəlkə də şeytan başqa növ məxluqdan fərqlənən özünəməxsus bir varlıq olaraq tanınır.
İslam alimləri Quran ayələrində şeytanla bağlı söylənilən fikirləri iki qismə ayırmışlar:
1.Bir sıra islam alimlərinin əqidəsincə, şeytan bir növ cin cinsindən olan məxluqdur. Cinlər iki sifətə malikdir: bir qismi mömin, o biri qismi isə kafir olur.
Bir Quran ayəsində bu dəstə haqqında belə deyilir:
Kəhf surəsi, 50-ci ayə:
(Ya Məhəmməd!) Xatırla ki, bir zaman mələklərə: "Adəmə (təzim məqsədilə) səcdə edin!" – demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, cinlərdən (cin tayfasından) idi. O öz Rəbbinin əmrindən çıxdı. İndi siz Məni qoyub onu və övladını özünüzə dostmu tutursunuz? Bu, zalimlər üçün necə də pis dəyiş-düyüşdür!
2.Başqa bir dəstə belə fikirləşir ki, şeytan mələk cinsindəndir. Quran mələklərə səcdə əmri verdikdə, hamısı Adəmə səcdə edir, təkcə iblis boyun qaçırır. Mələklərə səcdə əmri verildiyi üçün, bu arada şeytan onların arasında olduğundan səcdə etmir. Məlum olur ki, o mələk cinsindəndir. Qurani-kərim bu barədə belə buyurub:
Hicr surəsi, 28-30-cu ayələr:
(Ya Məhəmməd!) Xatırla ki, bir zaman Rəbbin mələklərə belə demişdi: "Mən quru və qoxumuş (dəyişib başqa şəklə düşmüş) qara palçıqdan insan yaradacağam!
Mən ona surət verib ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona (ibadət yox, təzim məqsədilə) səcdə edin!"
Bundan sonra mələklər ona (təzim məqsədilə) səcdə etdilər.
Şeytan barəsində bu sayaq düşünən alimlər "Nəhcül-bəlağə"yə əsaslanaraq öz fikirlərini təsdiq etməyə çalışırlar. Qasiə xütbəsində İblis mələk sözü ilə xatırlanır. Əgər şeytan mələk cinsindən olmasaydı, Həzrəti-Əli (ə) onu bu adla çağırmazdı. Bu alimlər Kəhf surəsi, 5-ci ayədə şeytanın cin cinsindən olması barədə söylənən fikri belə izah edirlər ki, cin və mələklər bir həqiqətdən ibarətdir. Onlar arasında əsas fərq budur ki, mələklər üstün və yüksək keyfiyyətlərə, cinlər isə aşağı və alçaq xüsusiyyətlərə malikdir [92].
Bu iki dəstənin nəzəriyyəsini araşdırarkən demək lazımdır ki, birinci dəstənin baxışları düzgündür. İkinci dəstənin nəzəriyyəsi isə Quran ayələri baxımından məqbul sayıla bilməz. İndi bunun dəlillərini açıqlamağa çalışaq.
Əvvələn, Quran ayələri açıq-aydın bildirir ki, şeytan cin cinsindəndir.
İkincisi, Quran ayələrində şeytan küfrə və günaha batmış məxluqdur, halbuki heç bir yerdə mələklər barədə küfr və günah anlamı işlənməyib.
Qurani-kərimdə, bir qayda olaraq, mələklər ehtiram və təriflə yad edilir, onların məqamı uca tutulur, lakin əksinə olaraq şeytan rədd edilir və pislənir.
Üçüncüsü, Qurani-kərimdə şeytan və cin üçün nəsil davamı nəzərdə tutulur, lakin mələklərin övlad və nəsli heç vaxt xatırlanmır.
Dördüncüsü, Qurani-kərim həmişə şeytanı insanın düşməni bilmiş; halbuki mələklər heç vaxt insan üçün düşmən sayıla bilməz.
Beşincisi, Bəqərə və Hucurat surəsindəki ayələrə görə mələklərə və şeytana səcdə əmri verilir. Bu o demək deyildir ki, şeytan da mələklərin cinsindəndir. Mələklər və şeytan Allaha yaxın bir məqamda olmuşlar və ona görə hər iki zümrəyə səcdə əmri verilir. Qasiə xütbəsində şeytanın həmin məqamına görə məcazi mənada o, "mələk" deyə yad edilmişdir. "Nəhcül-bəlağə"də (192-ci xütbədə) deyilir ki, şeytan 600 min il Allaha ibadət etmişdir.

Şeytanın iki növü
Qurani-kərimdə iki növ şeytanlar haqqında bəhs edilmişdir – yəni şeytanlar iki qismdir:
1. İns (bəşər) növündən olan şeytanlar;
2. Cin növündən olan şeytanlar.
Quran ayəsində bu barədə belə deyilir:
Ənam surəsi, 112-ci ayə:
Beləcə, Biz hər bir peyğəmbər üçün insan və cin şeytanlarından düşmənlər yaratdıq. Onlar (biri digərini) aldatmaq məqsədilə bir-birinə təmtəraqlı (zahirən gözəl, daxilən çirkin) sözlər təlqin edərlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşla getsinlər!
Ənam surəsi, 113-cü ayə:
(İnsanlardan və cinlərdən olan şeytanlar bu təmtəraqlı sözləri) axirətə inanmayanların ürəkləri onlara meyl etsin, onlar həmin sözlərdən xoşlansınlar və gördükləri çirkin işləri bir daha görsünlər deyə, təlqin edərlər.
Bu ayələrdə "şeytan" sözü həm də mürtəd və imansız adamlara aid edilir. Başqa sözlə desək, şeytan ümumiləşmiş bir addır və bu ad Allahın qoyduğu hüdudları keçən və azğın insanlara şamil edilir. Küfrə düçar olan cinlər də şeytan adlanır. Ayələrdən göründüyü kimi, şeytan və azğınlar eyni zümrə kimi tanınır. Bu arada, "iblis" sözünün də məna seçimi vardır; bu isə Adəmə səcdə etməkdən boyun qaçıran məxluqa aid edilir. İblis cinlər zümrəsindən olub və Allaha pərəstiş etməyə boyun əyməyib.

Şeytan – rədd edilmiş bir varlıq kimi
Şeytan Allahın əmrinə boyun əymədiyinə görə rədd edilmiş varlıq sayılır. Quran ayəsinə görə Allah Adəmə səcdə etməyi əmr edir, lakin şeytan bu fərmandan boyun qaçırır.
İsra surəsi, 61-ci ayə:
Yenə yadına sal ki, bir zaman mələklərə: "Adəmə səcdə edin!" – deyə əmr etmişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etmişdi. (İblis:) "Sənin palçıqdan yaratdığına mən səcdə edərəmmi?!" – demişdi.
Bəs nə üçün şeytan Allahın əmrinə boyun əymir? Bu məsələnin mahiyyəti Qurani-kərimdə verilib. Allah İblisdən bu barədə sual edir: – Niyə Adəmə səcdə etmədin? Cavab belə olur: Çünki mən oddan yaranmışam, insan isə torpaqdan. Mən insandan üstünəm və məndən aşağı olan varlığa baş əyə bilmərəm.
Bu yöndə bəzi ayələri izləyək:
Əraf surəsi, 12-ci ayə:
Allah İblisə: "Mən sizə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu?" – deyə buyurdu. İblis: "Mən ondan daha yaxşıyam (üstünəm), çünki Sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın!" – dedi.
Hicr surəsi, 33-cü ayə:
(Şeytan) dedi: "Sənin quru və qoxumuş qara palçıqdan yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz!" (Adəmə səcdə etmək mənim üçün düz olmaz, çünki mən oddan yaranmışam. Od isə torpağı yandırdığına görə ondan üstündür!)
İsra surəsi, 61-ci ayə:
Yenə yadına sal ki, bir zaman mələklərə: "Adəmə səcdə edin!" – deyə əmr etmişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etmişdi. (İblis:) "Sənin palçıqdan yaratdığına mən səcdə edərəmmi?!" – demişdi.
Şeytan doğrudan tarixdə ilk nasionalist kimi qələmə verilə bilər. Çünki o, üstünlük məsələsini cins və irqə bağlayır. Şeytanın Allah tərəfindən rədd edilməsinin kökünü isə onun təkəbbürlü olmasında axtarmaq gərəkdir. O, təkəbbürlü və özünü üstün tutan lovğa bir məxluq olaraq həm Allahın əmrinə
itaət etməkdən boyun qaçırmış, həm də başqalarını düz yoldan sapındırmışdır.
Quran ayələri bu barədə belə deyir:
Bəqərə surəsi, 34-cü ayə:
(Ya Peyğəmbər!) Biz mələklərə: "Adəmə səcdə edin!" – dedikdə İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. (Yalnız) o, lovğalanaraq (səcdə etməkdən) imtina etdi və kafirlərdən oldu.
Sad surəsi, 73-76-cı ayələr:
Buna görə də mələklərin hamısı birlikdə (Adəmə) səcdə etdi: Yalnız İblisdən başqa! O (səcdə etməyə) təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu.
(Allah) buyurdu: "Ey İblis! Sənə Mənim Öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun?"
(İblis) dedi: "Mən ondan daha yaxşıyam (daha üstün, daha şərəfliyəm). Çünki Sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan!"
Bəs İblisin rədd edilməsi nə ilə nəticələndi?
Şeytan Allahın əmri ilə rədd edildikdən sonra Allahın qəzəbinə düçar oldu və Haqqın bargahından qovuldu. Quran ayələrinə görə, şeytan Allahın əmri ilə qovulduqdan sonra öncə Haqqın dərgahına yaxın məqamdan aşağıya endirilir.
Əraf surəsi, 13-cü ayə:
Allah buyurdu: "Ordan (Cənnətdən) aşağı en. Orada sənə (Allahın əmrinə) təkəbbür göstərmək yaramaz. Oradan çıx, çünki sən alçağın birisən!"
Sad surəsi, 77-ci ayə:
(Allah) buyurdu: "Çıx oradan (Cənnətdən). Sən, həqiqətən, (Mənim rəhmətimdən, dərgahımdan) qovulmusan!"
Hicr surəsi, 34-cü ayə:
(Allah) buyurdu: "Cənnətdən (və ya səmalardan) çıx. Sən məlunsan! (Dərgahımdan qovulmuş və rəhmətimdən kənar edilmişsən!)
Şeytan uca məqamdan qovulmaqla yanaşı Allahın lənətinə gəlir:
Hicr surəsi, 35-ci ayə:
"Sən qiyamət gününə qədər lənətlənmişsən!"
Sad surəsi, 78-ci ayə:
"Qiyamət gününə qədər Mənim lənətim sənin üstündən əskik olmasın!"
Şeytan Allah tərəfindən qovulduqdan və lənətləndikdən sonra Cəhənnəmdə həmişəlik əzaba düçar olur:
Əraf surəsi, 18-ci ayə:
Allah buyurdu: "Oradan (Cənnətdən) rüsvay olmuş və (mərhəmətimdən) kənar edilmiş (qovulmuş) halda çıx. Onlardan (insanlardan) hər kim sənə uysa, (cəzasını alacaq). Əlbəttə, Cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam!"
Sad surəsi, 85-ci ayə:
"Mən mütləq Cəhənnəmi səninlə və sənin ardınca gedənlərlə (sənə uyan Adəm övladı ilə) dolduracağam!"
İsra surəsi, 63-cü ayə:
(Allah) buyurdu: "Çıx get! (Sənə qiyamətə qədər möhlət verdim!) Onlardan hər kəs sənə uysa, (bil ki,) cəzanız Cəhənnəmdir. Özü də tamam-kamal bir cəza!"
İblislə bağlı başqa bir məqam onun Allahdan möhlət istəməsidir. O, qovulduqdan sonra qiyamətə qədər möhlət istəyir. Allah da ona qiyamətə kimi möhlət verir və İblis öz istədiyi əməlləri edir.
Əraf surəsi, 14-15-ci ayələr:
İblis dedi: "Mənə qiyamətə qədər möhlət ver!"
Allah buyurdu: "Sən möhlət verilənlərdənsən!"
hicr surəsi, 36-38-ci ayələr:
(İblis) dedi: "Ey Rəbbim! İnsanların (qəbirlərindən qalxıb) diriləcəkləri günə (qiyamətə) qədər mənə möhlət ver!"
(Allah) buyurdu: "Sən möhlət verilənlərdənsən".
Ancaq məlum vaxta (İsrafil surunu birinci dəfə çalana və bütün məxluqat məhv olana) qədər!
Şeytanın möhlət istəməkdə məqsədi insanları Allahın düz yolundan azdırmaq olur.
Hicr surəsi, 39-cu ayə:
(İblis) dedi: "Ey Rəbbim! Məni azdırmağına (rəhmətindən kənar etməyinə) and içirəm ki, mən də insanlara (pis əməllərini, günahlarını) Yer üzündə yaxşı göstərib onların hamısını yoldan çıxaracağam!
Sad surəsi, 79-82-ci ayələr:
(İblis) dedi: "Ey Rəbbim! Qiyamət gününə qədər mənə möhlət ver!"
(Allah) buyurdu: "Sənə möhlət verildi,
(Dərgahımda) vaxtı məlum olan günə (qiyamətə) qədər!"
(İblis) dedi: "Sənin izzətinə-qüdrətinə and olsun ki, onların (Adəm övladının) hamısını (haqq yoldan) azdıracağam;
Əraf surəsi, 16-cı ayə:
İblis dedi: "Sən məni (Adəmə səcdə etmədiyimə görə) azdırıb yoldan çıxartdığın üçün mən də Sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara (Sənə ibadət və itaət etməyə) mane olacağam!
Bu ayəyə görə şeytan cəbr və zorakılıq məktəbinin banisidir və öz zorakılığını
Allaha aid etməyə cəhd göstərir. Allahdan möhlət istəməklə insanları azdırır. Bu isə bəşər üçün bir ilahi sınaqdır, belə ki, sadiq bəndələr yoldan azmazlar.
Hicr surəsi, 40-cı ayə:
Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa!"
Sad surəsi, 83-cü ayə:
Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa!"
İsra surəsi, 65-ci ayə:
Doğrusu, Mənim (mömin) bəndələrim üzərində sənin heç bir hökmranlığın ola bilməz. Rəbbinin vəkil olması (sənin şərindən və vəsvəsəndən onları qoruması) üçün kifayət edər!

Şeytanın başqa xüsusiyyətləri
Qurani-kərimdə şeytanın bir sıra xüsusiyyətləri vurğulanır ki, burada onların yığcam açıqlamasını veririk.
1.Şeytan Allaha qarşı küfr edən bir məxluqdur və Qurani-kərim onu kafirlər sırasına daxil edir.
Bəqərə surəsi, 102-ci ayə:
Yəhudilər Süleymanın səltənətinə (şahlığına) dair şeytanların oxuduqlarına (sehr kitablarına) uydular. Süleyman (bu kitablara uymadığı üçün) kafir olmadı, lakin şeytanlar (bildikləri) sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları xalqa öyrədərək kafir oldular.
Şeytanın küfrü onun Allah fərmanına etiraz etməsindən irəli gəlir.
Məryəm surəsi, 44-cü ayə:
Atacan! Şeytana ibadət etmə. Həqiqətən, Şeytan Rəhmana (Allaha) çox asi olmuşdur!
2.Şeytan təkəbbürlü və Allahın dərgahından qovulmuş bir məxluqdur.
hicr surəsi, 34-cü ayə:
(Allah) buyurdu: "Cənnətdən (və ya səmalardan) çıx. Sən məlunsan! (Dərgahımdan qovulmuş və rəhmətimdən kənar
edilmişsən!)"
Sad surəsi, 77-ci ayə:
(Allah) buyurdu: "Çıx oradan (Cənnətdən). Sən, həqiqətən, (Mənim rəhmətimdən, dərgahımdan) qovulmusan!
3.Şeytan insanın qədim düşmənidir.
Əraf surəsi, 22-ci ayə:
Beləliklə, Şeytan onları batil sözlərlə aldatdı (onları aldadaraq uca yerlərdən, yüksək mərtəbələrdən aşağı endirdi). Adəm və Həvva ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri (gözlərinə) göründü. Onlar Cənnət (ağaclarının) yarpaqlarından (dərib) ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu: "Məgər sizə bu ağaca (yaxınlaşmağı) qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin aşkar düşməninizdir, deməmişdimmi?"
Yusif surəsi, 5-ci ayə:
(Atası Yəqub) dedi: "Can oğul! Yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hiylə qurarlar. Çünki Şeytan insanın açıq düşmənidir".
Qəsəs surəsi, 15-ci ayə:
Musa onu (əli, yaxud əsası ilə) vurub öldürdü və dedi: "Bu şeytan əməlindəndir. Həqiqətən, o, (insanı haqq yoldan) azdıran açıq-aşkar bir düşməndir!"
4.Şeytan insanları xar edər və alçaldar.
Furqan surəsi, 29-cu ayə:
And olsun ki, Quran mənə gəldikdən sonra məni ondan (Qurana iman gətirməkdən) o sapdırdı. Şeytan insanı (yoldan çıxartdıqdan, bəlaya saldıqdan sonra) yalqız buraxar (zəlil, rüsvay edər).
5.Şeytan tərəfdarlarını bərk qorxudar.
Ali-İmran surəsi, 175-ci ayə:
Sizi yalnız o Şeytan öz dostlarından (guya onların çox qüvvətli olmasıyla) qorxudub çəkindirir. Amma siz onlardan qorxmayın! Əgər möminsinizsə, Məndən qorxun!
6.Şeytan insanları öz əməlləri ilə əzab-əziyyətə düçar edər.
Sad surəsi, 41-ci ayə:
(Ya Peyğəmbər!) Bəndəmiz Əyyubu da yad et! Bir zaman o öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi: "Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur!"
Category: Diger me'lumatlar | Baxış: 1057 | Added by: Mursəlat | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş şəxslər şərh əlavə edə bilər.
[ Qeydiyyat | Giriş ]