Çərşənbə günü, 2023-02-08, 5:51 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » İslam » Cəfəri məktəbinin əsasları

PEŞAVER GECƏLƏRİ
2012-11-05, 11:41 AM

PEŞAVER GECƏLƏRİ: Hz. Fatimənin Övladlarının Hz. Peyğəmbərin Övladları Olmasına Dair Kafi Dəlillər
BİRİNCİ İCLAS
Sizin böyük alimlərinizdən olan "İbni Ebi'l Hədidi Mütezili"‌ "Şərhi Nehc'ul- Belağa"‌ kitabında və "Əbu Bəkiri Razi"‌ öz təfsirində adı çəkilən ayə və "ebnaena"‌ (oğullarımız) cümləsiylə Həsən və Hüseynin ana tərəfindən Rəsulullahın oğulları olduğuna dair istidlalde olmuşlar. Necə ki Allahı Təala Quranı Məciddə Hz. İsanı anası Məryəm tərəfindən İbrahimin nəsilindən saymışdır.

Məhəmməd min Yusufu Gəncisi Şafisi "Kifayet'üt- Talib"‌ kitabında və İbni Həcəri Mekki "Savaik'ul- Muhrika"‌ kitabında Taberani və Cabir min Abdullahı Ənsarıdan və Hatibi Harezmi "Menakıb"‌ kitabında İbni Abbas"‌tan Rəsulu Əkrəm (s.a.a)ın belə buyurduğunu nəql edərlər:

"Allahı Təala hər peyğəmbərin nəsilini (soyunu) öz sulbünden etmişdir; mənim nəsilimi də Əli min Əbi Talibin soyunda kılmıştır."‌

Yenə Hatibi Harezmi "Menakıb"‌ kitabında, mir seyid Əli Hemedani yoldaş- Şafisi "Meveddet'ul- Kurba"‌da sizin böyük alimlərinizdən olan İmam Əhməd min Hənbəl "Müsned"‌inde və Süleymanı Hənəfi əl-Belhi "Yenabi'ul- Meveddet"‌de (az bir fərqliliklə Rəsulu Əkrəm (s.a.a)ın belə buyurduğunu nəql edirlər:

"Bu iki oğulum (Həsən və Hüseyn) dünyadan iki reyhandırlar. Yenə bu iki oğulum istər (imamet işi üçün) kıyam halında olsunlar, istəsə otursun (sussun)lar İmamdırlar."‌

Şeyx Süleyman Hənəfi "Yenabi'ul- Meveddet"‌in 57. babını bu mövzuya ayırmışdır. Müxtəlif yollarla Taberani, Hafiz, Əbdüləziz, İbni Əbi Şeybe, Hatibi Bağdadi, Hakim, Beyhaki, Beğevi və Taberi kimi böyük alimlərinizdən müxtəlif sözük və təbirlərlə Həsən və Hüseynin Rəsulullahın oğulları olduğuna dair çox hədislər nəql etmişlər.

Adı çəkilən babın sonunda Əbu Saleh, Hafiz Əbdüləziz min Ahzar, Əbu Naim, İbni Həcəri Mekki, Məhəmməd min Yusufu Gənci yoldaş- Şafisi və Taberidən və onlar da ikinci xəlifə Ömər min Hattabdan belə dediyini nəql etmişlər: "Rəsulullahdan (s. a. a) belə buyurduğunu eşitdim:
"Hər hasep və nesep qiyamət günü, mənim hasep və nesebim xaric kəsiləcək. Hər qızın övladlarının asabesi[10] Fatimənin övladları xaric ata tərəfindəndir. Çünki mən onların (Fatimənin övladlarının) atası və asabesiyim."‌

Yenə şeyx Abdullah min Məhəmməd min Komandir yoldaş- Şebravi  yoldaş Şafisi "Əl- Birlik bi-hubb'il- Eşraf"‌ kitabında adı çəkilən hədisi Beyhakidən və Darı Kutni də Abdullah min Ömərdən, o da Ümmü Gülüsümün evlənmə vaxtı atasından nəql etmişdir və Cəlaluddini Süyuti də "İhya'ul- Meyit bi-Fezail-i Əhli Beyt"‌ kitabında Taberidən canlı ikinci xəlifə Ömərdən nəql edir.

Yenə Seyid Əbi Bəkir min Şehabüddini Şiə, "Reşfet'us- Sədi min Bahrı Fezaili Mənin- Nebiyyi'l Hadi"‌ kitabında (Misir MİN) adı çəkilən hədisi, Fatimə (a.s)ın övladlarının Resulullah(s.a.a)ın övladları olduğu barəsində nəql edib onunla dəlil göstərməkdədir.

Amma şahid getirdiğiz şairin şeirinə gəlincə o bu qədər açıq-aşkar dəlillər qarşısında merduttur, yəni rədd olunmuşdur. Necə ki Məhəmməd min Yusufu Gənci  yoldaş-Şafisi, "Kifayet'ut- Talib"‌ kitabının yüz babından sonra gələn birinci hissəsini şairin bu şeirinə cavab olaraq ayırmışdır. Bu mənada ki; Hz. Peyğəmbərin qızının övladları o həzrətin öz övladlarıdır. Üstəlik şairin bu şeiri İslamdan əvvəl oxunmuş olub küfrdür. Necə ki "Cevami'uş- Şevahid"‌ kitabının sahibi onun İslamdan əvvəl inşat edildiyini nəql etmişdir.

Fatiməsi Sıddıka(a.s)ın övladlarının Resulullah(s.a.a)ın övladları olmasını isbat edən bu növ dəlillər xeyli çoxdur. Buna görə də bizim nesep silsiləmiz Hz. Hüseyn (a.s)a çatması isbat edilincə bəyan etdiyimiz etibarlı dəlillərə görə Rəsulullahın övladları olmamız da halıyla sabit olar. Bu bizim üçün ən böyük iftixardır; Rəsulullahın soyundan başqa heç bir kimsənin belə bir iftixarı yoxdur. Şair Ferazdak nə gözəl söyləyir:

Onlar mənim atalarımdır ey Cərir!

Elə isə Birliklər bizi bir araya gətirdiyi zaman onların mislini mənə gətirin.

Nəhayət, nesepleri Xatəmul- Ənbiya və Aliyy'ul- Murtezaya (Allahın salat və salamı onların üzərinə olsun) çatan şürefa və sadattan başqa heç bir kimsə atalarının böyüklüyü və ucalığıyla beləsinə öyünə bilməz.

Hafiz: "Dəliliniz həqiqətən kafi və kamil idi; onu inadçı və fanatik kəslərdən başqa qətiliklə inkar edən olmaz. Pərdələri (gözümüzün qarşısından) qaldırdınız, bizi faydalandırdınız, belə ki artıq böyük bir şübhə aradan qaldırılmış oldu."‌

Bu əsnada, şam namazını elan edən müəzzinin azan səsi məsciddə yüksəldi. [11] (Sünni qardaşlar) məscidə getmək və farizayı əda etmək üçün hazırlandılar. Qardaşlardan bəziləri; "Əgər təkrar dönüb müzakirəyə davam etmək istəyirsinizsə məscidə gedib gəlmək çox vaxt  götürdüyündən ötəri, bu məclis davam etdiyi müddətcə şam namazının burada qılınması yaxşı olar; yalnız Seyid Abdülhay əfəndi (məscid imamı) məscidə gedib camaatla namaz qıldıqdan sonra geri dönsünler."‌ dedilər.

Təqdim edilən təklif hər kəs tərəfindən qəbul edildi; [12] deyərkən qardaşlar namaz qılmaq üçün digər böyük bir otağa keçdilər, vəzifəni əda etdikdən sonra təkrar mübahisə/müzakirə yerinə döndülər.

Nevvab[13] Abdülkayyum Xan: "Qiblə sahib (alicənab)! icazə versəniz bəylər, çay içənə qədər, mövzudan xaric bir sual ərz edeyim."‌

Dəvətçi: Buyurun, sizi dinləyirəm.

Nevvab: Məsuliyyət çox qısadır. Çoxdan bəridir ki məlumatlı Şiələrdən soruşmaq istəyirdim, lakin fürsət olmurdu; amma indi bu fürsət olduğu üçün ürəyimdəki bu sualı ifadə etmək istəyirəm: "Niyə Şiələr, Rəsulullah (s.a.a)ın sünnəsinə zidd günorta, ilkindi, axşam və şam namazlarını cem ediyorlar?"‌[10] - Əsəbə, ata tərəfindən olan qohum və yaxınlara deyilir.

[11] - Sünnü qardaşlar günorta, ilkindi, axşam və şam namazını fərz olaraq Şiənin əksinə ayrı kılıyolar. Amma Şiə, Rəsulullahın və onun pak Əhli Beytinə uyğun gələrək cem və tefrikde (ayrı etmədə) muxtardırlar.

[12] - İşdə bundan ötəri şam namazını, on gecə sürən münazara müddətin tərəfindən eyni məclisdə edirdilər.

[13] - Əhli Tesennünün şərəfli və çox mülk sahiberinden bir adam ki çox ağıllı və araşdırmaçı idi.


Category: Cəfəri məktəbinin əsasları | Added by: Ənfal
Views: 785 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]