Çərşənbə günü, 2023-02-08, 4:14 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » İslam » Cəfəri məktəbinin əsasları

PEŞAVER GECELERİ:
2012-11-10, 6:07 AM
PEŞAVER gecələri: Mut'anın Halal Olduğuna Dair Dəlillər

DOQQUZUNCU İCLAS


Gerçəkdə Sünnilər Rafızi, Şiələr isə Sünnidirlər

Dəvətçi: Zahirən siz özünüzü Sünni, Şiə Müsəlmanları da Rafızi deyə adlandırırsınız. Halbuki insaflıca hökm edəcək və fanatikliyi də buraxacaq olsanız, açıqca görərsiniz ki həqiqətən Peyğəmbər (s.a.a)ın sünnəsinə bağlı olanlar Şiələrdir, Rafıziler isə sizlərsiniz; yəni sizlər Quran və sünnədən üz çevirirsiniz.

Şeyx: Afərin! Milyonlarla təmiz Müsəlmanı Rafızi saydınız, buna dəliliniz nədir?

Dəvətçi: Siz də yüz milyondan çox təmiz Müsəlmanı və Peyğəmbər (s.a.a)ın Əhli Beytinə təbii olan Şiə Müsəlmanları Rafızi kafir və müşrik sayırsınız. Halbuki əvvəlki gecələrdə bəyan etmiş olduğum üzrə Peyğəmbər (s. a. a) Qurani Kərim və Əhli Beytə  tabe olunmasını əmr etmişdir. Siz qəsdli olaraq Əhli Beyt (a.s)dan üz çevirib başqalarına yatırsınız; Peyğəmbər (s. a. a) zamanında Quran hökmü gərəyi tətbiq olunan sünnəs(n)i tapdalayırsınız və ilk iki xəlifənin hökmüylə ONLARı tərk edirsiniz. Peyğəmbər (s.a.a)ın sünnə və siretine  tabe olanları Rafızi, müşrik və kafir sayırsınız.

Hakeza Quran Ənfal surəsi 41. ayədə belə buyurur:

"Bilin ki qənimət olaraq  götürdüyünüz hər hansı bir şeyin humusu (beşdə biri) Allahı Təalaya, Rəsuluna, onun qohumlarına, yetimlərə, yoxsullara və yolçuya aittir..."‌

Peyğəmbər (s. a. a) həyatdaykən bu hökm tətbiq olunur, qənimətlərin humusu (beşdə biri) qohumlar arasında paylaşılırdı. Amma sonradan bu tərk edildi. Bilahare əgər bütününə işarə edəcək olsaq söz uzanacaq.

Biz Şiə Müsəlmanların Peyğəmbər (s.a.a)ın siret və sünnəsinə uyğun gəldiyinin və sizlərin Peyğəmbər (s.a.a)ın siret və sünnəsiylə səhabələrin əməlindən uzaqlaşıb Rafızi olduğunuzun ən böyük dəlili, Muta mövzusudur. Muta Allahın hökmü, Peyğəmbər (s.a.a)ın sünnəsi və səhabələrin əməliylə Peyğəmbər (s. a. a) dövründə Əbu Bəkirin xilafətində və Ömərin xilafətinin ilk başlarında halal idi və tətbiq olunurdu. Amma Ömərin siyasət üzrə söylədiyi bir tək sözlə Allahın halalı haram qılındı, Peyğəmbər (s.a.a)ın sünnəsi tərk edildi. Buna baxmayaraq özünüzü Sünni sayır, Quran və sünnəyə uyğun gələn Şiə Müsəlmanları isə Rafızi sayırsınız! Cahil xalqı elə bir aldatdınız ki tam on dörd əsrdir bizi rafızi və müşrik sayırlar. Siz Sünnilər kraldan çox kralçısınız. Ömər öz sözünü isbat üçün heç bir dəlil gətirməzkən, siz Sünnilər kitablarınızda yüzlərlə sözdə dəlil gətirərək Ömərin sözünün haqq olduğunu, Quran, sünnə və səhabənin əməlinin batil olduğunu bəyan edirsiniz!!

Şeyx: Mut'anın halal olduğu mövzusundakı dəliliniz nədir? Hansı dəlillə, Ömərin Allahın sözü və Peyğəmbər (s.a.a)ın sünnəsinə zidd əməl etdiyini iddia edirsiniz?

Mut'anın Halal Olduğuna Dair Dəlillər

Dəvətçi: Bunun dəlilləri çoxdur. Əvvəla; Quran Nisa surəsi 24. ayədə belə buyurmaqdadır: "...Onlardan faydalanmanıza qarşılıq qərarlaşdırılmış olan mehirlerini verin..."‌

Şübhəsiz Qurani Kərimin hökmləri, onları nəsh edən başqa ayələr olmadıqca qiyamətə qədər baqidir. Bu barədə nəsh edən başqa bir ayələr olmadığı üçün bu hökm əbədi olaraq etibarlıdır.

Şeyx: Bu ayələrin daimi evləndir əlaqədar olmadığını haradan bilirsiniz? Çünki ayənin davamında qərarlaşdırılmış mehirlerinin verilməsini əmr etməkdədir.

Dəvətçi: Bu şərhiniz bir boş sözdür. Çünki öz böyük alimlərinizdən Taberi Təfsiri Kəbir c. 5də və imam Fahrı Razi Mefatih'ul- Qeyb c. 3də və digərləri də bu ayəs(n)i öz muta babında ələ almışlar. Öz təfsirçi və alimlərinizin də bəyan etmiş olduğu kimi Nisa surəsi İslamda evliliyin növlərini bəyan edən bir surədir.

Amma Allahı Təala daimi nikah mövzusunda Nisa surəsinin 3. ayəsində belə buyurmaqdadır:

"...Sizə halal olan qadınlardan iki, üç, dörd olmaq üzrə evləndirin. Ədalət edə bilməyəcəyinizdən qorxsanız, o zaman bir ( yoldaş) ya da sağ əllərinizin malik olduğu (nökər) ilə yetinin..."‌

Nisa surəsinin 25. ayəsində nökərlər haqqında belə buyurur:

"İçinizdən, imanlı azad qadınlarla evlənməyə gücü çatmayan kimsə, əllərinizin altında olan imanlı gənc qızlarınız (sayılan) nökərlərinizdən  götürsün. Allah sizin imanınızı daha yaxşı bilməkdədir. Həmişə eyni kökdənsiniz (insanlıq baxımından aranızda fərq yoxdur). Elə isə iffətli yaşamaları, zina etməmələri və gizli dost da tutmamaları şərti və sahiblərinin icazəsi ilə onları evləndirib alın, mehirlerini də normal miqdarda verin..."‌

Muta haqqında "Onlardan faydalanmanıza qarşılıq qərarlaşdırılmış olan mehirlerini verin."‌ ayəsi nazil olmuşdur. Əgər bu ayə daimi nikah haqqında nazil olmuş olsaydı, o zaman bir surədə daimi nikah təkrarlanmış olardı. Bu da qaidəyə zidd bir şeydir. Muta haqqında nazil olduğundan ötəri, başlı başına bir hökm olduğu aydın olmaqdadır.

Ayrıca yalnız Şiələr deyil, bütün Müsəlmanlar səadət dövründə mut'anın məşhur və qanuni olduğunu qəbul etməkdədir. Böyük səhabələr də Peyğəmbər (s. a. a) zamanında bununla əməl etmişdir. Əgər bu ayə daimi nikah haqqındadırsa, o zaman bütün Müsəlmanların inandığı muta ayəsi hansıdır?

Buna görə təfsirçilərin də dediyi kimi muta ayəsi budur. Bu mövzuda bir neshedici ayə də nazil olmamışdır. Necə ki öz mötəbər kitablarınızda da bu yazılmışdır.

Əhli Sünnə Kanalıyla Mut'anın Halal Olduğuna Dair Hədislər

Səhihi Buxaridə və Əhməd min Hənbəlin Müsnedində Əbu Recadan, o da İmran min Hasindən canlı belə nəql edilməkdədir: "Muta ayəsi Allahın kitabında nazil oldu. Biz də Rəsulullah (s. a. a) vəfat edənə qədər bununla əməl etdik. Rəsulullah (s. a. a) bunu nəhy etmədi və Quran da haram etmədi. Adamın biri öz görüşüncə istədiyini söyledi."‌ Buxari də "Bu adam Ömər min Hattab'tır"‌ deyir.

Səhihi Müslim c. 1, s. 535də Muta nikahı babında belə iştirak etmişdir: Həsən Halvai, Abdurrezzakdan, o da İbni Cureyhdən, o da Atadan belə rəvayət edir: "Abdullah Ənsarı ümrə üçün Məkkəyə gəldi. Onun evinə getdim. İnsanlar ondan bəzi məsələ və hadisələri soruşurdular. Söz mut'a'ya gəlincə belə dedi: "Bəli biz də, həm Rəsulullah (s. a. a), həm Əbu Bəkir və həm də Ömər zamanında Muta yapıyorduk."‌

Hakeza eyni kitab (Misir H. 1306 nəşr) c. 1, s. 467də Muta babında Əbi Nazradan belə rəvayət edilməkdədir: "Mən Cabir min Abdullahın yanındaydım, adamın biri gəldi belə dedi: "Abdullah min Zubeyr və İbni Abbas iki muta (həcc və qadın mut'ası) haqqında ixtilafa düşmüşler."‌ Cabir belə dedi: "Rəsulullah (s. a. a) zamanında biz də onları edirdik. Amma Ömər qadağan edincə artıq yapmadık."‌

Əhməd min Hənbəl Müsned c. 1, s. 25də Əbi Nazranın rəvayətini başqa bir göndər rəvayət etməkdədir. Hər ikisi də bir başqa yerdə Cabirin belə dediyini rəvayət edirlər: "Biz də Peyğəmbər (s. a. a) zamanında bir ovuc xurma, üyüdülmüş buğda və un qarşılığında, Ömər, Əmr min Hərisi qadağan edənə qədər muta yapıyorduk."‌

Hamidi isə Cemin Beyn'es- Sahihaynda Abdullah min Abbasdan belə nəql etməkdədir: "Biz Peyğəmbər (s. a. a) zamanında Muta edirdik. Amma Ömər, xilafəti zamanında qalxıb belə dedi: "Allahı Təala, Rəsuluna istədiyini halal edirdi. Amma o indi getmiş vəziyyətdə. Yerinə də Quranı buraxdı. Həcc və ya ümrəyə başlayınca Allahın buyurduğu kimi sona çatdırın. Qadınlarla muta etməkdən tövbə edin/əldə et. Kim muta etsə onu recm ederim."‌

Bu cür rəvayətlər mötəbər kitablarınızda olduqca çoxdur. Bunlar mut'anın Peyğəmbər (s. a. a) zamanında qanuni və məşhur olduğunu, səhabələrin əməl etdiyini və Ömərin qadağan etdiyini isbat etməkdədir.

Ayrıca bir qrup səhabələr və başqaları da, məsələn: Ubey min Ka'b, İbni Abbas, Abdullah min Məsud, Səid min Cubeyr vs. muta ayəsini belə qiraət edirdilər: "Festemtaydım bihi minhunne elə əcəlin musemma"‌ (Müəyyən bir zamana qədər muta edince."‌

Necə ki Zemahşeri də Keşşafda İbni Abbasdan canlı, Taberi Təfsiri Kəbirdə bu ayənin təfsirində, imam Fahrı Razi Mefatih'ul- Qeyb c. 6da bu ayənin təfsirində, imam Nevevi Nikah'ul- Mut'a'nın 1. babında Şərhi Səhih -i Müslimdən canlı Abdullah min Məsudun bu ayəs(n)i eyni şəkildə qiraət etdiyini rəvayət etməkdədir.

İmam Fahrı Razi də Ubey min Ka'b və İbni Abbasın sözünü rəvayət etdikdən sonra belə deyir: "Ümmət bu qiraət mövzusunda bu iki adamı inkar etməmişdir. O halda bizim zikr etdiyimizin səhhəti mövzusunda icma vardır."‌

Bir sonrakı səhifədə də cavab olaraq belə deyir: "Bu qiraət mut'anın qanuni olduğuna dəlalət etməkdədir və bizim bu mövzuda ixtilafımız yoktur."‌

Şeyx: Rəsulullah (s. a. a) zamanında qanuni olsa da sonradan nəsh edilmədiyi mövzusundakı dəliliniz nədir?

Dəvətçi: Nəsh edilmədiyi və  hələ qanuni olduğu haqqında bir çox dəlil vardır. Ən əhəmiyyətli dəlil Peyğəmbər (s. a. a) zamanından Ömərin xilafətinin ortalarına qədər məşhur və qanuni olmasıdır. Bu səbəbdən də nəsh edilməmişdir. Səhabələrin böyükləri də şəxsən bununla əməl etmişdir. Ayrıca ən böyük dəlil, şəxsən öz alimlərinizin də rəvayət etmiş olduğu üzrə Ömərin minbərə çıxaraq belə deməsidir: "Peyğəmbər (s. a. a) zamanında var olan iki mut'ayı mən haram edirəm və edənləri cezalandıracağım."‌ Bəzi rəvayətlərdə isə; "Mən nəhy ediyorum."‌ şəklində iştirak etmişdir.

Şeyx: Sözünüz doğrudur. Peyğəmbər (s. a. a) zamanında bir çox şey ilk etapda məşhur idi. Amma sonradan qadağan edilmişdir. Bu muta da əvvəlcə məşhur idi. Amma sonradan nəsh edilmişdir.

Dəvətçi: Dinin təməli Qurandır. Quranda iştirak edən hər hökmün neshedicisi də şəxsən Quranda olmalı və Peyğəmbər (s.a.a)ın diliylə ifadə edilməlidir. Söyləyin, Qurani Kərimin haranda bu hökm nəsh edilmişdir?

Şeyx: Mu'minun surəsi 6. ayə bunun nasihi (hökmünü etibarsız edən)dir ki belə buyurmaqdadır:

"Ancaq yoldaşları və əllərinin sahib olduğu xaric. (Bunlarla əlaqələrindən ötəri) qınanmış değillerdir."‌

Bu ayə halal olmanın iki səbəbini bəyan etməkdədir: 1- Zevciyet 2- Nökər sahibi olmaq. Bu səbəbdən bu ayə mut'ayı nəsh etmişdir.

Dəvətçi: Bu ayədə mut'anın nəsh edildiyinə dair heç bir dəlil yoxdur. Əksinə təsdiq vardır. Çünki muta da zevciyet hökmündədir. Muta edilən qadın da kişinin gerçək arvadıdır. Əgər muta edilən qadın həqiqi arvad olmasaydı, Allahı Təala muta ayəsində mehirlerinin verilməsini əmr etməzdi.

Ayrıca Mu'minun surəsi Mekkidir, Nisa surəsi Mədənidir. Bu səbəbdən Mekki olan ayə Mədəni olan ayədən əvvəldir. O halda bu ayə necə neshedici ola bilər? Halbuki muta nikahından əvvəl nazil olmuşdur və bu əsas üzrə nasih, mensuhtan əvvəl nazil olmuş deməkdir! Ey bəsirət sahibləri ibrət götürün!

Səhabə və Təbiin Böyükləri, Muta Ayəsinin Nəsh Edilmədiyinə Hökm etmişlər

Ayrıca səhabə və təbiin böyükləri də muta ayəsinin nəsh edilmədiyinə hökm etmişlər. Məsələn: İbni Abbas, Abdullah min Məsud (vəhy katibi), Cabir min Abdullah Ənsarı, Sələmə min Ekva, Əbu Zər, Sebere min Məbəd, Ekva min Abdullahı Eslemi və İmran min Hasin kimi şəxslər bu ayənin nəsh edilmədiyini açıqca bəyan etmişlər.

Böyük alimləriniz də səhabələrə uyğun gələrək nəsh edilmədiyini bəyan etmişlər. Məsələn Zemahşeri Keşşafda İbni Abbasın; "Muta ayəsi Qurani Kərimin möhkəm ayetlerindendir."‌ sözünü rəvayət edərkən; "Bu ayə nəsh edilmemiştir."‌ deyir.

Ənəs min Malik də mut'anın qanuni və caiz olduğuna hökm etmiş və nəsh edilmədiyini açıqca vurğulamışdır.

Necə ki Molla Sad Taftazani Şərhi Mekasıdda, Burhaneddin Hənəfi Hidayedə, Askalani Feth'ul- Barıda və digərləri də öz kitablarında Malikin bu fətvasını rəvayət etmişlər: "Muta caizdir. Çünki mübah və qanunidir. İbni Abbasdan halal olduğu rəvayət edilməkdədir. Məkkə və Yeməyin səhabələrinin çoxu da bu mövzuda ona uymuştur."‌

Bir başqa yerdə isə belə deyir: "Muta caizdir. Çünki mübahdır; nəsh edəni zahir olana qədər də bakidir."‌

Aydın olduğu kimi Malik, vəfat etmiş olduğu H. 179 ilinə qədər də hələ Muta nikahının nəsh edildiyinə dair hər hansı şəri bir eşitməmişdir. Bu səbəbdən də bunun sonradan uydurulduğu aydın olmaqdadır. Zemahşeri, Beğevi və Səhləbi kimi böyük alimləriniz İbni Abbasın və səhabələrin fikirini qəbul etmiş və mut'anın halal olduğunu açıqca bəyan etmişlər.

Şeyx: Muta talaq, iddet və aliment kimi hökmlərə sahib olmadığından ötəri həqiqi arvad ola bilməz.

Zevciyetin Bütün Hökmləri Muta Haqqında da Etibarlıdır

Dəvətçi: Aydın olduğu üzrə pis gözlə baxdığınız üçün əsla Şiə kitabları oxumamışsınız. Yoxsa bu etirazda ol/tapılmaz və dəlillə istisna edilənlər xaric zevciyetin bütün hökmlərinin muta haqqında da etibarlı olduğunu bilərdiniz. Muta da şübhəsiz bir növ nikahdır. Zevciyet hökmləri onun üçün də etibarlıdır. Ümmətə asanlıq olsun və zina önlənsin deyə bəzi şərtləri qaldırılmışdır. Şərtlərinə gəlincə; Əvvəla mirasın zevciyetin ayrılmaz bir parçası olduğu qəti deyil. Bir çox qadın zevciyet bağına baxmayaraq mirasdan məhrumdur. Məsələn; kitab əhlindən olan,  yoldaşına üsyan edən və ya  yoldaşını öldürən qadın arvad olduğu halda mirasdan məhrumdurlar.

Ayrıca muta edilən qadının mirasdan məhrumiyyəti də qəti deyil. Müctəhidlərin bu mövzuda fərqli fikirləri vardır. Necə ki sizin alimlərinin də ehkamda fərqli fikirləri vardır.

Şiə alimlərinin icmasına görə muta edilən qadın iddetini gözləməlidir. Ən az iddet sayı isə 45 gündür. Qadın menopoz dövrünə girmiş olsun və ya olmasın, əlaqədə   olsun və ya olmasın əri öləcək olsa da 4 ay 10 gün olan vəfat iddetini gözləməlidir.

Ayrıca aliment haqqı da zevciyetin qəti şərtlərindən biri deyil. Bir çox qadın arvad olduğu halda aliment haqqından da məhrumdur. Ərinə üsyan edən və ya öldürən qadın kimi.

Ayrıca müddətin bitməsi də onun talağı sayılmaqdadır. Hakeza kişinin qalan müddəti bağışlaması da onun talağı yerinə keçməkdədir.

O halda söyləmiş olduğunuz bu şərtlər, evliliyin tələb etdiyi sabit şərtlərdən deyil. Necə ki Allame Hilli (r.ə) də böyük alimlərinizlə mübahisə et/müzakirə edərkən bu dəlilləri daha detallı və daha kamil bir şəkildə bəyan etmişdir. Vaxt az olduğundan mən qısa olaraq ifadə etməyə çalışdım. Detallı məlumat almaq istəyənlər, Allame Hillinin "Mübahesatın Seniyye və Muarezatın Nasıriyye"‌ kitabına və digər əsərlərinə müraciət edə bilərlər.

Şeyx: Bu ayənin də kənarında bir çox hədis mut'anın şəxsən Peyğəmbər (s. a. a) tərəfindən nəsh edildiyini bəyan etməkdədir.

Dəvətçi: Lütfən söyləyin, nəsh hökmü harada varid olmuşdur?

Şeyx: Bu mövzuda fərqli rəvayətlər vardır, bəzisinə görə Hayberdə, bəzisinə görə Məkkə fəthində, bəzisinə görə Vida həccində, bəzisinə görə Tebükdə, bəzisinə görə də Umret'ul- Qəzada nəsh hökmü varid olmuşdur.

Nəsh Hökmünün Rəsulullah (s.a.a)ın Zamanında Olmadığına Dair Dəlillər

Dəvətçi: Hədislərdəki bu ziddiyyətlər şəxsən belə bir hökmün olmadığını göstərir. Belə hədislərə necə etimad edilə bilər! Ayrıca Qütbü Sittə, Cemin Beyn'es- Sahihayn, Cemin Beyn'es Sihah'is- Sittə, Müsned və bənzəri mötəbər kitablarınızda da səhabədən mut'anın Ömərin xilafəti dövrünə qədər nəsh edilmədiyi rəvayət edilməkdədir.

Hamısından ən əhəmiyyətlisi də böyük alimlərinizin rəvayət etmiş olduğu Ömərin bu öz sözüdür: "Peyğəmbər (s. a. a) zamanında mövcud olan iki mut'ayı mən haram kılıyorum."‌ Əgər bu mövzu bir hədis və ya ayələ nəsh edilmiş olsaydı, xəlifə bunun şəxsən hədis və ya Quranla qadağan edildiyini və dolayısilə əməl edənlərin Qurani Kərim və hədis əsasınca cəzalandırılacağını bəyan edərdi. Üstəlik onun belə söyləməsi şəxsən özünün haram etməsindən daha təsirli olardı.

Əgər sözünüz doğrudursa və Quranda bir nasih varsa, o halda Abdullah min Abbas, İmran min Hasin, Əbu Zər, Abdullah min Məsud, Cabir min Abdullah, Əbu Səid Hudri, Sələmə min Ekva' və digər səhabələr və təbiinlər mut'ayla necə əməl etmişlər? Necə ki Buxari və Müslim kimi bir çox alim, muhaddis və tarixçiləriniz də bunu açıqca qeyd etmişlər. Bütün bunlar, onların Ömərin xilafətinə qədər muta ilə əməl etdiklərinə dəlalət etməkdədir.

Ayrıca; "Peyğəmbər (s. a. a) vəfat edənə qədər də nəsh edildiyini  eşitmədiyimiz üçün əməl ettik"‌ deyirdilər. İmam Əhməd min Hənbəl Müsnedində Əbi Recadan, o da İmran min Hasindən, bu mənaya işarə edən bu sözü rəvayət etməkdədir: "Muta ayəsi Allahın kitabında nazil oldu və biz də Peyğəmbər (s. a. a) zamanında bununla əməl etdik. Heç bir nasih nazil olmadı və Peyğəmbər (s. a. a) da vəfat edənə qədər buna maneə olmadı."‌

İmran min Hasinin əvvəldən rəvayət etdiyim hədisində də nə Qurani Kərimin, nə də Peyğəmbər (s.a.a)ın mut'ayı qadağan etmədiyi ifadə edilmişdir. O halda kitab və sünnədə bir nasih və nəhy olmadığı üçün qiyamətə qədər bu hökm baqidir.

Necə ki Tirmizi Sünendə, Əhməd min Hənbəl Müsnedin c. 7, s. 95ində və İbni Əsir Cami'ul- Üsulda müxtəlif sənədlərlə belə rəvayət etmişlər: "Abdullah min Ömər min Hattaba Şamlı bir adam, "Qadın mut'ası haqqında nə diyorsunuz?"‌ deyə soruşduqda, o; "Helaldir"‌ dedi. Adam; "Amma atan yasakladı"‌ dəyincə də belə dedi: "Atam qadağan etsə də, Peyğəmbər (s.a.a)ın əmri atamın qadağanından üstündür və mən Rəsulullah (s.a.a)ın əmrinə uyarım."‌

Amma sözünü etdiyiniz hədislər, Ömərin sözünü təsdiqləmək üçün sonradan uydurulan hədislərdir. Yoxsa mövzu açıqlanmağa gərək qalmayacaq qədər açıq-aşkar ortadadır. Ömərin sözü xaricində mut'ayı haram edəcək heç bir doğru dəliliniz yoxdur.

Şeyx: Şəxsən Ömərin sözü də Müsəlmanlar üçün böyük bir sənəddir. Çünki əgər xəlifə Peyğəmbər (s.a.a)dan bir şey  eşitməmişsə rəvayət etməzdi!!

Dəvətçi: İnsaflı və düşüncəli bir alimdən, yalnız Ömərə olan həddindən artıq sevgisindən ötəri belə şeylər söyləməsi gözlənilə bilməz. Çünki hər işdə bir fikir və düşüncə lazımdır. Siz Ömər min Hattabın Müsəlmanlar üçün bir sənəd olduğunu bəyan edirsiniz. Halbuki Peyğəmbər (s.a.a)dan Ömərin sözünün sənəd olduğuna və əməl edilməsi lazım olduğuna dair bir tək hökmün belə olmadığını, birazca düşünən hər kəs anlayacaq.

Amma şəxsən öz mötəbər kitablarınızda iştirak edən bir çox rəvayət də Əhli Beytə, xüsusilə də Hz. Əliyə uyğun gəlməyi əmr etməkdədir, ki bunlardan bəzisinə əvvəlki gecələr işarə etdim. İşdə bu Əhli Beyt (a.s)ın bütünü, mut'anın nəsh edilmədiyini ifadə etmişdir.

Ömərin Peyğəmbər (s.a.a)dan bir şey duy/eşitmədiyi təqdirdə bunu söyləməyəcəyini bəyan faktoruq əsla doğru deyil.

Əvvəla; əgər xəlifə Peyğəmbər (s.a.a)dan belə bir nəshi  eşitmiş olsaydı, bunu Peyğəmbər (s.a.a)ın dövründən öz dövrünə qədər əvvəldən ifadə etməsi lazım idi. Çünki böyük səhabələrin əməl etdiyini görüncə, heç olmasa pislikdən çəkindirmək adına bu əməlin nəsh edildiyini və əməl edilməməsini söyləmiş olması lazım idi. O halda niyə/səbəb daha əvvəl nəhy etmədi?

İkinci olaraq; Peyğəmbər (s. a. a) tərəfindən deyilən və yayılan hər hökmün nasihi də şəxsən Peyğəmbər (s. a. a) tərəfindən ifadə edilməlidir. Necə ki üsul elmində də bəyan edildiyi kimi bəyanın ehtiyac vaxtından təxirə salınması caiz deyil.

Peyğəmbər (s. a. a) zamanında məşhur olan bir hökmün nasihinin Ömər xaricində kimsəyə söyləməmiş olması və Ömərin də xilafətinin sonlarında müəyyən bir şəxsə müxalifət olsun deyə siyasət gərəyi haram olduğunu elan etməsi doğrudurmu?

Görəsən ümmət, sizə görə nəsh edilmiş bir hökmlə əməl etmiş olduğu üçün məsul deyilmi və şəriətə zidd bir iş etmiş olmazmı? Xalqa/halqa elan edilməyən və sizə görə nəsh edilmiş bu qeyri qanuni əməlin məsulu haşa şəxsən Peyğəmbər (s. a. a) deyilmi? Çünki beləcə Allahın özünə bildirdiyi nasihi (hökmü neshedeni), sizə görə o ümmətə bildirməmişdir. Yalnız Ömərə demiş, Ömər də xilafətinin sonunda haram olduğunu elan etmişdir! Ömərdən mövqes(n)i daha yüksək olan Əbu Bəkir də xilafəti dövründə bu nəsh edilmiş hökmü elan etməmiş və maneə törətməmişdir. Peyğəmbər (s.a.a)ın hökmləri elan etmədiyini və ümmətin də bilmədiyindən nəsh edilmiş bir hökmlə əməl etdiyini söyləmək küfr deyilmi?

Üçüncü olaraq; əgər muta Peyğəmbər (s. a. a) zamanında nəsh edilmişsə və Ömər də bunu Peyğəmbər (s.a.a)dan  eşitmişsə, söyləyərkən bu hökmü Peyğəmbər (s.a.a)a isnad etməli idi və şəxsən Peyğəmbər (s.a.a)ın bunu nəsh etdiyini, əməl edilməməsi lazım olduğunu, bu səbəbdən əməl edənlərin cəzalandırılacağını bəyan etməsi lazım idi. Beləcə Peyğəmbər (s.a.a)ın sözünə söykən/dözməsinin ümmət arasındakı təsiri də daha çox olardı.

Peyğəmbər (s. a. a) zamanında halal olduğunu söyləyib də özünün bunu haram etdiyini söyləməsi və bunu edənləri recm etməklə təhdid etməsi doğru deyil.

Halal və haramı təyin etmək qeyblə əlaqəsi olan Peyğəmbər (s.a.a)ınmı vəzifəsidir yoxsa xalqın seçdiyi bir xəlifəninmi? 

Hələ həqiqətən anlaya bilmədim, Ömər hansı dəlillə Allahın halalını haram etdi və hansı cəsarətlə haram etdiyini elan etdi? Hətta Peyğəmbər (s. a. a) belə hökmləri təbliğ edərkən özünün halal və ya haram etdiyini söyləməzdi. Allahın əmr etdiyini elan edərdi. Amma Ömər tam bir cəsarətlə belə demişdir: "Peyğəmbər (s. a. a) zamanında mövcud olan iki mut'ayı mən hartam edirəm və edəni cezalandıracağım."‌ Ey bəsirət sahibləri ibrət götürün!

Müçtehit Hökmləri Dəyişdirə bilərmi?

Şeyx: Bildiyiniz kimi bəzi alimlərimizin inancına görə, Peyğəmbər (s. a. a) da şəri hökmlərdə bir müçtehitti. Bu səbəbdən başqa bir müçtehit, içtihat gərəyi ilk hökmü, yəni halal və ya haramı dəyişdirə bilər. İşdə buna görə Ömər də, "Mən onları haram kılıyorum"‌ buyurmuşdur!!

Dəvətçi: Siz bəylərdən, bir səhvi düzəltmək üçün başqa səhvlərə düşəcəyinizi gözləmirdim. Lütfən Allahı Təala razılığı üçün yaxşı düşünün, nass qarşısında içtihat doğrudurmu? Peyğəmbər (s.a.a)ı bu qədər salıb Öməri də bu qədər yüksəldərək iki müçtehit kimi qarşı-qarşıya gətirməniz doğrudurmu? Sizin bu dediyiniz Quran ayələrinə də zidd deyilmi? İndi vaxt dar olduğundan yalnız bu ayələrdən bəzisinə işarə edirəm:

Allahı Təala Yunus surəsi 15. ayədə belə buyurmaqdadır:

"...Də ki: Onu öz nəfsimin bir nəzərdə tutması olaraq dəyişdirməm, mənim üçün olacaq bir şey deyil. Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyarım..."‌

Peyğəmbər (s. a. a) belə öz meylin tərəfindən vəhy olmadan hökmləri dəyişdirə bilmədiyi halda vəhydən tamamilə uzaq olan Ömər necə olar da halal və haramı dəyişdirə bilər? Halbuki Quran Peyğəmbər (s. a. a) haqqında Nəcm surəsi 3 və 4. ayədə belə buyurmaqdadır:

"O hevadan (öz istək, düşüncə və ehtiraslarına görə) danışmaz. O (söylədikləri) vəhy olunandan başqası değildir."‌

Hakeza Əhqaf surəsi 9. ayədə belə buyurmaqdadır:

"Yoxsa: Özü onu uydurdumu deyirlər? Də ki: Əgər mən onu uydurmuşsam, Allah tərəfindən mənə gələcək şeyi müdafiə etməyə gücünüz çatmaz. O sizin Quran haqqında etdiyiniz daşqınlıqları çox daha yaxşı bilir..."‌

Bu ayələr, Peyğəmbər (s.a.a)ın tam mənasıyla ehkamı İlahiyyə itaət etməsinin lazımlılığını göstərməkdədir. O halda nə Ömər və nə də bir başqa biri, hökmləri dəyişdirə bilməyə və halalı haram etməyə qətiliklə haqqı yoxdur.

Şeyx: Şübhəsiz xəlifə Ömər, ümmətin salahını bu hökmün nəshində görmüşdür. Çünki bu gün də bəzi kəslərin bir saat və ya bir ay boyunca bir qadını muta edib hamilə və ya hamilə olmadan tərk etdiyini görürük. Bu fəsadın yayılmasına səbəb olmaqdadır.

Dəvətçi: Əfv edərsiniz, bu bəyanınız çox gülünc və maraqlıdır. Necə olar da bir ovuc şəhvət perest insanın etdiklərini Allahın halal və haramına ölçü sayırsınız?

Əgər bir ovuc şəhvətpərəst insanın etdiyini ölçü olaraq  götürsəniz, daimi nikahın da haram olması lazımdır. Çünki bəzi insanlar mövqe və ya mal üçün soylu bir qadınla daimi nikah qıymaqda, sonra da eləcə buraxıb getməkdədir. O halda dediyinizə görə buradan yola çıxaraq daimi nikahın da səhv olduğunu söyləmək lazım olacaq.

Xalqa  dini peyvənd etmək lazımdır. Dini vəzifələrini söyləmək lazımdır. Bir insan dindar olar da daimi evləndir evlənməkdən məhrum qalsa, zina etməyəcəyi üçün gedib muta edəcək. Bu adam dindar olduğu üçün məcbur olaraq mut'anın şərtlərini araşdıracaq. Çünki hər hökmün şərtləri olduğunu, əvvəl şərtlərinin reallaşmasının lazım olduğunu, daha sonra da əməl etməsi lazım olduğunu biləcək. Buna görə, evləndirərkən qadına mut'adan sonra gözləyəcəyi 45 gündəlik surədə rahatca yaşaya biləcəyi miqdarda mehir verəcək.

Ayrıldıqdan sonra da qadının hamilə qalıb/qəlib qalmadığını araşdırmalıdır. Əgər qadın hamilədirsə o uşaq özünün olduğu üçün qadını qorumalıdır, uşaq olduqdan sonra da ona baxmaq məcburiyyətindədir. Əgər bu şərtlərə riayət etməzsə, siz düşünmədən dərhal halal olan bir hökmün nəsh edildiyini iddia edə bilməzsiniz.

Üstəlik, dediyiniz doğru da olsa, cəmiyyətin faydasını Allahı Təala və Peyğəmbər (s. a. a) qətiliklə Ömərdən daha yaxşı bilirdilər. O halda niyə/səbəb cəmiyyətin xeyiri üçün səhabələri bundan saxlamadılar?

Əgər Peyğəmbər (s. a. a) nəhy etməmişsə, heç bir İmam və xəlifə, məsləhət üzrə Allahın halal etdiyini haram edərək mut'ayı qadağan edə bilməz.

Mut'anın Yasaklanışı Zinanın Artımına Səbəb olmuşdur

Əgər diqqət yetirəcək olsanız, muta hökmü fəsadın səbəbi deyil. Əksinə mut'ayı qadağan etmək zinanı yayar. Çünki daimi evləndir evlənə bilməyən gənclər mut'ayı da Ömər qadağan etdiyi üçün şəhvətinə hakim ola bilməyincə məcbur olaraq zina edəcək.

Zinanın məşhur olduğu cəmiyyətlərdə isə hörmət pərdələri cırılar, insanlıq namusu sarsılar, bir çox cinsi xəstəliklər yayılar və ailələr dağılıb pərişan olar.

Necə ki imam Əhməd Səhləbi və Taberi kenzdi təfsirlərində, imam Əhməd min Hənbəl isə Müsneddə muta ayəsinin təfsirində müsned olaraq Hz. Əli (ə.s )'deyil belə rəvayət etməkdədir: "Ömər mut'ayı qadağan etməsəydi, pislər xaricində heç kim zina etmezdi."‌

Hakeza İbni Cureyh və Əmr min Dayanar, Abdullah min Abbasdan belə rəvayət etməkdələr: "Muta rəhmətdir, Allahı Təala onunla Məhəmmədin ümmətinə rəhmət etmişdir. Əgər Ömər qadağan etməsəydi pislər xaricində heç kim zina etmezdi."‌

O halda Peyğəmbər (s.a.a)ın səhabələrinin də buyurduğu kimi muta zinanın səbəbi deyil. Əksinə mut'ayı qadağan etmək zinanı yaymaqdadır. Bu səbəbdən Allah Təalanın Peyğəmbər (s. a. a) vasitəsiylə cəmiyyətə bildirdiyi hökmlər, qiyamətə qədər bütün insanlığın xeyirinədir.

Burada deyiləcək çox söz və mut'anın haram olduğunu söyləyən görüşün batil olduğu haqqında bir çox dəlil vardır. Amma bura yeri deyil.

Ayrıca biz də bu mövzunu bəhs etmirdik, mən yalnız Peyğəmbər (s. a. a) zamanında məşhur olan bir əməlin, uydurulan hədislərlə dəyişdirildiyinə nümunə göstərmək istəmişdim.

İstədim biləsiniz ki, Allahın bir çox hökmləri dəyişdirilmiş, halal və haramlarla oynanmışdır. Şiə və Sünni üləmanın ittifaq etmiş olduğu humus və iki muta hökmü, Peyğəmbər (s. a. a) zamanında ümmət arasında məşhur və tətbiq olunan bir şey idi. Sonradan Ömər öz arzusun tərəfindən heç bir dəlil olmadan halalı haram etmişdir. İndi də milyonlarla Müsəlman heç bir dəlil olmadan yalnız atalarının izindən gedərək bu inancı müdafiə etməkdədir. Halbuki şəxsən öz mötəbər kitablarınızdakı hədislər və Quran ayələri humus və bu iki muta hökmlərinin nəsh edilmədiyini açıqca bəyan etməkdədir.

Buna baxmayaraq nəsh edildiyi haqqında heç bir dəlil olmayan bu hökmlərlə əməl edənləri şəxsən pozğun və dəlalət əhli sayırsınız.

Bu səbəbdən ümmət arasında Əbu Talib (r.ə)ın mömin və Müsəlman olduğu bilindiyi halda Zehzah hədisi uydurularaq tam tərsi göstərilmişdir. Xalq da düşünmədən təqlid edərək gerçəkləri tapdalamışdır. Düşünən və məlumat sahibi insanlar üçün bu qədər dəlil kifayətdir. Bəsirət əhlinin də bildiyi kimi Əbu Talibin iman etmiş olduğu haqqında bir çox dəlil vardır, biz də xülasəylə mövzunu köçürməyə çalışdıq. Hz. Əli (a.s)ın düşmənləri Xaricilər, Nəsibilər və Əməvilər Əbu Talib (r.ə)ın dirilərək Sözü Şahidliyi söyləmiş olduğunu görsələr belə, yenə şərh edəcək, başqa mənalar çıxaracaqlar.

Bu mövzuda daha çox məlumat istəyənlər, Cəlaluddin Sunu idi, Əbul- Noyabr Belhi, Məhəmməd min İshak, İbni Sad, İbni Kuteybe, Vakidi, imam Musuli, Şövqəni, Telmesani, Kurtubi, Berzenci, imam Şa'rani, Əbu Cəfər İskafi və bənzərlərinin kitablarına müraciət etməlidir. Bunların hamısı da Əbu Talib (r.ə)ın iman etdiyini qəbul etməkdə və ümumiyyətlə bu mövzuda müstəqil kitablar yazmışlar.

Xülasəylə bu deyilənlərdən də aydın olduğu kimi soy baxımından Əli (ə.s) böyük bir mövqeyə malikdir. Səhabələrdən heç birisi o müqəddəs mövqedə deyil.

Gerçək açıq-aşkar ortada, kimsəyə gizli deyil;

Ancaq kor olanlar, ayı görə bilmirlər.Category: Cəfəri məktəbinin əsasları | Added by: Ənfal
Views: 3954 | Downloads: 0 | Rating: 4.0/17
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]