Çərşənbə günü, 2022-12-07, 10:47 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Salavat » Salavatın fəzilətləri

Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı
2012-11-03, 3:03 PM
Fatiməyi-Zəhra (s) zikrinin və salavatın savabı

SURƏLƏR VƏ DUALAR

"Fatihə” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
(1) Əl-həmdu lillahi Rəbbil-aləmin. (2) Ər-Rəhmanir-Rəhim. (3) Maliki yəvmid-din. (4) İyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin. (5) İhdinəs-siratəl-mustəqim. (6) Siratəl-ləzinə ənəmtə ələyhim ğəyril-məğzubi ələyhim vələz-zallin. (7)
"Yasin” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim Ya sin. (1) Vəl-Quranil-həkim. (2) İnnəkə ləminəl-mursəlin. (3) Əla siratin mustəqim. (4) Tənziləl-əzizir-rəhim. (5) Litunzirə qəvmən ma unzirə abauhum fəhum ğafilun. (6) Ləqəd həqqəl-qəvlu əla əksərihim fəhum la yuminun. (7) İnna cəəlna fi ənaqihim əğlalən fəhiyə iləl-əzqani fəhum muqməhun. (8) Və cəəlna min bəyni əydihim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum la yubsirun. (9) Və səvaun ələyhim əənzərtəhum əm ləm tunzirhum la yuminun. (10) İnnəma tunziru mənittəbəəz-zikrə və xəşiyər-Rəhmanə bil-ğəybi, fəbəşşirhu biməğfirətin və əcrin kərim. (11) İnna nəhnu nuhyil-məvta və nəktubu ma qəddəmu və asarəhum və kullə şəyin əhsəynahu fi imamin mubin. (12) Vəzrib ləhum məsələn əshabəl-qəryəti iz caəhəl-mursəlun. (13) İz ərsəlna iləyhimusnəyni fəkəzzəbuhuma fəəzzəzna bisalisin fəqalu inna iləykum mursəlun. (14) Qalu ma əntum illa bəşərun misluna və ma ənzələr-Rəhmanu min şəyin in əntum illa təkzibun. (15) Qalu Rəbbuna yələmu inna iləykum ləmursəlun. (16) Və ma ələyna illəl-bələğul-mubin. (17) Qalu inna tətəyyərna bikum ləin ləm təntəhu lənərcumənnəkum vələyəməssənnəkum minna əzabun əlim. (18) Qalu tairukum məəkum əin zukkirtum bəl əntum qəvmun musrifun. (19) Və caə min əqsəl-mədinəti rəculun yəsa qalə ya qəvmittəbiul-mursəlin. (20) İttəbiu mən la yəsəlukum əcrən və hum muhtn. (21) Və ma liyə la əbudul-ləzi fətərəni və iləyhi turcəun. (22) Əəttəxizu min dunihi alihətən in yuridnir-Rəhmanu bizurrin la tuğni ənni şəfaətuhum şəyən və la yunqizun. (23) İnni izən ləfi zəlalin mubin. (24) İnni aməntu birəbbikum fəsməun. (25) Qilədxulil-cənnətə qalə ya ləytə qəvmi yələmun. (26) Bima ğəfərə li Rəbbi və cəələni minəl-mukrəmin. (27) Və ma ənzəlna əla qəvmihi min bədihi min cundin minəs-səmai və ma kunna munzilin. (28) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum xamidun. (29) Ya həsrətən ələl-ibad, ma yətihim min rəsulin illa kanu bihi yəstəhziun. (30) Ələm yərəv kəm əhləkna qəbləhum minəl-quruni ənnəhum iləyhim la yərciun. (31) Və in kullun ləmma cəmiun lədəyna muhzərun. (32) Və ayətun ləhumul-ərzul-məytətu əhyəynaha və əxrəcna minha həbbən fəminhu yəkulun. (33) Və cəəlna fiha cənnatin min nəxilin və ənabin və fəccərna fiha minəl-uyun. (34) Liyəkulu min səmərihi və ma əmiləthu əydihim əfəla yəşkurun. (35) Subhanəlləzi xələqəl-əzvacə kulləha mimma tunbitul-ərzu və min ənfusihim və mimma la yələmun. (36) Və ayətun ləhumul-ləylu nəsl minhun-nəharə fəiza hum muzlimun. (37) Vəş-şəmsu təcri limustəqərrin ləha, zalikə təqdirul-əzizil-əlim. (38) Vəl-qəmərə qəddərnahu mzilə hətta adə kəl-urcunil-qədim. (39) Ləş-şəmsu yənbəği ləha ən tudrikəl-qəmərə vələl-ləylu sabiqun-nəhar, və kullun fi fələkin yəsbəhun. (40) Və ayətun ləhum ənna həməlna zurriyyətəhum fil-fulkil-məşhun. (41) Və xələqna ləhum min mislihi ma yərkəbun. (42) Və in nəşə nuğriqhum fəla sərixə ləhum və la hum yunqəzun. (43) İlla rəhmətən minna və mətaən ila hin. (44) Və iza qilə ləhumuttəqu ma bəynə əydikum və ma xəlfəkum ləəlləkum turhəmun. (45) Və ma tətihim min ayətin min ayati Rəbbihim illa kanu ənha murizin. (46) Və iza qilə ləhum ənfiqu mimma rəzəqəkumullahu qaləlləzinə kəfəru lilləzinə am timu mən ləv yəşaullahu ətəməhu in əntum illa fi zəlalin mubin. (47) Və yəqulunə məta hazəl-vədu in kuntum sadiqin. (48) Ma yənzurunə illa səyhətən vahidətən təxuzuhum və hum yəxissimun. (49) Fəla yəstətiunə təvsiyətən və la ila əhlihim yərciun. (50) Və nufixə fis-suri fəiza hum minəl-əcdasi ila Rəbbihim yənsilun. (51) Qalu ya vəyl mən bəəs min mərqədina, haza ma vəədər-Rəhmanu və sədəqəl-mursəlun. (52) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum cəmiun lədəyna muhzərun. (53) Fəl-yəvmə la tuzləmu nəfsun şəyən və la tuczəvnə illa ma kuntum təməlun. (54) İnnə əshabəl-cənnətil-yəvmə fi şuğulin fakihun. (55) Hum və əzvacuhum fi zilalin ələl-əraiki muttəkiun. (56) Ləhum fiha fakihətun və ləhum ma yəddəun. (57) Səlamun qəvlən min Rəbbin rəhimin. (58) Vəmtazul-yəvmə əyyuhəl-mucrimun. (59) Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəmə ən la təbuduş-şəytanə innəhu ləkum vun mubin. (60) Və ənibuduni haza ciratun mustəqim. (61) Və ləqəd əzəllə minkum cibillən kəsirən əfələm təkunu təqilun. (62) Hazihi cəhənnəmul-ləti kuntum tun. (63) İsləvhəl-yəvmə bima kuntum təkfurun. (64) Əl-yəvmə nəxtimu əla əfvahihim və tukəllimuna əydihim və təşh ərculuhum bima kanu yəksibun. (65) Və ləv nəşau lətəməsna əla əyunihim fastəbəqus-ciratə fəənna yubsirun. (66) Və ləv nəşau ləməsəxnahum əla məkanətihim fəməstətau muziyyən və la yərciun. (67) Və mən nuəmmirhu nunəkkishu fil-xəlqi əfəla yəqilun. (68) Və ma əlləmnahuş-şirə və ma yənbəği ləhu in huvə illa zikrun və Quranun mubin. (69) Liyunzirə mən kanə həyyən və yəhiqqəl-qəvlu ələl-kafirin. (70) Əvələm yərəv ənna xələqna ləhum mimma əmilət əydina ənamən fəhum ləha malikun. (71) Və zəlləlnaha ləhum fəminha rəkubuhum və minha yəkulun. (72) Və ləhum fiha mfiu və məşaribu əfəla yəşkurun. (73) Vəttəxəzu min dunillahi alihətən ləəlləhum yunsərun. (74) La yəstətiunə nəsrəhum vəhum ləhum cundun muhzərun. (75) Fəla yəhzunkə qəvluhum, inna nələmu ma yusirrunə və ma yulinun. (76) Əvələm yərəl-insanu ənna xələqnahu min nutfətin fəiza huvə xəsimun mubin. (77) Və zərəbə l məsələn və nəsiyə xəlqəhu qalə mən yuhyil-izamə və hiyə rəmim. (78) Qul yuhyihəlləzi ənşəəha əvvələ mərrətin və huvə bikulli xəlqin əlim. (79) Əlləzi cəələ ləkum minəş-şəcəril-əxzəri narən fəiza əntum minhu tuqidun. (80) Əvələysəlləzi xələqəs-səmavati vəl-ərzə biqadirin əla ən yəxluqə misləhum, bəla vəhuvəl-xəllaqul-əlim. (81) İnnəma əmruhu iza əradə şəyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. (82) Fəsubhanəlləzi biyədihi mələkutu kulli şəyin və iləyhi turcəun. (83)
"ər-Rəhman" surəsinin vagirəsi
La bişəyin min alai Rəbbina nukəzzib, fələkəl həmd.
"ər-Rəhman" surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Ərrəhman. (1) Əlləməl-Quran. (2) Xələqəl-insan. (3) Əlləməhul-bəyan. (4) Əşşəmsu vəl-qəməru bihusban. (5) Vənnəcmu vəşşəcəru yəscudan. (6) Vəssəmaə rəfəəha və vəzəəl-mizan. (7) Əlla tətğəv fil-mizan. (8) Və əqimul-vəznə bil-qisti və la tuxsirul-mizan. (9) Vəl-ərzə vəzəəha lil-m. (10) Fiha fakihətun vənnəxlu zatul-əkmam. (11) Vəl-həbbu zul-əsfi vərrəyhan. (12) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (13) Xələqəl-insanə min slin kəl-fəxxar. (14) Və xələqəl-cannə min maricin min nar. (15) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (16) Rəbbul-məşriqəyni və Rəbbul-məğribəyn. (17) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (18) Mərəcəl-bəhrəyni yəltəqiyan. (19) Bəynəhuma bərzn la yəbğiyan. (20) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (21) Yəxrucu minhuməl-luluu vəl-mərcan. (22) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (23) Və ləhul-cəvaril-munşəatu fil-bəhri kəl-əlam. (24) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (25) Kullu mən ələyha fan. (26) Və yəbqa vəchu Rəbbikə zul-cəlali vəl-ikram. (27) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (28) Yəsəluhu mən fis-səmavati vəl-ərzi, kullə yəvmin huvə fi şən. (29) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (30) Sənəfruğu ləkum əyyuhəssəq. (31) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (32) Ya məşərəl-cinni vəl-insi inistətətum ən tənfuzu min əqtaris-səmavati vəl-ərzi fənfuzu la tənfuzunə illa bisultan. (33) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (34) Yursəlu ələykuma şuvazun min narin və nuhasun fəla təntəsiran. (35) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (36) Fəizənşəqqətis-səmau fəkanət vərdətən kəddihan. (37) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (38) Fəyəvməizin la yusəlu ən zənbihi insun və la cann. (39) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (40) Yurəful-mucrimunə bisimahum fəyuxəzu bin-nəvasi val-əqdam. (41) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (42) Hazihi cəhənnəmulləti yukəzzibu bihəl-mucrimun. (43) Yətufunə bəynəha və bəynə həmimin an. (44) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (45) Və limən xafə məqamə Rəbbihi cənnətan. (46) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (47) Zəvata əfnan. (48) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (49) Fihima əynani təcriyan. (50) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (51) Fihima min kulli fakihətin zəvcan. (52) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (53) Muttəkiinə əla furuşin bətainuha ministəbrəqin və cənəl-cənnətəyni dan. (54) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (55) Fihinnə qaciratut-tərfi ləm yətmishunnə insun qəbləhum vəla cann. (56) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (57) Kəənnəhunnəl-yaqutu vəl-mərcan. (58) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (59) Həl cəzaul-ihsani illəl-ihsan. (60) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (61) Və min dunihima cənnətan. (62) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (63) Mudhammətan. (64) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (65) Fihima əynani nəzzaxətan. (66) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (67) Fihima fakihətun və nəxlun və rumman. (68) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (69) Fihinnə xəyratun hisan. (70) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (71) Hurun məqsuratun fil-xiyam. (72) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (73) Ləm yətmishunnə insun qəbləhum və la cann. (74) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (75) Muttəkiinə əla rəfrəfin xuzrin və əbqəriyyin hisan. (76) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (77) Təbarəkəsmu Rəbbikə zil-cəlali vəl-ikram. (78)
"Qədr” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
İnna ənzəlnahu fi ləylətil-Qədr. (1) Və ma ədrakə ma ləylətul-Qədr. (2) Ləylətul-Qədri xəyrun min əlfi şəhr. (3) Tənəzzəlul-məlaikətu vərruhu fiha biizzni Rəbbihim min kulli əmr. (4) Səlamun hiyə hətta mətləil-fəcr. (5)
"Kovsər” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
İnna ətəynakəl-Kəvsər. (1) Fəsəlli liRəbbikə vənhər. (2) İnnə şaniəkə huvəl-əbtər. (3)
"İxlas” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Qul huvəllahu əhəd. (1) Əllahus-səməd. (2) Ləm yəlid və ləm yuləd. (3) Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. (4)
"Fələq” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Qul əuzu bi-Rəbbil-fələq. (1) Min şərri ma xələq. (2) Və min şərri ğasiqin iza vəqəb. (3) Və min şərrin-nəffasati fil-uqəd. (4) Və min şərri hasidin iza həsəd. (5)
"Nas” surəsi
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Qul əuzu biRəbbin-nas. (1) Məlikin-nas. (2) İlahin-nas. (3) Min şərril-vəsvasil-xənnas. (4) Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin-nas. (5) Minəl-cinnəti vən-nas. (6)
"Təvəssül” duası
Mərhum Əllamə Məclisi buyurmuşdur ki, bəzi mötəbər kitablarda nəql olunmuşdur ki, Məhəmməd ibni Babəveyh bu duanı imamlardan (ə) nəql etmiş və demişdir ki, hər bir işdə oxudumsa, hacətim rəva oldu və qəbul olma əsərlərini gördüm.
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Əllahummə inni əsəlukə və ətəvəccəhu iləyk, binəbiyyikə nəbiyyir-rəhməh, Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih, ya Əbəl-Qasimi ya Rəsuləllah, ya İmamər-rəhməh, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əbəl-Həsəni ya Əmirəl-muminin, ya Əliyyəbnə Əbi Talib, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Fatimətuz-Zəhra, ya bintə Muhəmməd, ya qurrətə əynir-Rəsul, ya səyyidətəna və məvlatəna, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna biki iləllah, və qəddəmnaki bəynə yədəy hacatina, ya vəcihətən indəllah, işfəi ləna indəllah.
Ya Əba Muhəmmədin ya Həsənəbnə Əliyy, əyyuhəl-Muctəba, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfə ləna indəllah.
Ya Əba Əbdillahi ya Husəynəbnə Əliyy, əyyuhəş-şəhidu yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əbəl-Həsəni ya Əliyyəbnəl-Husəyn, ya Zəynəl-abidinə yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əba Cəfərin ya Muhəmmədəbnə Əliyy, əyyuhəl-Baqiru yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əba Əbdillahi ya Cəfərəbnə Muhəmməd, əyyuhəs-Sadiqu yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əbəl-Həsəni ya Musəbnə Cəfər, əyyuhəl-Kazimu, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əbəl-Həsəni ya Əliyyəbnə Musa, əyyuhər-Riza yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əba Cəfərin ya Muhəmmədəbnə Əliyy, əyyuhət-Təqiyyul-Cəvadu, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əbəl-Həsəni ya Əliyyəbnə Muhəmməd, əyyuhəl-Hadin-Nəqiyyu, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya Əba Muhəmmədin ya Həsənəbnə Əliyy, əyyuhəz-Zəkiyyul-Əskəriyy, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Ya vəsiyyəl-Həsəni vəl-Xələfəl-Huccət, əyyuhəl-Qaimul-Muntəzərul-Məhdiyy, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah.
Sonra öz hacət və istəklərini dilə, inşallah ki, qəbul olunar.
Başqa bir rəvayətdə varid olub ki, daha sonra bunları oxuyarsan:
Ya sadəti, və məvaliyyə, inni təvəccəhtu bikum əimməti və uddəti liyəvmi fəqri, və hacəti iləllah, və təvəssəltu bikum iləllah, vəstəşfətu bikum iləllah, fəşfəu li indəllah, vəstənqizuni min zunubi indəllah, fəinnəkum vəsiləti iləllah, və bihubbikum və biqurbikum ərcu nəcatən minəllah, fəkunu indəllahi rəcai, ya sadəti, ya əvliyaəllah, səlləllahu ələyhim əcməin, və ləənəllahu ədaəllahi zalimihim minəl-əvvəlinə vəl-axirin, aminə Rəbbəl-aləmin.
"Ayətəl kürsü”
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum, la təxuzuhu sinətun və la nəvm, ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərz, mən zəl-ləzi yəşfəu indəhu illa bi-iznihi, yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum, və la yuhitunə bişəyin min ilmihi illa bima şaə, vəsiə kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz, və la yəuduhu hifzuhuma, və huvəl-Əliyyul-Əzim. La ikrahə fid-dini qəd təbəyyənər-ruşdu minəl-ğəyy, fəmən yəkfur bit-tağuti və yumin billahi fəqədis-təmsəkə bil-urvətil-vusqa, lən-fisamə ləha, vəllahu Səmiun Əlim. Əllahu vəliyyul-ləzinə amənu yuxricuhum minəz-zulumati ilən-nur, vəlləzinə kəfəru əvliyauhumut-tağutu yuxricunəhum minən-nuri iləz-zulumat, ulaikə əshabun-nari hum fiha xalidun.
Həzrət Zəhranın (s.ə) ziyarətnaməsi
Ya mumtəhənətum-təhənəkil-lahul-ləzi qəblə ən yəxluqəki fəvəcədəki ləmam-təhənəki sabirətən və zəəmna ənna ləki əvliyau və musəddiqunə və sabirunə li-kulli ma ətana bihi əbuki səlləllahu ələyhi və alihi və əta bihi vəsiyyuhu fə inna nəsəluki in kunna səddəqnaki illəl-həqtina bitəsdiqina ləhuma linubəşşirə ənfusəna biənnə qəd təhurna bivilayətikə.
Və müstəhəbdir bunu oxuya:
Əssəlamu ələyki ya bintə rasulillahi, Əssəlamu ələyki ya bintə nəbiyyillahi, Əssəlamu ələyki ya bintə həbibillahi, Əssəlamu ələyki ya bintə xəlilillahi, Əssəlamu ələyki ya bintə səfiyyillahi, Əssəlamu ələyki ya bintə əminillahi, Əssəlamu ələyki ya bintə xəyrə xəlqillahi, Əssəlamu ələyki ya bintəəfzəli ənbiyaillahi və rusulihi və məlaikətihi, Əssəlamu ələyki ya bintə xəyrəl bəriyyəti, Əssəlamu ələyki ya səyyidətə nisail aləminə minəl-əvvəlinə vəl axirin, Əssəlamu ələyki ya zəbcətə vəliyyillahi və xəyrəl-xəlqi bədə rəsuləllahi,Əssəlamu ələyki ya umməl-həsəni vəl- huseyni səyyidəy şəbabi əhlil-cənnəti, Əssəlamu ələyki əyyətuhas-siddiqətuş-şəhidətu, Əssəlamu ələyki ya əyyətuhər-rəziyyətu, Əssəlamu ələyki ya əyyətuhəl-fazilətuz-zəkiyyətu, Əssəlamu ələyki ya əyyətuhəl-həvraul- insiyyətu, Əssəlamu ələyki ya əyyətuhət-təqiyyətun-nəqiyyətu, Əssəlamu ələyki ya əyyətuhəl-muhəddəsətul-əlimətu, Əssəlamu ələyki ya əyyətuhəl-məzlumətul-məğzubətu, Əssəlamu ələyki ya əyyətuhəl-muztəhədətul-məqhurətu, Əssəlamu ələyki ya Fatimətu bintə rəsulillahi və rəhmətullahi və bərəkatuhu, səllallahu ələyki və əla ruhiki və bədəniki və əşhədu ənnəki məzəyti əla bəyyinətin min rəbbiki və ənnə mən sərrəki fəqəd sərrə Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və alihi və mən cəfaki fəqəd cəfa Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və alihi və mən azaki fəqəd aza Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və alihi və mən vəsələki fəqəd vəsələ Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və alihi və mən qətəəki fəqəd qətə Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və alihi ənhu saxitun əla mən səxitti ələyhi mubərriun mimmən təbərrəti mənhu muvalin limən aləyti muadin ləmin adəyti mubğizun limən əbğəzti muhibbun limən əhbəbti və kəfa billahi şəhidən və həsibən və caziyən və musibən.
"Fərəc” duası
Şeyx Kəfəmi "Bəll-əmin" kitabında İmam Zaman (ə)-ın duasını nəql etmişdir. Belə ki, həzrət onu həbsdə olan bir şəxsə öyrətmiş və onu oxuyaraq həbsdən xilas olmuşdur. O dua belədir:
İlahi, əzuməl-bəla, və bərihəl-xəfa, vənkəşəfəl-ğita, vənqətəər-rəca, və zaqətil-ərzu və muniətis-səma, və əntəl-mustəanu və iləykəl-muştəka, və ələykəl-muəvvəlu fiş-şiddəti vər-rəxa. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, ulil-əmril-ləzinə fərəztə ələyna taətəhum və ərrəft bizalikə mənzilətəhum, fəfərric ənna bihəqqihim fərəcən acila, qəribən kələmhil-bəsəri əv huvə əqrəb, ya Muhəmmədu ya Əliyy, ya Əliyyu ya Muhəmməd, ikfiyani fəinnəkuma kafiyan, vənsurani fəinnəkuma nasiran, ya Məvlana ya Sahibəz-zəman, əl-ğəvs, əl-ğəvs, əl-ğəvs, ədrikni ədrikni ədrikni, əs-saət, əs-saət, əs-səaəh, əl-əcəl, əl-əcəl, əl-əcəl, ya ərhəmər-rahimin, bihəqqi Muhəmmədin və alihit-tahirin.
Category: Salavatın fəzilətləri | Added by: Ənfal
Views: 1310 | Downloads: 0 | Comments: 2 | Rating: 5.0/3
Total comments: 2
0  
2 Ənfal   (2013-06-13 4:46 AM) [Daxil et]
Aleykum salam.

  مَنَازِل
"Mənəzilə" kəlməsidir "Mənzil" də deyil


وَضَرَ‌بَ لَنَا
"Və dərabə lənə"

Quranda yazılan kimi transklibcədə fərqlər çoxdur. Yaxşı olar ki, Quranın özü düzgünlüyü ilə oxunsun.

0  
1 ahmed85   (2013-06-08 6:06 PM) [Daxil et]
Salam. Yasin surəsinin 39-cu ayəsində  ( Vəl-qəmərə qəddərnahu mzilə hətta adə kəl-urcunil-qədim.) mzilə əvəzinə mənzil olmalı deyil?.  Bir də 78-ci ayədə zərəbə sözündən sonra gələn    l  hərfi   ayrı olmalıdır, yoxsa hansısa sözə bitişik? (Və zərəbə l məsələn və nəsiyə xəlqəhu qalə mən yuhyil-izamə və hiyə rəmim) .   Bir də imkan varsa xahiş edirəm əlaqə email  ünvanın sayta yerləşdirəsiniz.

Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]