Cümə axşamı, 2023-02-02, 5:35 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » İslam » Cəfəri məktəbinin əsasları

PEŞAVER GECƏLƏRİ: Teşeyyü Mövqesinin İzahı Haqqında Ayə və Rəvayətlər
2012-11-02, 7:57 AM

PEŞAVER GECƏLƏRİ: Teşeyyü Mövqesinin İzahı Haqqında Ayə və Rəvayətlər


BİRİNCİ İCLAS


Xülasə alim, hafiz, muhaddis olan və alimlərinizin də onunla fəxr etdiyi belə bir kimsə öz sənədiylə mötəbər kitabı "Hilyet'ul- Evliya"‌da İbni Abbasdan belə nəql edir: "Beyyine"‌ surəsinin bu yeddinci ayəsi: "İnnellezine amenu və amil'us- salihati ulaike hum hayr'ul- beriyyeti cezauhum..."‌[3] nazil olduğunda Rəsulullah (s. a. a) Əli min Əbi Talibə xitab olaraq belə buyurdu:

"Ya Əli! "Hayr'ül- berriye"‌den (yaradılmışların ən xeyirlilərindən) məqsəd sən və sənin şiələrindir. Qiyamət günü sən və şiələrin, Allahın sizdən sizin də Allahdan razı və məmnun olduğunuz halda gelirsiniz."‌

Əbul- Müeyyid Müvəffəq min Əhmədi Harezmi "Menakıb"‌ kitabının on yeddinci hissəsində, sizin böyük təfsirçilərinizdən olan Hakim Əbul- Noyabr Ubeydullah min Abdullah'il- Haskalani "Şevahid'ut- Endirmə fi Kavaid'il- Tefsir"‌ kitabında Məhəmməd min Yusufu Gənci  yoldaş-Şafisi "Kifayet'ut- Talib"‌ kitabında, Sibt min Cevzi "Tezkiret'ul- Havvas'ul- Ümməti fi Marifet'il- Eimmeti"‌ kitabında və Munzir min Məhəmməd min Munzir, xüsusilə Hakim rəvayət etmişlər ki (sizin böyük alimlərinizdən olan) Hakim Əbu Abdullah Hafiz, merfu[4] bir sənədlə bizə xəbər verdi ki Əməril- Möminin Əli min Əbi Talibin (kerremellah vechehu) katibi Yezid min Şerahil O Həzrətin belə buyurduğunu duy/eşitdim dedi:

"Xatəmul- Ənbiya (s. a. a) vəfat etdiyində mübarək kürəyi sinəm üzərində idi, buyurdular ki: "Ya Əli! Allahı Təalanın; "İmam edib saleh əməllərdə  tapılanlar, yaradılmış olanların ən  hayırlılarıdır"‌ buyruğunu eşitmədinmi? İşdə onlar sənin şiələrindir; mənim və sizin görüşmə yeri Kövsər hovuzunun kənarıdır. Bütün ümmət hesab üçün toplandıqlarında "Ğurren muhaccelin"‌ (əl və dəstəmaz üzvləri nurlu olanlar) deyə çağrılırsınız."‌

Yenə fəxr edilən alimlərinizdən olan və H. Doqquzuncu əsrdə, sünnə və camaat tarikinin mücəddidi olaraq tanınan Cəlaluddini Süyuti, "Dürr'ül- Mensur fi Kitabillahı bil- Me'sur"‌ təfsirində zamanın fazıllarından və böyük alimlərinizin güvəndiyi kəslərdən olub İbni Asakiri Dimaşki[5] adıyla məşhur olan Əbul- Noyabr Əli min Həsəndən o da Hz. Peyğəmbər (s.a.a)ın böyük səhabələrindən olan Cabir min Abdullahı Ənsarıdan belə dediyini nəql edir:

"Rəsulullah (s.a.a)ın xidmətində olduğumuz bir sırada Əli min Əbi Talib (ə.s) içəri girdi, deyərkən Hz. Peyğəmbər belə buyurdular:

"Canım əlində olana and olsun ki, bu (Hz. Əliyə işarə) və şiələri qiyamət günü qurtuluşa erenlerdir."‌ Bu əsnada adı çəkilən ayə (İnnellezine amenu...) nazil oldu.

Yenə eyni təfsirdə İbni Adidən, (o da) İbni Abbasdan belə rəvayət etmişdir: "Adı çəkilən ayə nazil olduğunda Rəsulu Əkrəm (s. a. a) Əməril- Möminin Əliyə (ə.s) belə buyurdular:

"Sən və şiələrin qiyamət günü, Allah sizdən siz də Allahdan razı olduğunuz halda gelirsiniz."‌

Menakıbı Harezminin doqquzuncu hissəsində Cabir min Abdullahdan belə nəql edilmişdir:

"Rəsulullah (s.a.a)ın hüzurunda idik. Əli (ə.s) bizə doğru gəldi, Peyğəmbər; "Qardaşım Əli yanına geldi."‌ buyurdular; sonra Kəbəyə doğru yönəldi, Əlinin əlini tutub belə buyurdu:

"Canım əlində olana and olsun ki, bu Əli və şiələri qiyamət günü qurtuluşa çatanların da kendileridir."‌

Rəsulullah (s. a. a) daha sonra belə buyurdular: "Əli hamınızdan daha əvvəl iman gətirdi; O, Allahın əhdinə vəfalı olanınız, xalqın arasında ən ədalətliniz, ən gözəl bərabər bölünmə edəniniz və Allah qatında mövqesi ən uca olanınızdır."‌

Bu əsnada daha əvvəl zikr olan ayə nazil oldu; artıq o zamandan etibarən Əli bir qövmün arasında görüldüyündə, Peyğəmbərin səhabələri; "Yaradılmış olanların ən xeyirlisi geldi"‌ deyirdilər.

Yenə İbni Həcər, "Savaik"‌in on birinci babında sizin böyük fakih və alimlərinizdən olan hafiz Cemaluddin Məhəmməd min Yusufu Zerendi el-Medenidən nəql etmişdir ki, adı çəkilən ayə nazil olduğunda Rəsulullahı Əkrəm (s. a. a) Əliyə (ə.s) belə buyurdular:

"Ya Əli! Sən və şiələrin Hayr'ul- beriyyesiniz (yaradılanların ən xeyirlilərisiniz); Sən və şiələrin, qiyamət günü Allah sizdən, siz də Allahdan razı olduğunuz halda gəlirsiniz; düşmənlərin isə qəzəbli və (boyunlarına halqalar keçirildiyindən ötəri) başları yuxarı kalkık bir halda gelirler."‌

Hz. Əli; "Düşmənim kimlerdir?"‌ dediyində Rəsulullah (s. a. a); "Səndən teberri[6] edən və sənə lənətləyən kimselerdir."‌ buyurdular.

Yenə sizin muvassak[7] alimlərinizdən olan Mir Seyid Əli Hemedani bərabər/yoldaş-Şafis(n)i "Meveddet'ul- Kubra"‌ kitabında və fanatik İbni Həcər "Savaik'ul- Muhrika"‌da Hz. Peyğəmbərin möhtərəm arvadı və möminlərin anası Ümmü Sələmədən Həzrətin belə buyurduğunu nəql etmişlər: "Ya Əli! Sən və səhabələrin cənnətdəsiniz; sən və şiələrin cennettesiniz."‌

Harezm natiqlərinin ən üstünü Müvəffəq min Əhməd "Menakıb"‌ kitabının on doqquzuncu hissəsində sənədiylə Rəsulullah (s.a.a)dan Hz. Əli (s.a.a)a belə buyurduğunu nəql edir:

"(Sənin ümmətim arasındakı məsəlin (məsələn), Məsih İsa min Məryəmin məsəli (nümunəs(n)i) kimidir. Çünki onun qövmü üç təriqət oldu: Bir təriqət həvarilər olan möminlər, bir təriqət Yəhudi olan düşmənlər, bir təriqət də O cenap haqqında həddi aşan gulat.[8] Ümmətim də sənin haqqında üç təriqət olacaqlar: Bir təriqət mömin olan şiələrin, bir təriqət əhd və beyəti pozan düşmənlərin (Nakisin), bir təriqət də pozğun olan və sənin haqqında həddi aşan ifratçılar. Ya Əli! Sən və şiələrin cənnətdəsiniz, şiələrinin dostları da cənnətdədir; düşmənlərin və sənin haqqında həddi aşanlar isə cəhənnəm atəşindədir.)

Söhbət bura çatdığında azan səsi duyul/eşidildi, bəylər namaz qılmağa qalxdılar. Namaz qıldıqdan sonra çay içməklə məşğul olunduğu sırada camaat namazını etmək üçün məscidə gedən hörmətli seyid Abdülhay əfəndi də namazı edib geri döndülər və; "Ev yaxın olduğu üçün bu bir neçə dəri kitabı da özümlə gətirdim, bunlar, "Təfsiri- Süyuti"‌, "Meveddet'ul- Kurba"‌, "Müsnedi Əhməd min Hanbel"‌ və Menakıbı Harezmi'dir"‌ dedilər. [9]

Kitablar açılıb eyni adı çəkilən hədislər və məsələni təsdiq edən digər bir neçə hədis də oxundu. Bəylərin rəngi dəyişirdi, xüsusilə öz təqibçilərinin yanında xəcalətli olduqları diqqət çəkirdi. Bu sırada az əvvəl zikr edilən hədisi "Meveddet'ul- Kurba"‌ kitabında oxudular; üstəlik yeni qarşılaşdıqları digər iki hədisi də oxudular. Rəvayət edilir ki, Rəsulullah (s. a. a) belə buyurdu:

"Ya Əli! Yaxın bir zamanda sən və şiələrin, Allahın sizdən sizin də Allahdan razı olduğunuz bir halda ONun hüzurunda çıxacaqsınız, düşmənlərin isə hirsli və (boyunlarında halqalar olduğundan ötəri) başları yuxarı doğru bir halda Allahın hüzura çıkarlar."‌

Dəvətçi: İşdə bunlar Qurani Kərim və öz kitablarınızda yazılmış olan möhkəm hədislərlə təsdiq olan xülasə olaraq nəql etdiyimiz möhkəm dəlillər idi. Əgər səhərə qədər əzbərdən və qarşınızda ki bu kitabların üzündən hədəf və məqsədi isbat etmək istəsəm, Allahın köməyiylə buna  qadirim. Sanıram səhvlərin aradan qaldırılması üçün nümunə olaraq nəql etdiyimiz bu qədər rəvayət kafi olsa gərək. Bəylər artıq bundan sonra düşmənlərin axmaq sapan sözlərini ağızınıza almayın. Xaricilər, Nəsibilər və Emvilerin uydurduqları sözlərə uyğun gələrək hər şeydən xəbərsiz avam xalqa/halqa; "Şiə ləfzini vəz edən (çıxaran) Yəhudi Abdullah min Seba'dır"‌ deyərək məsələni səhv olaraq onlara köçürməyin.

Möhtərəm bəylər, biz şiələr Yəhudi deyilik; biz Məhəmmədiyik. "Şia"‌ ləfzini Hz. Əli (a.s)ın təqibçilərinə verən də lənətlənmiş Abdullah min Seba deyil; Rəsulullah (s.a.a)ın öz şəxsidir. Biz Abdullah min Sebanı münafiq və lənətlənmiş bir kimsə bilirik; dəlil və burhansız da heç bir fərd və ya qrupa uyğun gəlmərik.

Şiə ləfzi Hz. Əli (a.s)ın təqibçilərinə, sizin dediyiniz kimi Osmanın zamanında deyilmədi; Rəsulullah (s.a.a)ın öz zamanında O Həzrətin xas səhabəsinə "Şia"‌ söyləyirdilər. Necə ki Hafiz Əbu Xatəmi Razi, alimlər arasında mütedavil (istifadə edilən) sözüklərin təfsirində yazdığı "Ez-Ziynet"‌ kitabında belə yazır: "İslamda Rəsulullahın öz zamanında ortaya çıxan ilk ad "Şia"‌ adıdır. Səhabələrdən dörd adam "Şia"‌ ləqəbiylə çağırılırdılar:

1- Ebuzeri Gifari

2- Selmanı Farasısı

3- Mikdad min Esvedi Öz

4- Ammar min Yasır.

Bəylər düşünün, əgər bu termin bidət olsaydı, Peyğəmbərin zamanında Həzrətin xüsusi səhabələrindən olan dörd adamı "Şia"‌ ləqəbiylə çağırmaları və Hz. Peyğəmbərin də bu sözün bidət olduğunu bilib onları daşınmağa çağırmaması mümkün müdir?

Buna görə də onların, Əli şiələrinin qurtuluş əhli olduğunu Hz. Peyğəmbərin şəxsən özündən  eşitmiş olduqları aydın olmaqdadır. İşdə bundan ötəri belə bir mövqelə fəxr edirdilər və səhabələr açıqca onları Şiə adıyla çağırırdı.

Selman, Ebuzer, Mikdad və Ammarın Mövqes(n)i

Bunlara əlavə siz, Hz. Peyğəmbərin səhabələrinin əməlini hüccet bilirsiniz və O Həzrətdən belə bir hədis nəql edirsiniz:

"Şübhəsiz səhabələrim ulduzlar kimidir, hansına iktida etsəniz (xəbərdar etsəniz) hidayət olursunuz."‌

Əbul- Fida, öz tarixində; "Peyğəmbər (s.a.a)ın səhabələrindən olan bu dörd adam "Sakifesi Məni Saide"‌de Əliylə birlikdə Əbu Bəkirə beyət etməkdən kaçındılar."‌ deyə yazmamışdırmı? Elə isə niyə/səbəb onların əməlini və beyətdən qaçınmalarını hüccet bilmirsiniz? Halbuki öz alimləriniz onların Allahın və Peyğəmbərin dostu olduqlarını yazmışlar. Biz də Hz. Əlinin təqibçiləri olaraq onlara yatırıq və öz hədisinizin hökmüylə doğru yolu tapmış oluruq.

Bəylərin icazəsiylə vaxtımızı göz qarşısında saxlayaraq sizlərə bir neçə hədis nəql etmək istəyirəm:

Hafiz Əbu Naimi İsfehani "Hilyet'ul- Evliya"‌da (c. 1, s. 172də) və İbni Həcəri Mekki "Savaik'ul- Muhrike"‌de Hz. Əli (a.s)ın fəzilətləri haqqındakı qırx hədisin beşinci hədisində Tirmizidən və Hakim də Bureydedən Rəsulullah (s.a.a)ın belə buyurduğunu nəql etmişlər:

"Allahı Təala dörd adamı sevməyi mənə əmr etmişdir və onları sevdiyini də mənə bildirmiştir."‌

Ya Resulellah! O dörd adam kimlərdir? dediklərində; "Əli min Əbi Talib Ebuzer, Mikdad və Selman'dır"‌ buyurdular.

İbni Həcər 33. hədisdə Tirmizidən və Hakim Ənəs min Malikdən Rəsulullah (s.a.a)ın belə buyurduğunu nəql etmişlər:

"Cənnət üç adama həsrət eşitməkdədir: Əli, Ammar və Selman."‌

Görəsən Allahın, Peyğəmbərin və cənnət əhlinin mahbubu olan Rəsulullahın xas səhabələrinin əməl və rəftarları sənəd deyilmi; Müsəlmanların onları qəbul edəcək və onlara əhəmiyyət verəcək dərəcədə hücciyetleri yoxdurmu? Görəsən sizin fikirinizdə yalnız "Sakife"‌ oyunuyla razılıq edən bəzi qrupların səhabələr sayılması və Rəsulullah (s.a.a)ın Sakife əhlinin niyyətlərinə müxalif çıxan digər tərtəmiz səhabəsinin etibar dərəcəsindən düşüb təsirsiz qalması utanc verici deyilmi?

Buna görə də nəql etdiyiniz hədisi mütləq bir şəkildə söyləməsəydiniz bu çıxmaza düşməməniz və bizi də hidayət dairəsindən çıxarmamanız üçün; "Səhabələrimdən bəzisi ulduzlar gibidir."‌ demiş olsaydınız daha yaxşı olardı.
[3] - "İman edib saleh əməllərdə tapılanlar isə, işdə onlar da yaradılmış olanların ən xeyirliləridir. Rəbləri qatında onların mükafatları, içində əbədi qalıcılar olmaq üzrə altından çaylar axan Adn cənnətləridir. Allah onlardan razı olmuşdur, özləri də ONdan razı (məmnun və məmnun) kalmışlardır."‌

[4] - Rəvayəti nəql edənlərin adı deyilmədən hədisi bir günahsızdan nəql etmək.

[5] - İbni Hallakan "Vefeyat'ul- A'yan"‌da, Zehebi "Tezkiret'ul- Huffaz"‌da, Harezmi "Ricalı Müsnedi Əbi Hanife"‌de və "Tabakatı Şafiiyye"‌de Hafiz Əbu Səid öz tarixində onu tərifləmiş və etibarlı biri olduğunu söyləmişdir. İbni Asakir öz zamanında hədis əhli imamı, elmi çox, etibarlı və təqvalı bir şəxs və 550 ilində Əhli Sünnə vəl- camaat alimləri arasında ən/en məlumatın biri imiş.

[6] - Teberri: Bəri olma, üz çevirmə, sevməmə.

[7] - Muvassak: Etibarlı, əmin.

[8] - Gulat: İfratçılar, ONU Allah və Allahın ortağı bilənlər.

[9] - Adı çəkilən kitablar, iclasların son gecəsinə qədər Dəvətçinin (özünü nəzərdə tutur) yanında qaldı.

tebyan

Category: Cəfəri məktəbinin əsasları | Added by: Ənfal
Views: 651 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]