Çərşənbə günü, 2024-04-24, 6:27 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əqidə » Əqidə

40 mövzu 40 həqiqətn (10)
2013-04-04, 6:41 AM
14. QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİ
1-Qohumluq iki növdür:
a) Nəsəbi (soy, nəsil);
b) Səbəbi.
Qan qohumluğuna nəsəbi qohumluq deyilir, məsələn ata, ana, bacı, qardaş, əmi, dayı, bibi, xala, baba, nənə və onların övladları nəsəbi qohumlardır. Səbəbi qohumluq isə evlənmək, süd vermək və s. vasitələrlə yaranır, məsələn, ərlə-arvad arasında hər iki tərəfin qohumluğu.
2-Allah-taala Qurani-kərimdə buyurmuşdur: "Xeyirxah insanlar mal-dövləti çox sevmələrinə baxmayaraq, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, (pulu qurtarıb yolda qalan) müsafirlərə, dilənçilərə və qulların azad olunmasına sərf edənlərdir...” ("Bəqərə” surəsi, 177-ci ayə. )
3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Hal-hazırkı ümmətimə, burada olanlara və olmayanlara, hələ dünyaya gəlməyən gələcək nəsillərə tövsiyə edirəm ki, bir illik məsafəni ötüb keçsə belə, yenə də qohumluq əlaqələrini kəsməsinlər. Çünki qohumluq əlaqələri dinin bir hissəsidir.”("Biharul-ənvar”, 71-ci cild, səh. 105. )
4-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: "Din əhlinin əlamətlərindən biri də qohumluq əlaqələrini bərqərar etməkdir.”(Vəsailuş-şiə”, 11-ci cild, səh. 148)
5-Allah-taala buyurmuşdur: "...(Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, eləcə də qohumluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir.” ("Nisa” surəsi, 1-ci ayə. )
6-Cəmil ibn Dərrac adlı bir şəxs deyir: İmam Sadiq (ə)-dan "Nisa” surəsinin 1-ci ayəsindəki "ərham” (qohumlar) sözünün mənasını soruşdum. Həzrət buyurdu: "Burada "qohumlar” sözü "insanlar” mənasında işlənmişdir. Allah-taala insanlarla əlaqə yaratmağı əmr etmiş və bunu yüksək qiymətləndirmişdir. Məgər Allah-taalanın bu sözü Öz adı ilə bir sırada yerləşdirdiyini görmürsənmi?!”("Təfsiri-burhan”, 1-ci cild, səh. 388, hədis: 1. )
7-Allah-taala buyurmuşdur: "Allaha ibadət edin və Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın! Ata-anaya, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonşuya, yaxın dosta, (pulu qurtarıb yolda qalan) müsafirə, sahib olduğunuza (qul və kənizlərə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah özünü bəyənənləri, təkəbbür edənləri sevməz!” ("İsra” surəsi, 36-cı ayə. )
8-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Bir içim su ilə də olsa, qohumlarını yada sal. Qohum-əqrəbana və yaxınlarına qarşı ən gözəl yaxşılıq odur ki, onlara əziyyət verməyəsən və narahat etməyəsən.”(Biharul-ənvar”, 71-ci cild, səh. 88. )
9-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Salam verməklə də olsa, özünüzlə qohumlarınız arasında mehribanlıq yaradın.”(Əl-məcazatun-nəbəviyyə”, səh. 80. )
10-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: "Salam verməklə də olsa, qohum-əqrəbalarınızı yad edin.”
11-Allah-taala buyurmuşdur: "Yadınıza salın o zamanı ki, Biz İsrail övladlarından: "Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza, yetimlərə və yoxsullara yaxşılıq edin, insanlarla xoş danışın, namaz qılın və zəkat verin!” – deyə əhd-peyman aldıq.” ("Bəqərə” surəsi, 83-cü ayə. )
12-Bir nəfər həzrət Peyğəmbər (s)-dən "Allah dərgahında ən pis əməl hansıdır?” – deyə soruşduqda, Həzrət buyurdu: "Allaha şərik qoşmaq.” Dedi: "Bundan sonra hansıdır?” Həzrət buyurdu: "Qohumluq əlaqələrini kəsmək.”("Üsuli-kafi”, 2-ci cild, səh. 641, hədis: 7. )
13-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Üç dəstə behiştə daxil olmayacaqdır: Şərab içənlər, sehrbazlar və qohumluq əlaqələrini kəsənlər.”(Yenə orada. )
14-Şübhəsiz, qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi böyük günahlardan olub axirət əzabına səbəb olur. Allah-taala Qurani-kərimdə qohumluq əlaqələrini kəsənlərə lənət edərək buyurmuşdur: "Əgər (Mühəmməd (s)-dən) üz döndərsəniz, sizdən yer üzündə fitnə-fəsad törətmək və qohumluq əlaqələrini qırmaq gözlənilməzmi?! Onlar Allahın lənət etdiyi, (qulaqlarını) kar və (gözlərini) kor etdiyi kimsələrdir.”(Mühəmməd” surəsi, 22-23-cü ayələr)
15-Qurani-kərimin başqa bir ayəsində belə buyurulur: "Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri (qohumluq əlaqələrini) qıranlar, yer üzündə fitnə-fəsad salanlar isə lənətə düçar olacaqlar. Onları axirətin pis aqibəti (cəhənnəm) gözləyir!”(Rəd” surəsi, 25-ci ayə.)
16-Həmçinin başqa bir ayədə buyurulur: "O kəslər ki, Allahla əhd-peyman bağladıqdan sonra onu pozur, Allahın birləşdirilməsini buyurduğu şeyləri parçalayır (möminlərlə dostluğu, qohum-əqrəba ilə əlaqələri kəsir) və yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər. Məhz belələri ziyana uğrayanlardır!” ("Bəqərə” surəsi, 27-ci ayə)
17-İmam Səccad (ə) oğlu imam Baqir (ə)-a etdiyi vəsiyyətlərinin birində belə buyurmuşdur: "(Övladım!) Öz qohumları ilə əlaqəsini kəsən və onlarla pis rəftar edən şəxslə dostluq etmə! Çünki onlar Quranın üç yerində lənətlənmişlər.” Sonra "Mühəmməd” surəsinin 22-23-cü, "Rəd” surəsinin 25-ci və "Bəqərə” surəsinin 27-ci ayələrini oxudu.("Üsuli-kafi”, 2-ci cild, səh. 641.)
18-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Mədinəyə daxil olan kimi, camaata belə bir göstəriş verdi: "Ey camaat! Sağ-salamat behiştə daxil olmaq istəyirsinizsə, bir-birinizə ucadan salam verin, qohumluq əlaqələrinizi möhkəmlədin, bir-birinizə əl tutun və hamının yatdığı bir vaxtda gecə namazı qılın.”("Pərvərişi-ruh”, 2-ci cild, səh. 239.)
19-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Sədəqə verməyin savabı on, borc verməyin savabı on səkkiz, dostlara hədiyyə verməyin savabı iyirmi və qohumluq əlaqələrini davam etdirməyin savabı isə iyirmi dörd bərabərdir.”(Yenə orada. )
20-Həzrət Peyğəmbər (s)-dən "savabı çox olan sədəqə hansıdır?” – deyə soruşulduqda, o həzrət buyurdu: "Pislik edən qohuma verilən sədəqə.”(Yenə orada. səh. 240. )
21-Həzrət Peyğəmbər (s)-dən soruşdular: "Ən fəzilətli sədəqə hansıdır?” Həzrət buyurdu: "Yaxın adamlarından ehtiyaclı olan şəxsə verilən sədəqə. (Sonra buyurdu:) Yaxın adamları ehtiyaclı olduğu halda, başqalarına yardım edən şəxsin yardımı (Allah dərgahında) qəbul olunmaz.”(Ləaliul-əxbar”, səh. 9. )
22-Həzrət İsa Məsih (ə) öz dostlarına buyurdu: "Eşitməmisinizmi ki, Tövratda: "Öz qohumlarınızla qohumluq əlaqəsi yaradın, onların əlindən tutun” – deyə buyurulmuşdur? Lakin mən deyirəm ki, sizdən ayrılan şəxslərlə əlaqə yaradın, sizə əl uzatmayan şəxslərə bəxşiş, pislik edən şəxslərə yaxşılıq edin, sizi söyən şəxslərə salam verin, düşmənlərinizlə insafla davranın, başqlarının sizin pisliklərinizi bağışlamasını istədiyiniz kimi, sizdə (sizə) zülm edənləri bağışlayın...”("Mizanul-hikmə”, 10-cu cild, səh. 547. )
23-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) imam Əli (ə)-a buyurdu: "Əxlaq baxımından mənə oxşayan şəxsdən xəbər verimmi?” Əli (ə) "Bəli!” – deyə cavab verdi. Həzrət buyurdu: "Ən gözəl əxlaqa, böyük helmə və səbrə malik olan, qohum-əqrəbasına yaxşılıq edən və özündən artıq başqalarına qarşı insaflı olan şəxs.”("Pərvərişi-ruh”, 2-ci cild, səh. 241. )
24-Əbuzər deyir: Peyğəmbər (s)-dən eşitdim ki, o həzrət belə buyurdu: "Qiyamət günü Sirat körpüsünü keçən zaman ən çox əhəmiyyət kəsb edən məsələ əmanət və qohumluq əlaqələridir. Belə ki, əmanətə vəfalı olan və qohumluq əlaqələrini davam etdirən şəxs Sirat körpüsündən keçəcəkdir, əks təqdirdə oradan cəhənnəmə düşəcəkdir.”("Üsuli-kafi”, 2-ci cild, səh. 152. )
25-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Allah-taala qohum-əqrəbasına maddi cəhətdən kömək edən, yaxud onlarla qohumluq əlaqəsi yaradan şəxsə yüz şəhidin savabını verər, bu yolda götürdüyü hər bir qədəminə görə qırx min savab qazanar, qırx min günahı bağışlanar və o qədər də mərtəbəsi artar, sanki səbr etdiyi halda, Allaha yüz il ibadət etmişdir.”("Səfinətul-bihar”, "rəhm” maddəsi. )
26-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: Bir kişi Peyğəmbər (s)-in hüzuruna gəlib dedi: "Ya Rəsuləllah! Qohumlarım məndən uzaq gəzdikləri üçün, mən də onlarla qohumluq əlaqələrimi kəsimmi?” Həzrət buyurdu: "Əgər belə bir iş tutsan, onda Allah-taala sizin hamınızı öz başınıza buraxar.” O kişi dedi: "Bəs nə edim?” Buyurdu: "Səndən uzaq gəzən şəxslə qohumluq əlaqəsi yarat, səndən üz çevirən şəxsə bəxşiş et, başqalarının (sənə etdiyi) zülmü bağışla. Əgər bu işi görsən, Allah tərəfindən sənin üçün bir xəzinə ayrılacaqdır.”(Ləaliul-əxbar”, 3-cü cild, səh. 10.)
27-Qohumluq əlaqələrini davam etdirməyin müsbət təsirlərindən biri də ömrün uzun olmasıdır. İmam Rza (ə) bu barədə buyurmuşdur: "Ömrünün tamam olmasına üç il qalmış insan qohumluq əlaqələrini möhkəmlətdiyinə görə Allah-taala onun ömrünü otuz il uzadar. Allah istədiyini edər!”("Üsuli-kafi”, 2-ci cild, səh. 150, hədis: 3. )
28-İmam Rza (ə) buyurmuşdur: "Biz ömrün uzun olması üçün qohumluq əlaqələrindən başqa bir vasitə tanımırıq. Qohumluq əlaqələri uzunömürlü olmaqda o qədər təsirlidir ki, ömrün tamam olmasına üç il qalmış şəxsin ömrünü qohumluq əlaqələrini davam etdirdiyi üçün, Allah-taala otuz il artırır. Belə ki, qalan ömrü otuz üç il olur. Ömrünün tamam olmasına otuz üç il qalmış şəxsin ömrünü isə qohumluq əlaqələrini kəsdiyinə görə otuz il azaldıb üç il edər.”(Yenə orada, səh. 162, hədis: 17)
29-İmam Baqir (ə), yaxud imam Sadiq (ə) Müyəssər adlı bir şəxsə buyurdu: "Deyəsən, qohum-əqrəbana qarşı mehriban və səmimisən, onlara həmişə yaxşılıq edirsən?” Ərz etdi: "Bəli, mən cavanlıqda bazarda bir nəfər üçün işləyirdim. O, mənə iki dirhəm əmək haqqı verirdi. Bu iki dirhəmin birini bibimə, digərini isə xalama verirdim.” Sonra İmam buyurdu: "Allaha and olsun! Əcəlin iki dəfə yaxınlaşmışdı, lakin qohumlarına yaxşılıq etdiyin üçün təxirə salındı.”(Biharul-ənvar”, 71-ci cild. səh. 100. )
30-Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətməyin müsbət təsirlərindən biri də ruzinin artmasıdır. İmam Səccad (ə) bir hədisdə həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s)-dən belə nəql etmişdir: "Uzunömürlü olmaq və ruzisinin artmasını istəyən varsa, gərək qohumluq əlaqəsini qırmasın.”(Üsuli-kafi”, 2-ci cild, səh. səh. 156, hədis: 29. )
31-İmam Səccad (ə) buyurmuşdur: "Ruzisinin bol olmasını və əcəlinin təxirə salınmasını istəyən şəxs gərək qohumluq əlaqələrini kəsməsin.”(Mişkatul-ənvar”, səh. 166. )
32-İmam Səccad (ə) buyurmuşdur: "Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək ömrü uzadır, yoxsulluğu və kədəri aradan aparır.”("Biharul-ənvar”, 71-ci cild, səh. 88. )
33-Hüzeyfə ibn Mənsur nəql edir ki, imam Sadiq (ə) buyurdu: "Haliqədən çəkinin; çünki o, insanı öldürür.” Soruşdum: "Haliqə nədir?” Buyurdu: "Qohumluq əlaqələrini kəsmək.”("Mişkatul-ənvar”, səh. 165)
34-İmam Rza (ə) buyurmuşdur: "Beş xüsusiyyətə malik olan şəxs mal-dövlət yığa (varlı ola) bilməz: Həddindən artıq paxıllıq, uzun-uzadı arzu və çox hərislik etsə, qohum-əqrəba ilə qohumluq əlaqəsini kəssə və dünyanı axirətdən üstün tutsa.”("Biharul-ənvar”, 73-cü cild, səh. 138. )
35-Qohumluq əlaqələrini davam etdirməyin müsbət təsirlərindən biri də əməllərin pak və xalis olmasıdır. Belə ki, İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: "Qohumluq əlaqələrinin davam etdirilməsi əməlləri xalis edir, bəlanı uzaqlaşdırır, mal-dövləti çoxaldır, ömrü uzadır, ruzini bol edir, insanı qohum-əqrəbanın və ailənin yanında sevimli edir. Buna görə də Allahdan qorxub, qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək lazımdır.”("Üsuli-kafi”, 2-ci cild, səh. 152, hədis: 13. )
36-Onun müsbət təsirlərindən biri də qiyamət günü haqq-hesabın asanlaşmasıdır. İmam Sadiq (ə) bu barədə buyurmuşdur: "Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək qiyamət gününün sorğu-sualını yüngülləşdirir, ömrü uzadır və pis ölümdən qoruyub saxlayır.”(Yenə orada, səh. 122, hədis: 14.)
37-Onun müsbət təsirlərindən biri də şəhərlərin abadlaşmasıdır. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək və qonşularla xoş davranmaq şəhərləri abadlaşdırır, ömürləri uzadır.”(Yenə orada, səh. 122, hədis: 14.)
38-İmam Sadiq (ə) buyurur: "Mən insanın nabud olmasının tezləşməsinə, ölümün yaxınlaşmasına, evlərin xarab olunmasına səbəb olan qohumluq əlaqələrini kəsmək, ata-anaya aq olmaq və onlara pislik etmək kimi günahlardan Allaha pənah aparıram.”(Üsuli-kafi”, 2-ci cild, səh. 184. )
39-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Sizi qohumluq əlaqələrinizi kəsməkdən nəhy edirəm; çünki bu iş qəlbi qəsavətli edir (bərkidir). Belə bir şəxs Allah-taalanın lütf və mərhəmətindən uzaqdır.”("Biharul-ənvar”, 82-ci cild, səh. 34)
40-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Qohumluq əlaqələrini kəsən şəxs behiştə daxil olmaz.”(Yenə orada, 74-cü cild, səh. 91. )
Category: Əqidə | Added by: Ənfal
Views: 705 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]